Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | na | ne | ni | no | nu
na místě založená služba
na místě závislá služba
nabídka, menu
nábojově vázaný prvek, CCD senzor, CCD prvek, CCD obrazový senzor
náčrt orografických čar
nadbytečné měření
nadir
nadmořská výška (H)
nadzemní nemovitost
nadzemní stavba
nahlížení do katastru nemovitostí
náhodná chyba
náhodná chyba měřicího přístroje
náhradní mapa
náhradní pozemek
náhradní trigonometrický bod
náhradní užívání pozemku
nájem
nájemce
nájemní právo
nájemní právo k pozemkům
náklad mapy
nakládací hrana
nakládací značka
nakladač
nakladatelská smlouva, vydavatelská smlouva
nakladatelství
náležitosti mapy
námořní atlas
námořní kartografie
námořní navigační mapa, námořní mapa
napínací tyč
nárazník, nárazníková zóna
národní atlas
Národní infrastruktura prostorových dat (NSDI) - USA
Národní integrační platforma pro prostorové informace (NIPPI)
národní norma
národní sada prostorových objektů (NaSaPO)
nárys, nárysné znázornění
nárysový znak, nárysová značka
násep
následné zpracování
násobek jednotky
nastavovací odpichovátko
nástěnná mapa
nástěnná stabilizace
nástěnná školní mapa
natíraný papír, křídový papír
nátisk mapy, zkušební výtisk mapy
nátisková deska
nátisková forma
nátiskový lis
natočení sítě, natáčení sítě
návaznost
navigace snímkového letu
navigační družice
navigační mapa
navigační signál standardní přesnosti
navigační signál vysoké přesnosti
navigační zpráva
navigační zpráva GPS
návrh kompozice mapy, maketa mapy
návrh úpravy sazby
návrhová vrstevnice, projektová vrstevnice
název části obce
název katastrálního území
název mapového díla
název mapového listu
název mapy
název na mapě
název obce
názornost mapy
názvoslovná komise
nebytový prostor
negativní kopie
negativní maska
negativní reprodukční proces
negativní rytí do vrstvy
nehlazený papír
nejistota výsledku měření
nejlepší měřicí schopnost
nejstarší mapové památky
největší dovolená chyba (měřicího přístroje)
neklížený papír
nekonvenční zobrazení
nekorigovaný výsledek
nelineární stupnice
němé vydání
neměřická kamera
neměřická komora/kamera
nemocnice
nemovitost, nemovitá věc
neoficiální jméno, nestandardizované geografické jméno
neoprávněná držba
neorientovaný pořad
neosobní mikrometr
neperiodická publikace
nepestrá barva, achromatická barva
neplatné vydání
nepotištěný papír
nepravé zobrazení
nepravidelná deformace podložky
nepravidelná trojúhelníková síť
nepřehledný terén
nepřímá měřická metoda
nepřímá poloha
nepřímé měření
nepřímé měření délek
nepřímé připojení
nepřímý efekt, Bowieho efekt, Bowieho jev
nepřímý prostorový referenční systém
nepřímý tisk
nepřipojený pořad
nepřístupná délka
nesenzibilizovaný film
neshoda
nesjednocený operát
nesouhlas
nestálá hranice, pohyblivá hranice
nestandardizované geografické jméno
neúplný mapový list
neutrálnost
nezemědělská půda
nezemědělský pozemek
nezkreslená rovnoběžka
nezkreslený poledník
nezměněné vydání mapy, opakované vydání mapy
neznatelná hranice pozemku
nezpracovaná data, surová data
nitková tachymetrie
nitkový kříž, záměrný kříž
nitkový planimetr, proužkový planimetr
nitkový tachymetr
niťovka, niťošička
nivelace
nivelace kupředu
nivelace x-tého řádu
nivelace ze středu
nivelační bod
nivelační hřeb, přestavový hřeb
nivelační lať
nivelační oddíl
nivelační polygon
nivelační pořad
nivelační přestava, nivelační přestavový bod
nivelační přístroj
nivelační sestava
nivelační síť
nivelační úsek
nivelační zápisník
nivelér
niveleta
nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)
norma
norma komise NMEA
normal angle lens
normála k elipsoidu
normalizace
normalizovaná barva
normalizovaný formát
normální kamera
normální magnetická deklinace
normální oběžná dráha, keplerovská nerušená oběžná dráha
normální ortometrická výška
normální případ stereofotogrammetrie
normální rovnice
normální rozdělení, Laplaceovo - Gaussovo rozdělení
normální tíhové pole
normální tíhové zrychlení
normální výška
normativní dokument
normativní výběr prvků mapy
nosič kresby
nosič tisku
nosič údajů
nosič vrstvy
nosná frekvence
nosná vlna
nosnou vlnou zpřesněné měření přijímačem GNSS
notebook, laptop
nové katastrální měření
nové vydání
nový výměnný formát ISKN
nožový skládací stroj
nucená centrace, nucené dostředění
nucené lícování
nula měřicího přístroje, nulová poloha měřicího přístroje
nula mořského vodočtu
nulátko
nulová měřická metoda
nulový výškový bod
NULRAD, referenční síť nultého řádu
nultý poledník, greenwichský poledník
nutační elipsa
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována