czoprava ze zakřivení Země a z refrakce
encorrection for Earth curvature and refraction
frcorrection f de sphéricité (terrestre) et de réfraction atmosphérique
geVerbesserung e aus der Erdkrümmung und Refraktion
ruпоправка за кривизну Земли и за рефракцию
skoprava zo zakrivenia Zeme a z refrakcie
cz

oprava ze zakřivení Země a z refrakce

slouží k opravě výpočtu výškového převýšení trigonometrickou nivelací; oprava ze zakřivení Země je opravou z rozdílu mezi skutečným a zdánlivým horizontem mezi teodolitem a cílovým signálem; oprava roste kvadraticky se vzdáleností; výškový rozdíl je ovlivněn refrakcí, neboť zenitový úhel je změněn o hodnotu refrakčního úhlu; oprava ze zakřivení Země má kladné znaménko a oprava z refrakce má teoreticky záporné znaménko; celková oprava se vypočte ze vztahu Δh = s² {1 - k}/{2.R}, kde s je délka strany, R je poloměr náhradní koule a k je refrakční koeficient

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována