Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | Ka | ki | kl | km | kn | | kr | | ku | kv | ky
kalendářní den
kalibrace
kalibrace kamery
kalibrační a měřicí schopnost
kalibrační certifikát, kalibrační list
kalibrační interval
kamera s plošným snímačem
kanál
kanál standardní přesnosti
kanál vysoké přesnosti
kapesní atlas
kapsový skládací stroj
kartézský souřadnicový systém
kartograf
kartograféma
kartografická bibliografie
kartografická délka
kartografická dokumentace (mapového díla)
kartografická estetika
kartografická fólie
kartografická generalizace
kartografická grafika
kartografická informace
kartografická interpolace
kartografická interpretace, kartografické znázorňování
kartografická komunikace, komunikace kartografické informace
kartografická kresba, kartografické kreslení
kartografická kurzíva, zpětná kurzíva
kartografická licence
kartografická metoda znázorňování
kartografická odvozenina
kartografická polygrafie
kartografická pravidla
kartografická projekce
kartografická předloha
kartografická regionalizace
kartografická rovnoběžka
kartografická sémiologie, kartografická sémiotika
kartografická služba
kartografická směrnice
kartografická šířka
kartografická transformace souřadnic
kartografická typografie
kartografická výroba
kartografické dílo
kartografické metody výzkumu
kartografické modelování
kartografické nakladatelství, kartografické vydavatelství
kartografické písmo, mapové písmo
kartografické pojetí
kartografické práce
kartografické souřadnice
kartografické techniky
kartografické údaje, kartografická data
kartografické vyjadřovací prostředky
kartografické zkreslení
kartografické zobrazení
kartografický kreslič
kartografický model
kartografický originál (mapy), vydavatelský originál (mapy), čistokresba mapy
kartografický originál polohopisu
kartografický originál popisu
kartografický originál vodstva
kartografický originál výškopisu
kartografický plagiát
kartografický pól
kartografický poledník
kartografický rovník
kartografický tezaurus
kartografický výrobek
kartografický znakový systém
kartografie
kartografie měst
kartogram
kartolitograf
kartolitografie
kartologie, nauka o mapách
kartometrická chyba
kartometrická mapa
kartometrická pomůcka
kartometrické souřadnice
kartometrické souřadnice
kartometrie, měření na mapách
kartomorféma
karton
kartosyntagma
kartotéka
kartuš
katalog kódování objektů a atributů
katalog map, katalog kartografických děl
katalog topografických objektů
katastr
katastr nemovitostí (KN)
katastr nemovitostí ČR
katastrální jitro
katastrální kartografie
katastrální mapa
katastrální mapa digitalizovaná
katastrální mapování
katastrální měření, katastrální vyměřování
katastrální operát
Katastrální pracoviště (KP)
katastrální řízení
Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, gusterbergský systém
Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, svatoštěpánský systém
Katastrální úřad (KÚ)
katastrální území
katastrální výtěžek
kilometrová síť (na mapě)
kinematické měření
kinematografická kartografie
klad mapových listů
klamání, spoofing
klasifikace
klasifikace (tiskových) písem
klasifikace měřických snímků
klasifikace měřítek
klepnutí, kliknutí
klesání
klesání terénního reliéfu
klient
klimatizace papíru, kondicionování papíru
klížení knižního bloku
klížený papír
klopa
klopná osa dalekohledu
kmenové parcelní číslo
kmitočtové dělení
knihař, knihvazač
knihařská maketa
knihařské nitě
knihařské zpracování map
knihařský lis
knihtisk
knihvazačství
knižní blok
knižní desky
knižní přebal
knižní složka
knižní vazba
kód
kód bonitované půdně ekologické jednotky
kód mapy
kódová nivelační lať
kódová nivelační lať; nivelační lať s čárovým kódem
kódování
kódové dělení
kódové měření
kódové měření s podporou fázových měření
kódový teodolit
koeficient refrakce
koeficient šikmosti
koeficient špičatosti
koherentní jednotka
koherentní systém měřicích jednotek, koherentní soustava měřicích jednotek
koherentní záření
koincidence, ztotožnění
kolejová značka
kolimátor
kolmice
kolmičkování
kolorování
komasační mapa
kombinace narrow-lane
kombinace wide-lane
kombinovaná metoda
kombinované protínání
kombinovaný skládací stroj
komentář k mapě, průvodní text mapy
komerční kartografie
komerční služba
komise RTCM
kompas
kompatibilita
kompatibilita, slučitelnost
kompenzace smazu (obrazu)
kompenzátor
komplexní mapa
komplexní pozemkové úpravy
komplexní tematický atlas
komposesorát
kompozice
komprimace dat, komprese dat
komunikační družice
komunikační koncepce mapy
koncepce mapy
koncept mapy
konceptuální model, pojmový model
konceptuální schéma, pojmové schéma
koncový bod geodetické základny, koncový bod délkové základny
konec oblouku
konference o Mezinárodní mapě světa
konformní zobrazení, stejnoúhlé zobrazení
konstanta kamery
konstanta přístroje
konstelace družic
konstrukce vrstevnic, řešení vrstevnic
konstrukční list (mapy)
konstrukční míra
konstrukční práce
konstrukční prvky mapy
kontaktní kopie
kontaktní kopírování
kontinuálně pracující referenční stanice
kontinuita
kontrastní barvy
kontrola měření
kontrolní bod
kontrolní kresba
kontrolní měření
kontrolní měření geometrických parametrů
kontrolní měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
kontrolní měření ve výstavbě
kontrolní míra
kontrolní profil
kontrolní značka
kontura, obrysová čára
konturové písmo, obrysové písmo, duté písmo
konvenčně pravá hodnota veličiny
konvergentní případ
konverze dat, převod dat
konverze souřadnic, převod souřadnic
koordinátograf
koordinovaný univerzální čas
kopec, vrch
kopie
kopie katastrální mapy
kopie na plastové fólii
kopie z pozemkové mapy
kopírovací (krycí) maska, litografická maska
kopírovací montáž
kopírovací předloha
kopírovací rám, pneumatický kopírovací rám
kopírovací síť
kopírovací vrstva
kopírování
kopírování map
korec, strych
korekce
korekční součinitel
korektor
korektura
korekturní znaménka
korigovaný výsledek
koruna silniční komunikace
kosmický segment
kosmický snímek
kosmonymum, mimozemské jméno
kóta
kóta hloubnice
kóta vrstevnice
kótování
kótovaný bod
kovariance
kovarianční matice
krabicová libela
kraj
Krasovského elipsoid
kresba přes rám
kresba skal
kreslení map, kresba mapy
kreslicí hlava
kreslicí karton
kreslicí papír
kreslicí pero
kreslicí šablona
kreslicí zařízení, plotter, plotr
kruhová křivítka, drážní křivítka
kruhová značka
kružítko
krycí barva
krychlová značka
kryptoanalýza
kryptografie
kryptologie
krytí barvy, kryvost barvy
křídový kartón
křivítko
křivka
křivkoměr
křivkový diagram
křížek souřadnicové sítě
křížová míra
křižovatka
křížový lom
Křovákovo zobrazení
křoviny
kůlna
kulová zeměpisná délka, kulová geografická délka
kulová zeměpisná šířka, kulová geografická šířka
kulová značka
kulové zeměpisné souřadnice, kulové geografické souřadnice
kulové zobrazení
kulový poledník
kulový rovník
kupa
kurzíva, pravosklonné písmo
kurzor
kužel
kuželové zobrazení
kvadrantový strom
kvadratický průměr
kvalita kartografického díla
kvalita výměry
kvalita, jakost
kvalitativní generalizace
kvalitativní znázornění (objektů nebo jevů)
kvantifikační tečky
kvantitativní generalizace
kvantitativní značka
kvantitativní znázornění (objektů nebo jevů)
kvazigeoid
kyanografická kopie, modrokopie
kyanografický papír
kyanografie
kyberbezpečnost
kyvadlová mapa
kyvadlový bod
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována