Seznam zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a katastru nemovitostí


AAT analytická aerotriangulace, též automatická aerotriangulace (v digitální fotogrammetrii)
AČR Armáda České republiky
AGS astronomicko-geodetická síť
AIS agendový informační systém
AKSO obory vzdělání základních, středních a vyšších odborných škol
AKVO studijní obory vysokých škol
ALKIS Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem - Úřední informační systém katastru nemovitostí (Německo)
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
APG Asociace podnikatelů v geomatice
APOS Austrian Positioning Service - Rakouská státní síť permanentních stanic GNSS
APV aplikační programové vybavení
ASG-EUPOS Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS - Polská státní síť permanentních stanic GNSS
ASPI automatizovaný systém právních informací
AT aerotriangulace
ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem - Úřední topograficko-kartografický informační systém (Německo)
AV ČR Akademie věd České republiky
AZI autorizovaný zeměměřický inženýr
BAAT bloková analytická aerotriangulace
BERNESE komplex programů pro zpracování výsledků měření GPS vyhotovený Astronomickým ústavem Univerzity v Bernu
BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen - Spolkový úřad pro cejchování a zeměměřictví, Vídeň
BIH Bureau International de l´ Heure - Mezinárodní časová služba
BIM Building Information Modelling - Informační modelování staveb
BIML Bureau International de Métrologie Légale - Mezinárodní úřad pro legální metrologii
BIPM Bureau International des Poids et Mesures - Mezinárodní úřad pro váhy a míry
BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie - Spolkový úřad pro kartografii a geodezii, Frankfurt a.M.
BNM Bureau national de métrologie (France) - Národní metrologický úřad (Francie)
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka (též plurál)
Bpv výškový systém baltský - po vyrovnání
BSI British Standards Institution - Britský normalizační institut
BW barevný model v odstínech šedi (Black and White)
CAD Computer Aided Design - počítačem podporované projektování
CAGI Česká asociace pro geoinformace
CAI Český akreditační institut - Czech Accreditation Institute
CCD charged couple device - nábojově vázaný prvek, CCD obrazový senzor
CE Conformité Européenne - Značka evropské shody
CEN Comité Européen de Normalisation - Evropský výbor pro normalizaci
CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - European Committee for Electrotechnical Standardization - Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci
CENIA Česká informační agentura životního prostředí
CERCO Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle - Evropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb (býv.)
CET Central European Time - středoevropský čas
CGML Conference Générale de Métrologie Légale - Všeobecná konference legální metrologie
CGPM Conference Générale des Poids et Mesures - Všeobecná konference pro váhy a míry
CIML Comité International de Métrologie Légale - Mezinárodní výbor pro legální metrologii
CIPM Comité International des Poids et Mesures - Mezinárodní výbor pro váhy a míry
CLGE Comité de Liaison des Géomètres Européens, Council of European Geodetic Surveyors - Rada evropských zeměměřičů
CMI Český metrologický institut - Czech Metrology Institute
CMOS Complementary Metal-Oxyd-Semiconductor, senzor digitálních kamer
CORINE Coordination of Information on the Environment - Evropská databáze půdního krytu pro koordinaci informací o životním prostředí
CPD Continuing Professional Development - celoživotní profesní rozvoj
CSCC Czech Smart City Cluster (sdružení orientující se na rozvoj inteligentních měst v České republice)
CTRS Conventional Terrestrial Reference System - konvenční terestrický referenční systém
CzechPOINT Český Podací a Ověřovací Informační Národní Terminál
CZEPOS Síť permanentních stanic GNSS České republiky
č.ev. (v ISKN a RÚIAN) číslo evidenční, jinak též č.e.
č.or. číslo orientační (v RÚIAN), jinak též č.o.
č.p. číslo popisné (v ISKN a RÚIAN), jinak též čp. (dle Ústavu pro jazyk český)
ČAS Česká agentura pro standardizaci
ČGS Česká gravimetrická síť
ČHMÚ Český hydrometeorologický úřad
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČKZ Česká komora zeměměřičů
ČMI Český metrologický institut
ČNI Český normalizační institut (činnost ukončena k 31.12.2008 sloučením s ÚNMZ)
ČPGS Česká podrobná gravimetrická síť
ČPNS Česká podrobná nivelační síť
ČPPS Česká podrobná polohová síť
ČR Česká republika
ČSGK Český svaz geodetů a kartografů
ČSN česká technická norma
ČSNS Česká státní nivelační síť
ČSTS Česká státní trigonometrická síť
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚGK Český úřad geodetický a kartografický (býv.)
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální
ČVUT České vysoké učení technické v Praze
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze
DATAZ Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů
DBP Databáze bodových polí
DEM Digital Elevation Model - digitální výškový model
DG Directorate general - Ředitelství Evropské komise
DGM Digital Ground Model - digitální model reliéfu (DMR)
DGPS diferenční GPS - pozemní systém pro zpřesnění signálu standardní polohové služby GPS
DI dopravní infrastruktura
DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat
DIGEST Digital Geographic Information Exchange Standard - norma pro výměnu digitální geografické informace
DIN Deutches Institut für Normung - Německý normalizační institut
DKM digitální katastrální mapa
DMA Defence Mapping Agency - Obranná mapovací agentura armády USA (nyní NIMA)
DMP digitální model povrchu (včetně staveb a rostlinného krytu)
DMR digitální model reliéfu
DMS Document Management System - systém pro správu dokumentů
DMT digitální model terénu
DMÚ digitální model území
DMVS digitální mapa veřejné správy
DOP dilution of precision - parametr přesnosti
DOPNUL doplnění nultého řádu, geodetická síť zhušťující nadřazenou síť NULRAD technologií GNSS
DORIS Doppler Orbit Determination and Radiopositioning Integrated on Satelite - francouzský dopplerovský družicový systém sestávající z pozemních stanic a zařízení na družici
DOS Disk Operating System - diskový operační systém
DP dálkový přístup (k datům ISKN)
dpi dot per inch - (počet) bodů na palec (dpi = jednotka rozlišení, hustoty, obrazové informace)
DPZ dálkový průzkum Země
DREF Deutche Referenznetz - německá referenční GPS síť, obdoba NULRAD
DRG Deutsche Reichsgitter - německý systém rovinných souřadnic ve 3° pásech Gaussova zobrazení
DTM Digitální technická mapa
DTMK digitální technická mapa kraje
DVISÚ digitální vojenský informační systém o území
e-Government elektronizace výkonu veřejné správy
EAM Eidgenössisches Amt für Messwesen - Spolkový úřad pro metrologii (SRN)
EARSeL European Association of Remote Sensing Laboratories - Evropské sdružení pracovišť dálkového průzkumu Země
EBM EuroBoundaryMap (dříve SABE), bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí
EC European Commission - Evropská komise (EK)
ECGN Evropská kombinovaná geodetická síť
ED87 European Datum 1987 - Evropský referenční systém 1987
EGM EuroGlobalMap, bezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1:1 000 000
EGN EuroGeoNames - Evropská databáze geografických jmen
EGU European Geosciences Union - Evropská unie geověd
EK Evropská komise
ELF European Location Framework - Evropský rámec geografických míst
EMeTAS European Metrology Type Approval System - Evropský systém metrologického schvalování typů měřidel
EN evidence nemovitostí
EOQ European Organisation for Quality - Evropská organizace pro kvalitu
EOQC European Organisation for Quality Control - Evropská organizace pro kontrolu kvality
EPN Síť permanentních stanic GNSS EUREF
EPSG European Petrolum Survey Group, Mezinárodní registr souřadnicových referenčních systémů; databáze geodetických datumů (elipsoidů a souřadnicových systémů)
ERM EuroRegionalMap, bezešvá vektorová kartografická databáze Evropy v úrovni podrobnosti mapy 1:250 000
ESA European Space Agency - Evropská kosmická agentura
ESDI European Spatial Data Infrastructure - Evropská infrastruktura prostorových dat
ESDIN European Spatial Data Infrastructure Network - Síť pro Spolupráci na Evropské infrastruktuře pro prostorová data
ETJTZÚ označení transformačního programu ZÚ
ETRF European Terrestrial Reference Frame - Evropský terestrický referenční rámec
ETRF2000 Evropský terestrický referenční rámec v realizaci 2000
ETRF89 Evropský terestrický referenční rámec v realizaci 1989
ETRS European Terrestrial Reference System - Evropský terestrický referenční systém
ETRS89 Evropský terestrický referenční systém v epoše 1989.0
ETRS89-GRS80 Systém ETRS89 vyjádřený pomocí geografických souřadnic (elips. šířky a délky) bez vyjádření výšky
ETRS89-LAEA ETRS89 zobrazený do roviny pomocí Lambertova azimutálního stejnoplochého zobrazení
ETRS89-LCC ETRS89 zobrazený do roviny pomocí Lambertova konformního kuželového zobrazení
ETRS89-TM33 ETRS89 zobrazený do roviny pomocí příčného Mercatorova zobrazení, v poledníkové zóně 33
ETRS89-TM34 ETRS89 zobrazený do roviny pomocí příčného Mercatorova zobrazení, v poledníkové zóně 34
ETRS89-TMzn ETRS89 zobrazený do roviny pomocí příčného Mercatorova zobrazení, v obecné poledníkové zóně (zn)
EULIS European Land Information Service - Evropská pozemková informační služba
EUPOS European Position Determination System - Evropská síť permanentních stanic GNSS
EURAMET European Association of National Metrology Institutes - Evropská asociace národních metrologických institutů
EUREF European Reference Frame - Evropský referenční rámec; subkomise Mezinárodní geodetické asociace pro evropské referenční rámce
EuroDEM Evropský digitální model reliéfu
EuroGeographics sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu
EUROGI European Umbrella Organisation for Geographic Information - Evropská zastřešující organizace pro geografickou informaci
EuroSDR European Spatial Data Research - Evropský výzkum prostorových dat
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities - Statistický úřad Evropských společenství
EUVN European Unified Vertical Network - Evropská jednotná výšková síť
EVRF07 Evropský výškový referenční rámec v realizaci 2007
EVRS Evropský výškový referenční systém
FIG Fédération Internationale des Géomètres, International Federation of Surveyors - Mezinárodní federace zeměměřičů
FNM Fond národního majetku
FÖMI Földméresi Intézet - Zeměměřický ústav, Budapešť
FSv fakulta stavební (ČVUT v Praze)
finanční úřad
FÚO fotogrammetrická údržba a obnova
GaKO Geodetický a kartografický obzor
Galileo globální systém navigačních družic budovaný Evropskou unií
GBP geodynamické bodové pole
GDOP geometric dilution of precision - parametr geometrické přesnosti
GDPR General Data Protection Regulation
GEODYN geodynamická síť (České republiky)
GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
GEONAMES databáze geografických jmen České republiky
GeoSl AČR Geografická služba Armády České republiky
GeoSN Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
GI geografická informace, geoinformace
GIS geografický informační systém
GIT geoinformation technology - geoinformační technologie
GKP Geodetický a kartografický podnik, Praha (býv.)
GKÚ Geodetický a kartografický ústav, Bratislava
GLONASS Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema - ruský globální systém určování polohy
GMES (nově Copernicus) Global Monitoring for Environment and Security - Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti
GML Geographic Markup Language - geografický značkovací jazyk
GNSS Global navigation satellite system - Globální navigační družicový systém
GO geodetická observatoř
GOPE Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov
GP geometrický plán
GPS Global Positioning System - globální systém určování polohy
Grid_ETRS89-GRS80 Souřadnicová síť systému ETRS89 vyjádřenému pomocí elipsoidické šířky a délky bez vyjádření výšky
Grid_ETRS89-LAEA Souřadnicová síť systému ETRS89-LAEA
GRS80 Geodetic Reference System 1980 - Geodetický referenční systém 1980 přijatý IAG
GSA European GNSS Agency – Agentura pro evropský GNSS
GTK globální transformační klíč
GTÚ Geodetický a topografický ústav, Praha (býv.)
Geodetický ústav, Praha (býv.)
GUGiK Glówny Urząd Geodezji i Kartografii (PL)
HB hlavní bod trasy
HDOP horizontal dilution of precision - parametr horizontální přesnosti
HGZ hlavní gravimetrická základna
HTML HyperText Markup Language - hypertextový vyznačovací (značkovací) jazyk
http HyperText Transfer Protocol - pro komunikaci mezi servery a klienty při výměně HTML dokumentů prostřednictvím internetu
https HyperText Transfer Protocol (Secure) - protokol k bezpečné výměně HTML dokumentů prostřednictvím internetu
HTÚP hospodářsko-technické úpravy pozemků
HVB hlavní výškový bod
HW hardware, technické vybavení počítače
HZS hasičský záchranný sbor
CHB charakteristický bod osy
CHKO chráněná krajinná oblast
IACS Integrated Administration and Control System - Integrovaný administrativní kontrolní systém (EU pro dotaci zemědělců)
IAG International Association of Geodesy - Mezinárodní geodetická asociace
ICA International Cartographic Association - Mezinárodní kartografická asociace
ICAO International Civil Aviation Organization - Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICRCM International Center on Recent Crustal Movements - Mezinárodní centrum pro recentní pohyby zemské kůry
ICRS International Celestial Reference System - Mezinárodní nebeský souřadnicový systém
ICT informační a komunikační technologie
IDMS Integrated Database Management System - Integrovaný systém vedení báze dat
IERS International Earth Rotation Service - Mezinárodní služba rotace Země
IfAG Institut für Angewandte Geodäsie - Ústav aplikované geodézie (Frankfurt a/M, Lipsko)
IGFS International Gravity Field Service - Mezinárodní služba pro definici gravitačního pole Země
IGN Institut Géographique National - Národní zeměpisný ústav (Francie)
IGS International GPS Service for Geodynamics - Mezinárodní služba GPS pro geodynamiku
IGU International Geographical Union - Mezinárodní geografická únie
IMIP Institut městské informatiky hl. m. Prahy (býv.)
IMU Inertial Measurement Unit - inerciální měřicí jednotka (např. k určení úhlových prvků vnější orientace leteckých měřických snímků)
IMW International Map of the World - Mezinárodní mapa světa
INS integrated navigation system - integrovaný navigační systém
INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe- Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství
IPI infrastruktura pro prostorové informace
IPR Praha Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
IROP Integrovaný regionální operační program
ISKN Informační systém katastru nemovitostí
ISO International Standard Organization - Mezinárodní organizace pro normalizaci
ISPROFIN informační systém programového financování (pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu)
ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum
ISÚ informační systém o území
ISÚI informační systém územní identifikace
ISVS informační systémy veřejné správy
ISZ Informační systém zeměměřictví
ISZR informační systém základních registrů
ITRF International Terrestrial Reference Frame - Mezinárodní terestrický referenční rámec
ITRS International Terrestrial Reference System - Mezinárodní terestrický referenční systém
IUGG International Union of Geodesy and Geophysics - Mezinárodní geodetická a geofyzikální unie
IZGARD internetový zobrazovač geografických armádních dat
IZS integrovaný záchranný systém
JAGS Jednotná astronomicko-geodetická síť (býv. soc. států)
JEP jednotná evidence půdy
JOG Joint Operational Graphics - mapa společných operací (NATO)
JPEG obrazový výměnný formát Joint Photographic Experts Group
JPÚ jednoduchá pozemková úprava (též plurál)
JRC Joint Research Centre - Spojené výzkumné centrum (EU), Ispra
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
JŽM Jednotná železniční mapa
k. ú. katastrální území
KGK Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
KI ISVS komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy
KKOV Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (MŠMT)
KM katastrální mapa
KM-D katastrální mapa v souřadnicových systémech stabilního katastru obnovená digitalizací
KMD katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK
KN katastr nemovitostí
KO katastrální operát
KoPÚ komplexní pozemková úprava (od roku 2014)
KP katastrální pracoviště
KPÚ komplexní pozemková úprava (do konce roku 2013), krajský pozemkový úřad (od roku 2014)
krizové řízení
katastrální úřad
KZEN komplexní zakládání evidence nemovitostí
l. m. s. letecký měřický snímek
LAGEOS Laser Geodynamical Satellite - pasivní geodynamická družice vybavená laserovými odražeči
LAN Local Area Network - lokální (počítačová) síť
Landsat TM družice pro výzkum přírodních zdrojů Země a tematické mapování
LAU Local Administrative Unit - místní správní jednotka
LDBV Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Bayern)
LIDAR Light Detection and Ranging - detekce a určování vzdáleností pomocí laseru
LIS Land Information System - pozemkový informační systém
LLR Lunar Laser Ranging - měření vzdálenosti Země - Měsíc pulsním laserovým dálkoměrem
LLS letecké laserové skenování
LMS letecké měřické snímkování
LPF lesní půdní fond
LPIS Land Parcel Identification System - Identifikační systém parcel (v ČR viz RPB)
LV list vlastnictví
m. l. mapový list
MATKART komplex SW řešení orientovaný na potřeby digitální kartografie a geografických informačních systémů
MČR 1M Mapa České republiky 1 : 1 000 000
MČR 500 Mapa České republiky 1 : 500 000
MEGRIN Multipurpose European Ground-Related Information Network - Mnohoúčelová evropská polohově orientovaná informační síť
MID European Measuring Instruments Directive - Evropská směrnice pro měřicí přístroje
MIDAS metainformační systém prostorových dat pro potřeby veřejné správy České republiky
MIS městský informační systém
MJ měrná jednotka
MK 200 Mapa krajů 1: 200 000
ML, m. l. mapový list
MLS Mobile Laser Scanning - mobilní laserové skenování
MMS Mobile Mapping System - mobilní mapovací systém
MNČ metoda nejmenších čtverců
MO/MČ městský obvod/městská část
MORP 50 Mapa obcí s rozšířenou působností 1: 50 000
MSR Mapa správního rozdělení
NaSaPO Národní sada prostorových objektů
NAVSTAR Navigation System with Time and Ranging - navigační systém pomocí určování času a vzdáleností
NEMOFORUM účelové sdružení některých ústředních orgánů státní správy, profesních sdružení, asociací a vysokých škol, zaměřené na problematiku nemovitostí
NGII národní geoinformační infrastruktura
NGPI Národní geoportál INSPIRE
NIMA National Imagery and Mapping Agency - Národní agentura pro získávání obrazových dat a mapování (USA)
NIPI národní infrastruktura pro prostorové ínformace
NIR obrazový formát pro blízké infračervené pásmo (Near Infrared)
NK Názvoslovná komise
NMA National Mapping Agency - národní mapovací služba
NMCA National Mapping and Cadastral Agencies - Národní mapovací a katastrální služby
NOZ Nový občanský zákoník
NP národní park
NPI ČR Národní pedagogický institut ČR
NSDI National Spatial Data Infrastructure - národní infrastruktura prostorových dat
NSK Národní soustava kvalifikací (NPI ČR)
NSP Národní soustava povolání (MPSV)
NTRIP standardní síťový protokol pro poskytování dat GNSS v reálném čase
NULRAD geodetická referenční síť nultého řádu v ČR a SR zaměřená technologií GNSS
NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics - nomenklatura územních statistických jednotek
NVF nový výměnný formát (ISKN)
OB orientační bod
ObPÚ obvod pozemkových úprav
ODIS Odvětvové informační středisko (VÚGTK,v.v.i., Zdiby)
OEEPE Organisation Européenne d´Etudes en Photogrammétrie Expérimentale - Evropská organizace experimentálních fotogrammetrických studií (nyní EuroSDR)
OGC Open Geospatial Consortium (dříve Open GIS Consortium) - Otevřené geoprostorové konsorcium
OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale - Mezinárodní organizace pro legální metrologii
OMP Orientační mapa parcel
OMP-V Orientační mapa parcel - vektorová
OPO obec s pověřeným obecním úřadem
ORP obec s rozšířenou působností
OS operační systém
OSŘ občanský soudní řád
p.č. řidčeji pč. parcelní číslo(v sestavách ISKN a RÚIAN se zkratka nepoužívá)
PB podrobný bod
PBPP pevný bod podrobného (polohového bodového) pole
PCC Permanent Committee on Cadastre in the European Union - Stálý výbor pro katastr v Evropské unii
PČB přehled čísel bodů
PDOP positional dilution of precision - parametr přesnosti polohy
PET polyetyléntereftalát
PF ČR Pozemkový fond ČR
PK pozemkový katastr, též pozemková kniha
PN přesná nivelace
PNS plošná nivelační síť
POSOPI Politika státu v oblasti prostorových informací
PPBP podrobné polohové bodové pole
ppm par per milion, 1 milióntina
PPP Public Private Partnership - partnerství veřejné správy a soukromé sféry, precise point positioning - metoda GNSS
PTBP Podrobné tíhové bodové pole
pozemkový úřad
PVBP podrobné výškové bodové pole
PVS Portál veřejné správy
QGZÚ Podrobný gravimetrický kvazigeoid ZÚ
RDOP relative dilution of precision - parametr přesnosti relativní polohy
RDP rozšířený dálkový přístup (ISKN)
RES registr souřadnic
RETM rastrové ekvivalenty (vojenských) topografických map
RGB barevný model Red-Green-Blue
RINEX Receiver Independent Exchange Format - formát pro předávání výsledků měření různými aparaturami GPS
RMSE root-mean-square error - střední kvadratická chyba
ROB registr obyvatel
ROS registr osob
RPA Remote piloted aircraft – dálkově řízené letadlo
RPAS remotely piloted aircraft system - systém dálkově řízeného letadla
RPB registr produkčních/půdních bloků (IACS)
RPP registr práv a povinností
RTCM standardní formát pro poskytování dat GNSS v reálném čase
RTK Real Time Kinematic (GPS technologie) - měření GPS v reálném čase
RÚIAN registr územní identifikace, adres a nemovitostí
RZM rastrová forma základní mapy
ŘLP ČR Řízení letového provozu ČR, s. p.
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky
S – SK GS katastrální souřadnicový systém gusterbergský
S – SK SŠ katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský
S-42 souřadnicový systém 1942
S-42/83 souřadnicový systém 1942/83
S-Gr10 realizace 2010 Tíhového systému 1995
S-Gr95 tíhový systém 1995
S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
S-JTSK/95 zpřesněný souřadnicový systém JTSK v modifikovaném Křovákově zobrazení
S-SK souřadnicový systém stabilního katastru
SABE Seamless Administrative Boundaries Europe - bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí (nyní EBM)
SAPOS Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung - Německá státní síť permanentních stanic GNSS
SBE State Boundaries of Europe – databáze státních hranic v Evropě
SDB Silniční databáze
SDI Spatial Data Infrastructure - infrastruktura prostorových dat
SEČ středoevropský čas
SGI soubor geodetických informací (katastru nemovitostí)
SI Système International d´Unités - Mezinárodní soustava jednotek
SINEX Solution (Software/technique) INdependent EXchange Format - výměnný formát pro předávání výsledků zpracování GNSS měření
SIS státní informační systém
SJM společné jmění manželů
SKPOS Slovenská priestorová observačná služba využitia signálov GNSS
SLOVGERENET Slovenská geodynamická referenční síť
SLR Satellite Laser Ranging - měření vzdáleností Země - družice pulsním laserovým dálkoměrem
SM 5 Státní mapa 1: 5 000
SM 5 R Státní mapa 1: 5 000 - rastrová
SMD státní mapové dílo (též plurál)
SMO 5 Státní mapa 1: 5 000 - odvozená
SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky
SPI soubor popisných informací (katastru nemovitostí)
SPOT Satellite Probatoire pour l´Observation de la Terre - zkušební družice pro pozorování Země
SPÚ Státní pozemkový úřad
SQL Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk
SR Slovenská republika
STANAG Standardization Agreement - standardizační dohoda NATO
STU Slovenská technická univerzita, Bratislava
SW software, programové vybavení
SWOT analýza silných a slabých stránek zkoumaného předmětu
Správa železnic, s. o.
TA ČR Technologická agentura České republiky
TB trigonometrický bod
TC 211/ISO Technická komise 211 Mezinárodní organizace pro normalizaci
TDOP time dilution of precision - parametr přesnosti času
THM technickohospodářská mapa též technickohospodářské mapování
TI technologická infrastruktura
TIFF obrazový formát Tag Image File Format
TIN Triangulated Irregular Network - nepravidelná trojúhelníková síť
TL triangulační list
TLS Terrestrial Laser Scanning -- terestrické (pozemní) laserové skenmování
TM topografická mapa
TMM Technická mapa města
TMO Technická mapa obce
TN technická nivelace
TS topografická služba (býv.)
UA unmanned aircraft - bezpilotní letadlo
ÚAP územně analytické podklady
UAS unmanned aerial system - bezpilotní (létající) systém
UAV unmanned aerial vehicle - bezpilotní letadlo, letadlo bez pilota na palubě
ÚAZK Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
ÚCL Úřad pro civilní letectví
UDZ umělá družice Země
UEGN Unified European Gravity Network - Jednotná evropská gravimetrická síť
UELN United European Levelling Network - Jednotná evropská nivelační síť
ÚGKK SR Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
ÚHDP úhrnné hodnoty druhů pozemků
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚKM-V Účelová katastrální mapa - vektorová
UML Unified Modelling Language - jednotný jazyk pro modelování
UNIGRACE Unification of Gravimetric Networks in Central Europe - Sjednocení gravimetrických sítí ve střední Evropě
ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ÚOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚPO územní plán obce
ÚPP územně plánovací podklady
ÚPÚ Ústřední pozemkový úřad MZe ČR (býv.)
URL Uniform Resource Locator - jednotná adresa zdroje (např. publikací)
ÚSES územní systém ekologické stability
UT Universal Time - světový čas
UTM Universal Transversal Mercator - univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení
ÚVIS Úřad pro veřejné informační systémy (býv.)
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
v.v.i. veřejná výzkumná instituce
VaV výzkum a vývoj
VaVaI výzkum, vývoj a inovace
VBP výškové bodové pole
VDOP vertical dilution of precision - parametr vertikální přesnosti
VDP veřejný dálkový přístup (k RÚIAN)
VESOG Výzkumná a experimentální síť pro observace GNSS
VGGFIS Vojenský geodetický a geofyzikální informační systém
VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška
VGIS Vojenský geografický informační systém
VISÚ Vojenský informační systém o území
VKM vektorová katastrální mapa
VKÚ Vojenský kartografický ústav, Harmanec
VLBI Very Long Base Interferometry - interferometrie s velmi dlouhými základnami
VMap1 Vector Smart Map Level 1 - vektorová databáze geografických informací NATO v pracovním měřítku 1: 250 000
VPN velmi přesná nivelace
VRS virtuální referenční stanice
VŠB - TU Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava
VTOPÚ Vojenský topografický ústav, Dobruška (býv.)
VÚGTK, v.v.i. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,veřejná vědeckovýzkumná instituce, Zdiby
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., Praha
VÚSC vyšší územní samosprávný celek
VUT Vysoké učení technické v Brně
VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha
VZÚ Vojenský zeměpisný ústav, Praha (býv.)
W3C World Wide Web Consortium - celosvětové webové konsorcium
WAN Wide Area Network - rozsáhlá počítačová síť, pokrývající rozsáhlé geografické území a překračující hranice sídel, regionů a států
WCS Web Coverage Service - webová služba pokrytí (umožňující požadovat rastrová data)
WCTS webová služba transformace souřadnic
WELMEC Western European Legal Metrology Cooperation - Evropské sdružení v legální metrologii
WFS Web Feature Service - webová služba vzhledů / webová služba prvků
WG Working Group - pracovní skupina
WGS 84, WGS84 World Geodetic System 1984 - Světový geodetický referenční systém 1984
WMO World Metrological Organisation - Světová metrologická organizace
WMS Web Map Service - webová mapová služba (umožňující požadovat mapové kompozice)
WMTS Web Map Tile Service - webová mapová služba s obrazovými daty rozdělenými do dlaždic
WPLA Working Party on Land Administration - Pracovní skupina pro pozemkové evidence (dříve MOLA)
WWW World Wide Web - celosvětová (počítačová) síť
XML Extensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk
ZAaPÚ zemědělská agentura a pozemkový úřad (do roku 2007)
ZABAGED® Základní báze geografických dat (České republiky)
ZB GIS Základná báza geografického informačného systému (SR)
ZBP základní bodové pole
ZČU Západočeská univerzita v Plzni
ZE zjednodušená evidence
ZGS Základní geodynamická síť České republiky
ZhB zhušťovací bod
ZKI zeměměřický a katastrální inspektorát
ZM ČR Základní mapa České republiky
ZMVM Základní mapa velkého měřítka
ZNB základní nivelační bod
ZNS zvláštní nivelační síť
ZPBP základní polohové bodové pole
ZPF zemědělský půdní fond
ZPMZ záznam podrobného měření změn
ZPS základní prostorová situace na Digitální technické mapě ČR
ZSJ základní sídelní jednotka
ZTBP Základní tíhové bodové pole
ZTL základní triangulační list
Zeměměřický úřad (před rokem 1994 Zeměměřický ústav)
ZVBP základní výškové bodové pole
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále