Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | úb | úč | úd | úh | uch | uj | uk | ul | um | un | úp | ur | úř | ús | ut | uz |
úbočí
účaří písma
účel mapy
účelová důlní mapa
Účelová katastrální mapa (ÚKM)
účelová mapa
údaj evidence nemovitostí
údaj katastru nemovitostí
údaj měřidla, indikace měřidla
údaj o budově
údaj o bytu a nebytovém prostoru
údaj o katastrálním území
údaj o magnetické deklinaci
údaj o parcele
údaj o vlastníku nemovitosti a jiném oprávněném
údaj pozemkového katastru
údaj(e)
údaje o kartografickém díle (o mapě, atlasu); vydavatelské údaje
údaje v mapovém rámu
údolí
údolnice
údržba evidence nemovitostí
údržba evidenční mapy
údržba mapy
údržba písemného operátu evidence nemovitostí
údržba pozemkové mapy
údržba pracovní mapy
údržba souboru
úhel dopadu
úhel pohledu antény
úhelník
úhloměr
úhlové zkreslení
úhlový uzávěr
úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP)
uchovávání etalonů
ujednání o koupi na zkoušku
ukázka mapy
ukázka písma
ukázka, demo
ukázkový mapový list
ukazovatel
ukládání dat
ulice nebo jiné veřejné prostranství
uliční čára
uložení map
ultrafialové záření
umělá družice Měsíce
umělá družice Země (UDZ)
umělé stereoskopické vidění, umělé prostorové vidění
umístění popisu
univerzální teodolit
univerzum diskurzu, oblast zájmu
úpatí
úpatnice
úplná Bouguerova anomálie
úplná chyba měření
úplný list mapy, úplný mapový list
úprava, edice, editace
urbariát
určená norma
určení měřítka
určení měřítka mapy
určení polohy
určení polohy a času bez znalosti jejich počátečního odhadu
určení prostorové (trojrozměrné) polohy
určovací délka
určovací směr
určování geoidu
určování prostorových vztahů (konstrukcí)
urovnání měřického stolu
úředně oprávněný zeměměřický inženýr
úřední jméno, oficiální jméno
úřední mapa
úřední oprávnění
úsekový bod geodetické základny
usměrňovací měření
ustalovač
ustanovka
ústavní právo
ústí šachty, štoly
utvrzování osvitem
uzávěr nivelačního pořadu
uzávěr pořadu
uzavřený polygonový pořad
uzel
územně plánovací dokumentace
územně plánovací dokumentace (ÚPD)
územně správní jednotka
územně technická jednotka
územní celek
územní identifikace
územní jednotka
územní plán
územní správní hranice
územní správní jednotka
územní systém ekologické stability
úzké písmo
úzkoúhlá kamera
uzlová čára, uzlová linie, uzlová přímka
uzlový bod
užívací hranice
užívací právo jako služebnost
užívání map
užívání nemovitosti
uživatel mapy
uživatel nemovitosti
uživatelský segment
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována