Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru geodézie (428)
A
aberácia (G)
aberácia svetla (G)
absolútny elipsoid (G)
absolútny gravimeter (G)
absolútny tiažový bod (G)
afélium (G)
agóna (G)
aktívna družica (G)
almukantarat (G)
anomália (G)
anomálna magnetická deklinácia (G)
apogeum (G)
apsida (G)
argument deklinácie (G)
argument perigea (G)
argument šírky (G)
astázia (G)
astázovanie (G)
asteroid (G)
astrodynamika (G)
astrometria (G)
astronómia (G)
astronomická anomália (G)
astronomická zemepisná dĺžka (G)
astronomicko gravimetrický bod (G)
astronomický azimut (G)
astronomický bod (G)
atmosféra (G)
atómový čas (G)
avigácia (G)
azimut (G)
B
barometrické meranie výšok (G)
barycentrum (G)
Besselov elipsoid (G)
Besselov rok (G)
Besselove denné čísla (G)
bod grafickej triangulácie (G)
bod letného slnovratu (G)
bod poludníkového oblúka (G)
bod základného bodového pol'a (G)
bodové pole (G)
body základnej geodynamickej siete ČR (G)
Bouguerova anomália (G)
Bouguerova doska (G)
C
centrácia prístroja, dostredenie prístroja (G)
civilný deň (G)
Collinsov bod (G)
Č
čas prechodu hviezdy (G)
čas prechodu planéty perihéliom (G)
časová poloha (G)
čiara apsíd (G)
čiara normálového rezu (G)
D
dátum (G)
dátumová čiara (G)
deklinácia (G)
deklinácia vztiahnutá ku kilometrovej sieti (G)
denná aberácia (G)
digresia (G)
dĺžka nivelačnej zostavy (G)
dĺžka perihélia (G)
dĺžka silovej čiary (G)
dĺžka stupňa (G)
dĺžka výstupného uzla (G)
dĺžka zámery (G)
doba šírenia časového signálu (G)
dočasne signalizovaný bod (G)
dočasne stabilizovaný bod (G)
DOPNUL (G)
Dopplerov efekt (G)
dráha družice, dráha satelita (G)
dráhové elementy (G)
družica (G)
družicová altimetria (G)
družicová geodézia (G)
družicový bod (G)
dublinský modifikovaný dátum (G)
dvojrad (G)
dynamika dráhy družíce (G)
E
efemerida, efemeridy (G)
efemeridový čas (G)
ekliptika (G)
ekliptikálna dĺžka (G)
ekvinokcium, rovnodennost' (G)
elipsoid 1967 (G)
elipsoid GRS 1980 (GRS 80), elipsoid IUGG 1975 (G)
elipsoid WGS84 (G)
Európsky terestrický referenčný systém (ETRS) (G)
excentrická anomália (G)
excentrický bod (G)
F
Fayeova anomália, anomália na vol'nom vzduchu (G)
fundamentálny družicový geodetický bod (G)
fyzikálna geodézia (G)
fyzikálna meracia metóda (G)
fyzikálna výška (H) (G)
G
gal (G)
galaktická dĺžka (G)
geocentrické súradnice (G)
geodetická astronómia (G)
geodetická čiara (G)
geodetická dľžka, elipsoidická dľžka (λ) (G)
geodetická dokumentácia (G)
geodetická družica (G)
geodetická šírka, elipsoidická šírka (φ) (G)
geodetická výška, elipsoidická výška (h) (G)
geodetické metódy (G)
geodetické observatórium (G)
geodetické súradnice (G)
geodetické základy (G)
geodetický azimut (G)
geodetický bod (G)
geodetický referenčný systém (G)
geodetický súradnicový systém (G)
geodetický tiažový bod, tiažový bod (G)
geodézia (G)
geodynamická družica (G)
geodynamické bodové pole (GBP) (G)
geodynamika (G)
geoid (G)
geometrická meracia metóda (G)
geometrická nivelácia (G)
geopotenciál (G)
geostacionárna družica (G)
gradient tiažového zrýchlenia (G)
grádové delenie (G)
grafická triangulácia (G)
graficky určený bod (G)
gravimetria (G)
gravimetrický bod, tiažový bod (G)
gravimetrický geoid (G)
gravitačné zrýchlenie (G)
greenwichský čas (G)
greenwichský hviezdny čas (G)
greenwichský hviezdny dátum (G)
greenwichský stredný čas (G)
gregoriánsky rok (G)
gyroskopický azimut (G)
H
Hansenova úloha (G)
Helmertova ortometrická výška (G)
hladinová plocha, ekvipotenciálna plocha (G)
hladinový elipsoid (G)
hlavný tiažový bod (G)
hlavný výškový bod (G)
hlavný výškový indikačný bod (G)
horizontálna refrakcia (G)
hraničné práce (G)
hviezdne čísla (G)
hviezdny čas (G)
hviezdny deň (G)
hviezdny rok, siderický rok (G)
hydrostatická nivelácia (G)
I
indikačný tiažový bod (G)
inerciálne meranie (G)
inerciálny azimut (G)
inflexný bod, bod obratu (G)
izobáza (G)
izogama (G)
izostatická anomália (G)
J
jadranský výškový systém (G)
jarný bod (G)
Jednotná európska nivelačná sieť (UELN) (G)
juliánsky dátum (G)
juliánsky deň (G)
juliánsky rok (G)
južník (G)
K
Katastrálny súradnicový systém gusterbergský, gusterbergský systém (G)
Katastrálny súradnicový systém svätoštefanský, systém svätoštefanský (G)
koincidencia (G)
kombinované pretínanie (G)
komunikačná družica (G)
koncový bod geodetickej základnice (G)
koordinovaný univerzálny čas (G)
Krasovského elipsoid (G)
kvázigeoid (G)
kyvadlový bod (G)
L
laboratórna jednotka (G)
Laplaceov azimut (G)
Laplaceov bod (G)
Laplaceova podmienka (G)
M
magnetická anomália (G)
magnetická deklinácia (G)
magnetická inklinácia (G)
magnetická normálna deklinácia (G)
magnetický azimut (G)
magnetický bod (G)
maximálna digresia (G)
Medzinárodná federácia geodetov (G)
meračská čata (G)
meračská veža (G)
meračský bod (G)
meračský pomocník (G)
meraná dĺžka (G)
meranie smerov v skupinách (G)
meranie trojpodstavcovou súpravou (G)
meranie uhlov (G)
meranie v radoch (G)
meridiánová elipsa (G)
meridiánová konvergencia (G)
metóda prechodných stanovísk (G)
Metonov (mesačný) cyklus (G)
miestna sieť (G)
miestny čas (G)
miestny hviezdny čas (G)
miestny pravý čas (G)
miestny súradnicový systém (G)
miligal (G)
modifikovaný juliánsky dátum (G)
modifikovaný juliánsky deň (G)
N
nadir (G)
náhradný trigonometrický bod (G)
navigačná družica (G)
nepriame meranie dĺžok (G)
nepriamy efekt, Bowieho efekt (G)
neprístupná dĺžka (G)
nivelácia napred (G)
nivelácia vysokej presnosti, veľmi presná nivelácia (G)
nivelácia zo stredu (G)
nivelačná sieť (G)
nivelačná zostava (G)
nivelačný bod (G)
nivelačný oddiel (G)
nivelačný polygón (G)
nivelačný prestavový bod, nivelačná prestava (G)
nivelačný rad x-tého rádu (G)
nivelačný ťah (G)
nivelačný úsek (G)
nivelátor (G)
norma komisie NMEA (G)
normála k elipsoidu (G)
normálna obežná dráha (G)
normálna ortometrická výška (G)
normálna výška (G)
normálne tiažové pole (G)
normálne tiažové zrýchlenie (G)
nulový výškový bod, normálny nulový bod, nula nadmorských výšok (G)
NULRAD (G)
nutačná elipsa (G)
O
obežná doba (G)
obežná dráha (G)
observátor (G)
odstredivé zrýchlenie (G)
ochrana geodetických bodov (G)
opakovaná nivelácia (G)
oprava zo zakrivenia Zeme a z refrakcie (G)
opticky efektívna atmosféra (G)
orientácia osnovy smerov, orientácia smerov (G)
ortogonálna metóda (G)
ortometrická výška (G)
oscilácia tiažnice (G)
oskulačné elementy (G)
osnova smerov (G)
overovací bod (G)
P
paralaktická diferenciálna aberácia (G)
paralaktická polygonometria (G)
paralaktické meranie dĺžok, paralaktická metóda (G)
paralaktický článok (G)
paralaktický článok s pomocnou základnicou (G)
paralaktický článok so základnicovou latou (G)
pasívna družica (G)
pásmový čas (G)
pevný bod podrobného polohového bodového pol'a (G)
planetárna aberácia (G)
podrobná triangulácia (G)
podrobné polohové bodové pole (G)
podzemná značka (G)
podzemný bod (G)
podzimný bod (G)
polárna družica (G)
polohový geodetický bod (G)
poludník, meridián (G)
polygonizácia (G)
polygonometria, polygonometrická metóda (G)
polygónový bod (G)
porovnávací bod (G)
pozičná astronómia (G)
pozorovací pilier (G)
pozorovaný bod (G)
pravá anomália (G)
pravá deklinácia (G)
pravý greenwichský čas (G)
pravý horizont (G)
pravý hviezdny čas (G)
pravý jarný bod (G)
pravý slnečný deň (G)
prerušovaná dráha satelita na kozmickej snímke (G)
presná nivelácia (G)
pretínanie nazad (G)
pretínanie z dĺžok (G)
prevod súradnic (G)
priame meranie dĺžok (G)
pridružený bod (G)
priehyb pásma (G)
priestorová sieť (G)
pripájací bod (G)
R
rad smerov (G)
recentné pohyby zemskej kôry (G)
redukcia dĺžky na hladinu mora (G)
redukcia smerov na výpočtovú plochu (G)
redukovaná dĺžka (G)
redukovaná dĺžka geodetickej čiary (G)
referenčný bod (G)
referenčný bod tiažového zrýchlenia (G)
referenčný elipsoid (G)
refrakcia (G)
refrakčný koeficient (G)
relatívny gravimeter (G)
relatívny tiažový bod (G)
reverzný bod (G)
ročná aberácia (G)
rok (G)
rotačný čas (G)
rovníková družica (G)
rozvinovacia sieť, základnicová sieť (G)
S
sekulárna aberácia (G)
severná súradnica (G)
severný bod (G)
sférická astronómia (G)
sféroid (G)
Schreiberova metóda (G)
signalizovaný bod (G)
siločiara (G)
slapová sila (G)
smerník (G)
smerový bod (G)
spätný azimut (G)
sploštenie (G)
stabilizovaný bod (G)
stabilizovaný bod technickej nivelácie (G)
stotinný stupeň, gon (G)
stredná anomália (G)
stredná deklinácia (G)
stredná morská hladina (G)
stredný hviezdny čas (G)
stredný hviezdny deň (G)
stredný jarný bod (G)
stupňové delenie (G)
subdružicový bod (G)
súradnica (G)
súradnicová operácia (G)
súradnicový referenčný systém (G)
súradnicový systém (G)
Súradnicový systém 1942 (S-42/83) (G)
Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (G)
súradnicový systém UTM (G)
svetový čas (G)
Svetový geodetický systém 1984 (G)
Š
šesťdesiatinný stupeň (G)
šikmá dĺžka (G)
T
technická nivelácia (G)
teplotná korekcia (G)
tiažnica (G)
tiažnicová odchýlka (G)
tiažová anomália (G)
tiažové zrýchlenie (G)
Tiažový systém 1995 (G)
topocentrická deklinácia (G)
topografická redukcia (G)
topografické hmoty (G)
transformácia súradníc (G)
transformačný kľúč (G)
triangulácia (G)
triangulačný bod (G)
triangulačný list (G)
triangulátor (G)
trigonometrická nivelácia (G)
trigonometrická sieť (G)
trigonometrická výška (G)
trigonometrický bod (G)
trilaterácia (G)
trilateračná sieť (G)
trvalo signalizovaný bod (G)
trvalo stabilizovaný bod (G)
U
umelá družica Mesiaca (G)
umelá družica Zeme (G)
úplná Bouguerova anomália (G)
určenie trojrozmerné polohy (G)
určovanie geoidu (G)
úsekový bod geodetickej základnice (G)
uzáver nivelačného ťahu (G)
uzáver ťahu (G)
uzlová čiara, uzlová priamka (G)
uzlový bod (G)
uzlový polygónový ťah (G)
V
vlnová dĺžka (G)
vodorovná dĺžka (G)
vrcholový bod, vrchol polygónového ťahu (G)
východiskový bod, začiatočný bod (G)
východná dĺžka (G)
východná súradnica (E) (G)
vyrovnaná dĺžka (G)
vyrovnanie na stanovisku (G)
výška geoidu (G)
výšková anomália (G)
výškový dátum (G)
výškový geodetický bod (G)
výškový súradnicový referenčný systém (G)
výškový súradnicový systém (G)
Výškový systém baltský - po vyrovnaní (Bpv) (G)
vyššia geodézia (G)
vzťažný výškový bod, referenčný výškový bod (G)
Z
zacielenie (G)
začiatočné čítanie (G)
zaisťovací bod (G)
Základná geodynamická sieť Českej republiky (ZGS) (G)
základné bodové pole (G)
základné polohové bodové pole (G)
základné tiažové bodové pole (G)
základné výškové bodové pole (G)
základnicové meranie (G)
základnicový bod (G)
základný bod (G)
základný bod geodetického systému (G)
základný nivelačný bod (G)
základný triangulačný list (G)
základný trigonometrický bod (G)
zámerná os (G)
západná dĺžka (G)
západný bod (G)
zapisovateľ (G)
zdanlivá deklinácia (G)
zdanlivý horizont (G)
zhusťovací bod (G)
zložený súradnicový referenčný systém (G)
zmiešaná anomália (G)
zničený bod (G)
zníženie horizonta (G)
zorné pole ďalekohľadu (G)
zrýchlenie (G)
zvislica (G)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována