Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | va | ve | vi | vk | vl | vn | vo | vr | vs | | vt | | vz |
vada
váha měření
vakát
vakuové tvarování
válcové zobrazení
validace
vazba atlasu
vážený průměr
věcné břemeno
věcné právo k nemovitosti
vědecká metrologie, základní metrologie, fundamentální metrologie
vedení katastru nemovitostí
vedení souboru geodetických informací katastru nemovitostí
vedení souboru popisných informací katastru nemovitostí
vedení technického vybavení, sítě technického vybavení
vedlejší kružnice
vedlejší název mapy, doplněk názvu mapy
vedlejší polygonový pořad
veduta
vektor
vektorizace
vektorizace mapy
vektorová data
vektorová mapa
vektorový diagram
velikost písma
velká data
velké měřítko
velký atlas
velmi blízká fotogrammetrie
velmi přesná nivelace, nivelace vysoké přesnosti (VPN)
věrné ortofoto
vernier
vernierový mikroskop
vernierový teodolit
vertikální paralaxa
vertikální úhel, svislý úhel
verzálka
veřejná infrastruktura
veřejná listina
veřejná regulovaná služba
veřejné knihy
veřejné právo
veřejné prostranství
veřejně regulovaná služba
veřejnost katastrálního operátu
veřejný dálkový přístup
veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP)
veřejný seznam
veřejný statek, obecný statek
vetknutý pořad
větrná růžice, kompasová růžice, směrová růžice
větrný diagram
vícebarevný tisk (mapy)
vícecestné šíření
vícejazyčná mapa
vícejazyčný popis mapy
vícepísmová mapa
vícepísmový popis mapy
víceslovné toponymum
vícesnímková fotogrammetrie
vídeňský sáh
viditelné záření
viněta
vinice
virtuální realita
virtuální referenční stanice
visutá lanová dráha
vizualizace
vklad práv k nemovitosti do katastru nemovitostí
vklad práva (intabulace)
vláknová optika, světlovodná optika
vlasová čára
vlastivědná mapa
vlastivědný atlas
vlastnická hranice
vlastnické právo
vlastnické právo k nemovitosti
vlastnický vztah
vlastnictví
vlastnictví bytu
vlastnictví právnických osob
vlastník nemovitosti
vlastnosti mapy
vlastnosti papíru
vlepená příloha
vlhčící souprava
vlícovací bod
vlnění papíru
vlnová délka
vložená příloha
vložka pozemkové knihy
vnější orientace
vnější rámová čára
vnitřní kresba
vnitřní orientace
vnitřní přesnost měření
vnitřní rámová čára, sekční čára
vodní kniha
vodní plocha
vodohospodářská mapa
vodorovná vzdálenost, vodorovná délka
vodorovný kruh, horizontální kruh
vodorovný posun
vodorovný úhel, horizontální úhel
vodováha
vodstvo, hydrografie
vojenská kartografie
vojenská mapa
vojenská perspektiva
vojenské kartografické dílo
vojenské státní mapové dílo
vojenskogeografická mapa
vojenský zeměpisný atlas
volba zobrazení
volební okrsek
volná měřická přímka
volná síť
volná, otevřená, otevřeně šiřitelná data
volnoosé rýsovací pero, volnoosé pero, volnooska
volnoosý rycí přístrojek
volný pořad
voxel, objemový prvek
vrchol sedla
vrcholová (výšková) kóta
vrcholový bod, vrchol polygonového pořadu
vrcholový úhel
vrcholový úhel polygonového pořadu
vročení
vrstevnice skal
vrstevnice, izohypsa
vrstevnicová mapa
vrstevnicový interval
vrstva
vrt
vstup do jeskyně
vstupní data, vstup
všeobecná kartografie
vteřinový teodolit
výběr prvků mapy
výběrová dostupnost pro uživalete GPS, selektivní dostupnost
výběrová směrodatná odchylka
výběrový rozptyl
vydání atlasu
vydání kartografického díla, vydání mapy
vydavatel atlasu
vydavatel mapy
vydavatelské měřítko
vydavatelské oprávnění
vydavatelský arch
vydržení práv k nemovitostem
vyhlášení platnosti obnoveného operátu
vyhlazování
vyhledání bodu
vyhledávací a záchranná služba
vyhledávací dotaz
vyhledávací míra, zajišťovací míra
vyhledávání dat
vyhledávání podzemního vedení
vyhotovení originálu (mapy)
výhrada práva lepšího kupce
výhrada práva zpětné koupě
výhrada vlastnického práva
výhrada zpětného prodeje
východní (zeměpisná) délka
východní souřadnice (E)
východní zeměpisná délka
výchozí bod
výchozí mapa
výchozí měřítko
vyjádření značkou, symbolizace
výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků
výkaz výměr
výkaz změn
vyklápěcí mapa
výkop
vykrývací prostředek
vykrývání
výměnný formát dat
výměnný formát dat RÚIAN
výměnný formát ISKN
výměra dílu bonitované půdně ekologické jednotky
výměra katastrálního území
výměra parcely
výpis z evidence nemovitostí
výpis z katastru nemovitostí
výpočet výměr
výpočetní protokol
výpůjčka
výrobce glóbů
výrobní časový plán
vyrovnaná délka
vyrovnání hranic
vyrovnání na stanovisku
vyrovnání pořadu
vyrovnání styku (mapových listů)
vyrovnávací maska
vyrovnávací počet, vyrovnání
vyrovnávací zobrazení, kompenzační zobrazení
výsledek měření
výsledek pozemkové úpravy
výstava map
vystavěné prostředí, vybudované prostředí
výstižnost mapy
vystředění zápisníku, výpočet zápisníku
výstupní data, výstup
výška (h, H)
výška fiktivní srovnávací roviny
výška geoidu
výška oběžné dráhy
výška písma
výška přístroje
výškopis
výškopisná mapa
výškopisná průsvitka, průsvitka výškopisu
výškopisné mapování, měření výškopisu, výškopisné měření
výškopisný náčrt
výšková anomálie
výšková členitost terénního reliéfu (georeliéfu)
výšková kóta
výšková úroveň
výšková vrstva
výškové datum
výškové měřítko mapy
výškové připojení
výškové terénní úpravy
výškový bod
výškový geodetický bod
výškový měřický údaj
výškový pořad
výškový prvek
výškový souřadnicový referenční systém
výškový souřadnicový systém
Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv)
výškový systém jadranský
výškový úhel
vyšší geodézie
vyšší územní samosprávný celek
výtažkový filtr
výtažkový negativ
výtisk mapy
výtisk, otisk
výtvarný redaktor
vytvoření reálného obrazu počítačem, rendrování
vytyčená veličina
vytyčení hranice pozemku
výtyčka
vytyčovací hranol
vytyčovací náčrt
vytyčovací odchylka
vytyčovací prvek
vytyčovací přímka
vytyčovací síť
vytyčovací tolerance
vytyčovací výkres
vytyčovací výkres prostorové polohy
vytyčovací základna
vytyčovací značka
vytyčovací zrcátko
vytyčování prostorové polohy objektu
vytyčování vrstevnice
vytyčování, vytyčení
výuka pomocí počítače, e-learning
využití mapy
využití půdy
vyváženost mapy
vývěsný arch
vyvlastnění
vývojka
vyvolávací přístroj
vyvolávání
vyvýšenina
vyzařování půdy
vyzařování zemského povrchu
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK)
vyznačení změny v katastru nemovitostí
vyznačovací písmo
význam mapové značky
vzdálenost na mapě
vzdálenost sousedních letových řad, vzdálenost sousedních snímkových řad
vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
vzdušná základna
vzhled
vzorník barev, tabulka barev
vzorník mapových značek
vzorník písma
vzorník sítí
vzorový mapový list
vztah objektů
vztažná soustava
vztažné měřítko
vžité geografické jméno, vžité zeměpisné jméno, exonymum
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována