czčíslo evidenční
enregistration number
fr
geRegistrationsnummer m
ruрегистрационный номер
skevidenčné číslo
cz

číslo evidenční

číselný prostorový identifikátor budovy (územního prvku, stavebního objektu), který je jedinečný v rámci části obce; přiděluje jej obecní úřad; k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN; označuje stavby pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné a budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

en

registration number

Numerical spatial identifier of a building (territorial element, building object), which is unique within a part of the municipality; assigned by the municipality for numbering, renumbering or cancelling of the number of buildings for family recreation, temporary buildings by registration to RÚIAN. The identifier marks temporary buildings, buildings that require neither a building permit nor reporting to the Building Office

ge

Registrationsnummer m

Räumliche numerische Identifikation eines Gebäudes (Gebietselements, Gebäudeobjekts), die innerhalb eines Teils der Gemeinde eindeutig ist. Die Nummerierung, Umnummerierung oder Aufhebung der Nummerierung von Gebäuden für die Familienerholung, temporären Gebäuden geschieht durch Gemeindeamt durch Eintragen in RÚIAN. Die Nummer bezeichnet temporäre Gebäude, Gebäude, für die weder eine Baugenehmigung noch eine Meldung an das Bauamt erforderlich ist

ru

регистрационный номер

Числовой пространственный идентификатор здания (территориального элемента, строительного объекта), который является уникальным в рамках части муниципалитета; назначенные муниципалитетом для нумерация, перенумерация или отмены нумерации зданий для семейного отдыха, временных зданий осуществляется муниципалитетом по регистрации в RÚIAN. Идентификатор омечает временные здания, здания, которые не требуют ни разрешения на строительство, ни отчета в Орган строительства

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována