Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | | zd | ze | zh | zj | zk | zm | zn | zo | zp | zr | zv
záborový elaborát
zacílení
začátek oblouku
záhlaví mapy
zahrada
záhumenek
zajištěný kreslicí papír, korektostatový papír
zajišťovací bod
zajišťovací směr
zajišťovací značka
zajišťovací značka koleje
zákaz zcizení nebo zatížení
zákazník
základní (měřicí) jednotka
základní barvy
Základní báze geografických dat (ZABAGED®)
základní bod
základní bod geodetického systému, vztažný bod geodetického systému, referenční bod geodetického systému
základní bodové pole (ZBP)
základní důlní mapa
základní frekvence
Základní geodynamická síť České republiky (ZGS), geodynamická síť ČR
základní chyba měřicího přístroje
základní mapa (ZM)
Základní mapa ČR
Základní mapa dálnice
Základní mapa depa metra
Základní mapa letiště
Základní mapa lomu
Základní mapa sídliště
Základní mapa stanice metra
Základní mapa tunelu metra
základní mapa velkého měřítka (ZMVM)
Základní mapa závodu (ZMZ)
základní mapování
základní měření
základní měřická metoda
základní měřítko (mapového díla)
základní nivelační bod
základní objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)
základní písmo
základní poledník
základní polohové bodové pole (ZPBP)
Základní registr
základní rovnoběžka
základní rozměr
základní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
základní sídelní jednotka
základní služba
základní státní mapové dílo
základní tíhové bodové pole (ZTBP)
základní tiskové formy
základní triangulační list
základní trigonometrický bod
základní úhel
základní územní jednotka
základní veličina
základní vrstevnice
základní vrstevnicový interval
základní výškové bodové pole (ZVBP)
základní vytyčovací síť
základnová stabilizace
základnový bod
základnový poměr
záměra
záměrná přímka
záměrná přímka (dalekohledu)
záměrné pravítko
zaměřování terénu profilováním
zaměřování změn, měření změn
zaokrouhlené měřítko
západní (zeměpisná) délka
západní bod
západní zeměpisná délka
zápis právních vztahů k nemovitostem
zápisník (měřených údajů)
zapisovatel
záplavová čára
záplavové území
zarostlý terén
zaručený elektronický podpis
záření černého tělesa
záření Země
zářez
zářivost
zařízení (zdravotnické, sociální, školské)
zásady generalizace
zásady územního rozvoje
zásoba map
zastaralá mapa
zástava
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěné území
zastavěný stavební pozemek
zástavní právo
zástavní právo k nemovitosti
zasychavost barvy
zauzlený polygonový pořad
závazné údaje katastru nemovitostí
závaznost evidence nemovitostí
závěrečná revize (mapy)
závěrečná úprava měřického náčrtu, adjustace měřického náčrtu
závěrka objektivu
závěs měřické komory/kamery
závěsný pantograf
závěsný teodolit
zavěšování (knižního bloku)
závoj
záznam nepovolených změn druhů pozemků
záznam podrobného měření změn
záznam právních vztahů k nemovitostem
záznam pro další řízení evidence nemovitostí
záznam pro další řízení katastru nemovitostí
záznam změn
záznamy v pozemkové knize
zdánlivá deklinace
zdánlivá vzdálenost
zdánlivý horizont
zdroj dat
zdrojový rastr výchozího mapového podkladu
zdůrazněná vrstevnice
zemědělská půda
zemědělský pozemek
zemědělský půdní fond
Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI)
Zeměměřický úřad (ZÚ)
zeměměřictví
zeměměřič
Zeměměřič
zeměpisná délka, geografická délka
zeměpisná síť, geografická síť
zeměpisná šířka, geografická šířka
zeměpisné souřadnice, geografické souřadnice
zeměpisný sever
zemské desky
zemský glóbus
zenit
zenitový úhel, zenitová vzdálenost
zenitteleskop, zenitový teleskop
zhušťovací bod
zjasnění barvy
zjednodušená evidence
zjednodušení
zjednodušení prvků mapy
zjištěné měřítko
zjišťování průběhu hranic
zkouška
zkratka
změna druhu pozemku
změna katastrálního území
změna měřítka
značka (měřicí) jednotky
značka stupnice
značková stupnice
znak a charakteristika
znak orientačního čísla
znalecký posudek
znázornění
znázornění nad míru, kreslení nad míru
zničený bod
zobrazení (geografická informace)
zobrazení v normální poloze
zobrazení v obecné poloze, obecné zobrazení, šikmé zobrazení
zobrazení v příčné poloze, příčné zobrazení, rovníkové zobrazení, ekvatoreální zobrazení, transverzální zobrazení
zobrazený bod
zobrazovací plocha
zobrazovací pravítko
zobrazovací rovina
zobrazovací rovnice, rovnice kartografického zobrazení
zobrazovací souřadnicový referenční systém
zobrazovací trojúhelníky
zobrazovač, displej
zobrazování
zorné pole
zorné pole dalekohledu
zorný úhel
zpětný azimut
zpětný rozptyl
zploštění
zpracování dat
zpracování obrazu
zpráva NANU
způsob ochrany jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
způsob ochrany nemovitosti
způsob užívání nemovitosti
způsob využití budovy
způsob využití jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
způsob využití pozemku
způsobilost
zrcadlo mapy
zrcadlo sazby
zrcadlový astroláb, cirkumzenitál
zrcadlový odraz
zrnění (tiskové desky)
zrnitost
zrychlení
zvedání, zdvihání
zvednutí
zvětšení / zmenšení (plynulé), transfokace, zoom
zvlášť širokoúhlá kamera
zvláštní vydání
zvlněný terén
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována