Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | O- | ob | oc | | od | of | oh | och | oi | ok | ol | om | on | op | or | | os | ot | ov | oz
O-T mapa, kruhová mapa
občanské právo hmotné
občanské vybavení
obec
obec s pověřeným obecním úřadem
obec s rozšířenou působností
obecně-zeměpisná mapa, obecně-geografická mapa, všeobecně geografická mapa
obecní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
oběžná doba
oběžná dráha
obchodní právo
objekt
objekt mapy
objektiv
objektově orientovaná báze dat, objektově orientovaná databáze
objektově orientované programování
objektově orientovaný systém
oblení hřbetů bloků
oblouk rovnoběžky
obnova katastrálního operátu
obnova katastrálního operátu novým mapováním
obnova katastrálního operátu přepracováním
obnova mapy
obnova měřického operátu evidence nemovitostí
obnova písemného operátu evidence nemovitostí
obnova pozemkového katastru
obnovené vydání mapy, aktualizované vydání mapy
obousměrná nivelace
oboustranně orietovaný polygonový pořad
oboustranný tisk
obrácená úloha matematické kartografie
obratník
obraz
obrazec sazby
obrázková značka
obrazová data
obrazová korelace
obrazová mapa
obrazová rovina
obrazový bod
obrazový detektor
obrazový senzor
obrazový snímač
obrubník
obrubování, lemování (mapy)
obrys
obrys sídla, půdorys sídla
obrysová mapa, němá mapa, zákresová mapa, prázdná mapa
obsah mapy
observace
observační pilíř, pozorovací pilíř
observátor
obtah
obtížnost mapování
obvod budovy
obvodový polygonový pořad
oceánografická mapa
oceánografický atlas
oceánografie
ocelotisk
oceňování pozemků
oční základna
odborná způsobilost
odhadnutá chyba určení polohy
odchylka
odchylka délky
odchylka hodin
odchylka hodin přijímače
odchylka polohy bodu
odchylka polohy přímky
odchylka povrchu
odchylka profilu
odchylka přímosti
odchylka rovinnosti
odchylka rozměru stavebního dílce
odchylka sklonu
odchylka styku
odchylka svislosti
odchylka tvaru
odchylka úhlu
odchylka vodorovnosti
odchylky nalícování
odpadový papír, makulatura
odpovědný redaktor (mapy, atlasu)
odraz (záření)
odrazná předloha
odrazný hranol
odražeč (radarového záření)
odražené záření
odřez
odsazená osa
odsazení kresby
odsazení oblouku kružnice, odsun oblouku kružnice
odstředivé zrychlení
odstředivka
odstupňování barev
odvětvová mapa
odvozená jednotka
odvozená mapa
odvozená veličina
odvozená značka
odvození mapy
odvozený objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)
odvrstvování
oficiální geografické jméno, standardizované geografické jméno
oficiální jméno
ofsetová (tisková) forma
ofsetová barva
ofsetová deska, ofsetová tisková deska
ofsetový papír
ofsetový stroj
ofsetový tisk, ofset
ofsetový tiskař
ohlašovací list
ohlašování změn (v katastru)
ohnisková vzdálenost
ohraničující pravoúhelník
ochrana autorského práva
ochrana dat
ochrana geodetických bodů
ochrana půdního fondu
ochranná tyč
ochranná vrstva (mapy)
ochranný znak
oikonymum
okamžité zorné pole
okraj mapy
okrajový list
okrajový náčrtek
okrajový poledník
okres
okulár
okulárový mikrometr
olovnice
oměrná míra
omezení dispozičních práv
omezení převodu nemovitosti
onomastika
opacita
opakovaná nivelace
opakované vydání, upravené vydání, reedice
opakovatelnost měření
opakovatelnost údajů měřicího přístroje
operát jednotné evidence půdy
operát mapy
operát pozemkového katastru
operáty evidence nemovitostí
oprava
oprava mapy
oprava ze zakřivení Země a z refrakce
oprava ze zobrazení
opravené vydání
oprávněná držba
oprávněný uživatel nemovitosti
oprávněný zájem
optická osa alekohledu
optické kopírování
optické měření délek
optické záření
optické zmenšování
optické zvětšování
optický centrovač, optický dostřeďovač, optický provažovač, optická olovnice
opticky efektivní atmosféra
optický hranol
optický měnič šířky čar, Variomat
optický pantograf
orgán veřejné správy
organizační složky státu
orientace mapy
orientace měřického stolu
orientace osnovy směrů, orientace směrů
orientace podle mapy
orientace pořadu
orientačně důležitý předmět
orientační bod
orientační číslo budovy
orientační mapa
orientační mapa města, orientační plán města
orientační mapa parcel
orientační síť
orientační směr
orientační úhel
orientovaná mapa
orientovaná měřická přímka
orientovaný polygonový pořad
orientovaný směr
orná půda
orografie
oronymum
ortodróma
ortofoto
Ortofoto České republiky
ortofotomapa
ortofotosnímek, ortogonalizovaný snímek
ortogonalizace, ortorektifikace
ortogonální metoda
ortografická projekce
ortografický obraz, ortoobraz
ortochromatická vrstva
ortochromatický film
ortometrická výška
ořezávání (archů) na formát
ořezové značky, řezací značky
oříznutí mapy, ořezávání mapy
osa (vodního) toku
osa alhidády
osa koleje
osa kolejnice
osa libely
osa liniového stavebního objektu
osa mostu
osa poledníkového pásu
osa přehrady
osa záběru
osa zobrazovací plochy
oscilace tížnice
oskulační elementy, oskulační prvky
osnova směrů
osobní chyba
osobní rovnice
osobní užívání pozemku
osobní vlastnictví
ostrost čáry
ostrovní mapa
osvit, expozice
otáčivá hvězdná mapa
otevřená data, volná data
otevřená služba
otevřené služby nad prostorovými daty
otevřený GIS
otevřený zdroj, volný software
ověření geometrického plánu
ověření měřidla
ověřovací bod
ověřovací list, certifikát
ověřovací měření
ověřování
ovlivňující veličina, vlivová veličina
ovocný sad
ovrstvování
označení mapového listu, nomenklatura mapy
označování hranic pozemku
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována