Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | ra | re | ro | RT | ru | ry
radar se syntetickou aperturou (SAR)
radarová mapa
radarový dálkový průzkum Země
radarový obrazový záznam, radarový snímek, radarová obrazová data
radarový stín
radiální distorze
radiální posun
radiální vzdálenost
radiometrické rozlišení
radiometrické úpravy obrazu
rádiové měření délek
rádiový dálkoměr
rajón
rám mapy, mapový rám, rám mapového listu
rámec
rámová značka
rámové údaje
rámový náčrt
rámový údaj
raná mapa
ranvej
rasterizace
rastr
rastrová data, mřížová data
rastrová mapa
rastrová transformace, transformace rastrového obrazu
rastrovací procesor (RIP)
rašeliniště
ražení
ražení barvou
ražení fólií
reálné břemeno
reambulace mapy
reambulační práce, reambulace mapy
reambulovaný katastr
recentní pohyby zemské kůry
recenze kartografického díla
recenzent mapy (atlasu)
redakce mapy
redakční náhled
redakční plán
redakční pokyny
redakční příprava
redakční rada
redakční uzávěrka
redigování kartografického díla
redukce délky na hladinu moře
redukce délky na výpočetní plochu
redukce prvků mapy
redukce směrů na výpočetní plochu
redukce z převýšení
redukční kružítko
redukční lupa
redukční pravítko
redukovaná délka
redukovaná délka geodetické čáry
referenční bod tíhového zrychlení
referenční bod, vztažný bod
referenční data
referenční elipsoid
referenční etalon
referenční koule
referenční plocha
referenční podmínky
referenční rozhraní ISVS
referenční souřadnicový systém nosiče (platformy)
referenční stanice
referenční stupnice hodnot veličiny
referenční výškový bod
reflektografický papír
reflektografie
refrakce
region NUTS
region soudržnosti
regionální atlas
regionální mapa
regionální norma
registr evidence nemovitostí (REN)
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
registrační médium, registrační materiál
registrační měřicí přístroj
registrační tachymetr
registrační tematická mapa, průzkumová mapa
registrační teodolit
registrační zařízení
regresní analýza
regulační plán
reiterační teodolit, teodolit s kruhem na posun
rejstřík atlasu
rejstřík mapy
rejstřík parcel
rejstřík uživatelů a vlastníků
rejstřík vlastníků (nemovitostí) a jiných oprávněných osob
rekognoskace terénu
rekognoskační náčrt
rekonstruovaný rastr mapového listu
rektifikace přístroje
rektifikační hodnota
rektifikační hodnota ve strojírenství
rektifikační posun
relační databáze
relativní (výšková) kóta
relativní gravimetr
relativní hloubka
relativní chyba
relativní kóta
relativní orientace, vzájemná orientace
relativní posun
relativní tíhový bod
relativní určování polohy
relativní výška
relativní výška letu
reliéfní čára
reliéfní glóbus
reliéfní mapa
reliéfní stupňová matrice
rentgenová fotogrammetrie
repetiční teodolit
reprodukce
reprodukce map, rozmnožování map
reprodukční film
reprodukční fotograf
reprodukční fotografie
reprodukční náhled
reprodukční předloha, obrazová předloha
reprodukční technika
reprodukovatelnost
reprodukovatelnost měření
reprografie
restituce
retuš
retušovací prostředek
reverzní bod
revize mapy
revize údajů katastru nemovitostí
revizní originál (mapy)
revizní otisk (ze stroje), náhledový otisk
revizní podklad mapy
revizní průsvitka
revizní tematická průsvitka
revizor map
režim určování dvojrozměrné polohy
režim určování třírozměrné polohy
roční aberace
rodina písma
rodné číslo
roh mapového listu
rok
rok vydání mapy
rokle
rostlinný kryt, vegetační kryt
rotační čas
rovina
rovinná pravoúhlá souřadnicová síť
rovinnost papíru
rovinný terén
rovinný tisk
rovník
rovníková družice
rozbor změn v půdním fondu
rozestavěná budova
rozestavěná jednotka
rozestup vrstevnic
rozhrada
rozhraní
rozhraní způsobu využití pozemků
rozchod koleje
rozlehlá (počítačová) síť (WAN)
rozlišení
rozlišitelnost indikačního měřidla
rozlišovací mez znaku
rozlišovací schopnost
rozlišovací schopnost fotografického materiálu
rozlišovací schopnost na zemském povrchu, rozlišovací schopnost v území
rozměr
rozměr souřadnic
rozměr veličiny
rozměrová stálost
rozpětí, variační rozpětí
rozpis barev
rozpis písma pro sazbu
rozpoznávání obrazců (vzorů)
rozptyl záření
rozptýlení
rozptylová fólie
rozsah díla
rozsah stupnice
rozsáhlý rozšiřující systém, systém WAAS
rozsáhlý systém DGPS
rozšířená realita
rozšiřitelný značkovací jazyk (XML)
rozvinovací síť, základnová síť
rozvodí
rozvodnice
RTK měření
rub mapy, rubová strana mapy
ruční digitalizace
ruční popis
ruční sazba
ruční tónování
ruční vazba
rukopis
rukopisná mapa
rycí hlava
rycí hrot
rycí jehla
rycí pantograf
rycí prstenec
rycí přístrojky
rycí trojnožka
rycí vrstva
rydlo
rychlé statické měření, rychlé řešení ambiguit
rychlost přenosu čipů
rysky pravoúhlé rovinné sítě
rysky zeměpisné sítě
rýsovací pero
rytí do vrstvy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována