Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | M- | ma | | mi | mn | mo | mr | | mu | my
M-kód
magenta
magnetická anomálie
magnetická deklinace
magnetická inklinace
magnetická orientace, magnetické usměrňování
magnetické měření v důlním měřictví
magnetické záznamové médium
magnetický azimut
magnetický sever
magnetometrický bod, magnetometrická stanice, magnetický bod
majuskule
maketa atlasu, návrh kompozice atlasu
maketa kartografického díla
makroreliéf
makulatura (mapy)
malé měřítko
maloformátový ofsetový stroj
management
management kvality, management jakosti
mapa
mapa (dopravních) spojů
mapa dopravních směrů
mapa evidence nemovitostí
mapa hloubkových vrstev
mapa izochron
mapa leteckých tratí
mapa malého měřítka
mapa Marsu
mapa Měsíce
mapa města
mapa okolí
mapa plavebních tratí
mapa povrchové situace
mapa pozemkové knihy
mapa pozemkového katastru
mapa pro plánování
mapa proměnného měřítka
mapa sklonitosti reliéfu
mapa státu
mapa středního měřítka
mapa světa
Mapa světa 1:2 500 000
mapa světadílu
mapa terénního reliéfu
mapa tíhových izanomál
mapa v digitální formě, digitalizovaná mapa
mapa velkého měřítka
mapa vertikálních recentních pohybů
mapa větrání
mapa vlečky
mapa vodních proudů
mapa zemského reliéfu, mapa georeliéfu
mapa železničních tratí
mapér, topograf
mapová archiválie
mapová bibliografie
mapová dokumentace
mapová edice
mapová kompozice
mapová příloha
mapová sbírka
mapová skládanka, složená mapa
mapová skříň
mapová studovna, mapové oddělení knihovny
mapová značka
mapování
mapování ve velkých měřítkách, podrobné mapování
mapové diapozitivy, mapové transparenty
mapové dílo
mapové podklady pro projektování staveb
mapové pole
mapové pouzdro
mapové prameny, prameny mapy
mapový archiv
mapový atlas
mapový itinerář
mapový list
mapový obraz
mapový papír
mapový podklad
mapový sever
mapový soutisk
mapový výřez
marginálie mapy
maska
maska, elevační maska
maskování
matematická kartografie
matematicko-statistická analýza kartografického díla
matematický základ mapy
materiální publicita
matice rotace
matice vah
maticová data
matnice
matování
matrice mapy
maximální digrese, největší digrese, elongace
medián
mědirytina mapy
měditisk
médium, nosič dat
mechanická šablona
mechanické zmenšování
mechanické zvětšování
měkká vazba
Mercatorova mapa
Mercatorovo příčné univerzální zobrazení, Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení, zobrazení UTM
Mercatorovo zobrazení
meridiánová elipsa, elipsoidický poledník, geodetický poledník, geodetický meridián
meridiánová konvergence
měřená délka
měřená hodnota
měřená osnova
měřená veličina
měření
měření délek
měření délek invarovými dráty
měření délky na mapě
měření jeřábové dráhy
měření jeřábového mostu
měření k záměrné přímce
měření oměrných měr
měření opásáním
měření pásmem
měření podzemních prostorů
měření posunů a přetvoření
měření sklonu
měření směrů ve skupinách
měření Stop-and-Go
měření trojpodstavcovou soupravou
měření úhlů
měření úhlů ve všech kombinacích, Schreiberova metoda
měření v řadách
měření výšek, výškové měření
měření základen, základnové měření
měřený směr
měřený úhel
měřicí klínek
měřicí lupa
měřicí matnice
měřicí přístroj, dříve měřický přístroj
měřicí rozpětí
měřicí základna, pomocná základna ve strojírenství
měřicí zařízení
měřická četa
měřická kamera
měřická kampaň
měřická lať
měřická metoda
měřická přímka
měřická pyramida
měřická sestava
měřická síť
měřická věž
měřická značka
měřické pásmo
měřický bod
měřický náčrt
měřický operát
měřický operát evidence nemovitostí
měřický operát pozemkového katastru
měřický originál mapy
měřický pomocník, figurant
měřický prvek
měřický signál
měřický stůl
měřič
měřidlo
měřitelná veličina
měřítko diagramových znaků
měřítko generalizace
měřítko glóbu, glóbové měřítko
měřítko konceptu mapy; sestavitelské měřítko
měřítko mapování
měřítko mapového znaku
měřítko mapy
měřítko modelu
měřítko na poledníku
měřítko na rovníku
měřítko na rovnoběžce
měřítko na střední rovnoběžce
měřítko převýšení
měřítko snímku
měřítko ve středu mapy
měřítková řada
měřítková věrnost
měřítkové číslo
měřítkový koeficient, měřítkový faktor
měřítkový údaj
měsíční glóbus
městský obvod / městská část
městský obvod Praha
metadata
metainformační systém
metajazyk
metakartografie
meteorologická mapa
metoda barevné hypsometrie
metoda bodově lokalizovaných diagramů
metoda časové základny
metoda figurálních znaků
metoda generalizace
metoda izočar
metoda kartografické generalizace
metoda kartogramu
metoda měřického stolu, stolové mapování, mapování měřickým stolem
metoda nejmenších čtverců (MNČ)
metoda podrobného měření
metoda pravoúhlých souřadnic, ortogonální metoda
metoda stínování georeliéfu
metoda volných stanovisek, metoda přechodných stanovisek
metodický návod
Metonův (měsíční) cyklus
metrická konvence
metrolog
metrologická konfirmace
metrologie
mez generalizace
mezera mezi listy
mezikopie
meziměřítko
mezinárodní etalon
Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG)
Mezinárodní kartografická asociace (ICA)
Mezinárodní komise pro globální navigační družicové systémy
Mezinárodní letecká mapa světa
Mezinárodní mapa světa
mezinárodní norma
Mezinárodní služby GNSS
Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)
Mezinárodní systém jednotek SI, Mezinárodní soustava jednotek SI
mezirámová plocha, plocha mapového rámu
mezní odchylka
mezní podmínky
mezní vytyčovací odchylka
mezník
mikrodenzitometr
mikrofilm
mikrofilmová kamera
mikrofiš
mikrofišová kamera
mikrofotogrammetrie
mikrografie
mikrokarta
mikrometr
mikrometrický šroub
mikroreliéf
mikrosíť
mikroskopový teodolit
mikrosnímkování
mikroštítek
mikrotoponymum
mikrovlnné záření
mikrozáznam mapy
miliGal
mimorámové údaje
mimosystémová jednotka
minuskule
minutový teodolit
míra, ztělesněná míra
místní čas
místní hvězdný čas
místní jméno, oikonymum
místní měřítko (mapy)
místní názvosloví
místní poledník
místní samosprávné jednotky (LAU)
místní síť, lokální síť
místní souřadnicový systém
místní šetření
místní výškový systém
místní vztah
místo
místopis bodu
místopisné názvosloví
míšení barev
mnohokuželové zobrazení, polykónické zobrazení
moaré, moiré
mobilní laserový skener
mobilní mapovací systém
mobilní mapování
mobilní přijímač
močál
model
model reliéfu
modelování
modelově orientovaná generalizace
modelové souřadnice
modifikované juliánské datum
modifikovaný juliánský den
modrotisk
modus, nejpravděpodobnější hodnota
Moloděnského transformace
monitorování integrity
monokomparátor
montáž
montáž popisu
montážní odchylka
montážní originál mapy
montážní podložka
morfografická mapa
morfografie
morfologická interpolace vrstevnic
morfometrická mapa
morfometrie
mračno bodů
mrtvé pásmo
mříž
mřížková kamera
multikoptéra
multispektrální kamera
multispektrální letecký obrazový záznam, multispektrální letecký snímek
multispektrální měření
multispektrální obrazový záznam, multispektrální snímek
multispektrální skener
myš
mýtina
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována