czscelování, komasace
enland redistribution, land consolidation, consolidation of land
frremembrement m, comassation f
geFlurbereinigung e, Kommassierung e
ru
sksceľovanie, komasácia
cz

scelování, komasace

1: činnost vedoucí k vytvoření větších půdních celků (pozemků) scelením rozptýlených a rozdrobených pozemků
2: scelování rozdrobených a rozptýlených pozemků téhož vlastníka podle druhů pozemků a bonity půdy do větších celků s cílem ekonomičtějšího hospodaření; komasace se prováděly v letech 1836 až 1951 v celém extravilánu nebo jen v jeho určité části

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována