czujednání o koupi na zkoušku
entrial purchase
fr
geProbekauf r
ruпокупка с испытательным сроком
sk
cz

ujednání o koupi na zkoušku

kdo koupí věc na zkoušku, kupuje s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí. Neujednají-li strany zkušební lhůtu, činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Plyne-li však z jednání o uzavření smlouvy, že věc má být prohlédnuta nebo vyzkoušena po odevzdání, běží zkušební doba ode dne odevzdání

en

trial purchase

Person who makes a trial purchase of a thing buys the thing on condition that he will approve the thing in the trial period. If the parties do not stipulate a trial period, it is three days from the conclusion of the contract for movable things and one year from the conclusion of the contract for immovable things. However, if it follows from the negotiations on the conclusion of the contract that the thing is to be inspected or tried out after delivery, the trial period shall commence on the date

ge

Probekauf r

Wer eine Sache auf Probe kauft, der kauft mit der Bedingung, dass er die Sache innerhalb einer Probefrist genehmigt. Vereinbaren die Parteien keine Probefrist, betrâgt diese bei beweglichen Sachen drei Tage und bei unbeweglichen Sachen ein Jahr ab dem Vertragsschluss. Ergibt sich jedoch aus den Vertragsverhandlungen, dass die Sache nach der Übergabe besichtigt oder erprobt werden soli, läuft die Probezeit ab dem Tag der Übergabe

ru

покупка с испытательным сроком

Лицо, которое покупает вещь с испытательным сроком, покупает с условием, что вещь в течение испытательного срока одобрит. Если стороны не согласовали
испытательный срок, то для движимого имущества он составляет три дня, а для недвижимого имущества один год с момента заключения договора. Однако если из
переговоров по заключению договора следует, что вещь должна быть осмотрена или испытана после передачи, то испытательный срок начинает исчисляться с момента передачи

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována