Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru geografická informace (318)
A
adresa
agregace
agregace dat
aktualizace báze dat
aktualizace souboru
analogová data
animace
aplikace
aplikační schéma
archiv
asociace, přidružení
atribut
atributová data
atributová tabulka
automatizovaná digitalizace
automatizovaná generalizace, počítačem podporovaná generalizace
automatizovaná kartografická generalizace
automatizovaná kartografie, počítačová kartografie, mapování pomocí počítače
automatizovaná modelová generalizace
automatizovaná objektová generalizace
B
bajt
báze dat geografického názvosloví
báze dat, databáze
báze geografických dat, báze geodat
báze kartografických dat, kartografická báze dat, kartografická databáze
bezešvá báze dat
bezplatný software, volný software, software zdarma
bitová mapa
bod
bodová digitalizace objektů
buňka
C
certifikační autorita, poskytovatel certifikačních služeb
cloud
cloudové zpracování dat
Č
časoprostorová doména
časová přesnost
časové rozlišení
časové schéma
časový referenční systém
časový souřadnicový systém
D
data
Data250
Data50
datová věda
datový model
datový sklad, úložiště dat
datový typ
datový záznam, věta
datum obrazu
definiční bod, reprezentační bod, centroid
digitalizovaná obrazová data
digitální data
digitální dvojče
digitální mapa
digitální mapa veřejné správy (DMVS)
digitální model povrchu
digitální model reliéfu, digitální model terénu (DMR, DMT)
digitální model území (DMÚ)
digitální obraz
digitální výškový model
distribuovaná databáze, rozptýlená databáze
dodavatel informací
dokument
dolování dat
doména, adresa internetového prostoru
drátěný model, drátový model
E
entita
export dat
F
federované databáze
firmware, mikroprogramové vybavení
formát dat, datový formát
funkce
funkční norma
G
garantovaná data
geodatabáze
geografická báze dat
geografická data, geodata, geoprostorová data
geografická informace, geoinformace, geoprostorová informace
geografická informační věda, geoinformační věda
geografický identifikátor
geografický informační systém (GIS)
geografický vzhled
geografický značkovací jazyk (GML), značkovací jazyk geografie
geoinformatika
geokód
geomatika
geometrická konzistence
geometrické primitivum
geoportál
georeferencování, vyjádření prostorových referencí
geosystém
geovizualizace
gigabajt
Globální infrastruktura prostorových dat (GSDI)
grabování, ripování
grafické znázornění
H
harmonizace prostorových dat
hrana
hranice
hypertextový odkaz
hypertextový přenosový protokol (HTTP)
Ch
chromebook
I
identifikátor
implementace, zavedení
implicitní hodnota
import dat
informace (sg. i pl.)
informační a komunikační technologie
Informační služba
informatika
infrastruktura
infrastruktura (digitálních) geografických dat, infrastruktura geodat, infrastruktura (geo)prostorových dat
infrastruktura cloudu
infrastruktura pro prostorové informace
infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
infrastruktura prostorových dat
interakční digitalizace, poloautomatizovaná digitalizace
interoperabilita, schopnost spolupráce v systému, vzájemná spolupráce
J
jev
K
katalog kódování objektů a atributů
klasifikace
klepnutí, kliknutí
klient
kódování
kompatibilita, slučitelnost
kompozice
komprimace dat, komprese dat
konceptuální model, pojmový model
konceptuální schéma, pojmové schéma
konverze dat, převod dat
kryptoanalýza
kryptografie
kryptologie
křivka
kvadrantový strom
kvalita, jakost
L
linka, orientovaná hrana
logická konzistence
lokální (počítačová) síť (LAN)
M
magnetické záznamové médium
mapová kompozice
maticová data
metadata
metainformační systém
metajazyk
mezinárodní norma
místo
model
modelování
modelově orientovaná generalizace
mříž
N
na místě založená služba
na místě závislá služba
nabídka, menu
nárazník, nárazníková zóna
Národní infrastruktura prostorových dat (NSDI) - USA
Národní integrační platforma pro prostorové informace (NIPPI)
národní norma
národní sada prostorových objektů (NaSaPO)
nepravidelná trojúhelníková síť
nepřímá poloha
nepřímý prostorový referenční systém
nezpracovaná data, surová data
norma
normalizace
normativní dokument
O
objekt
objektově orientovaná báze dat, objektově orientovaná databáze
objektově orientované programování
objektově orientovaný systém
obrazová data
obrys
odvozený objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)
ohraničující pravoúhelník
ochrana dat
ortografický obraz, ortoobraz
otevřené služby nad prostorovými daty
otevřený GIS
otevřený zdroj, volný software
P
parketování, řídčeji mozaikování, mozaika
pixel, obrazový prvek
plocha
počítačová grafika
poklepání, dvojkliknutí
pokrytí
pole (v geoinformatice)
polygon
popisná data, atributová data
portál, webový portál, rozcestník
poskytovatel služeb
potvrzení platnosti dat, validace
povýšení, modernizace
pozemní vzdálenost vzorků
produkt s přidanou hodnotou
profil
programovací jazyk
programové vybavení, programové prostředky, software
prohlížecí služba
prostorová analýza
prostorová data
prostorová informace
prostorová reference
prostorové rozlišení
prostorové schéma
prostorový objekt
prostorový referenční systém
prvek
převzorkování
přihlášení (do systému)
přichycení, sestykování
přímá poloha
přímý prostorový referenční systém
případ použití
přístupové právo
půdní kryt
R
rasterizace
rastr
rastrová data, mřížová data
rastrová mapa
rastrovací procesor (RIP)
referenční data
referenční rozhraní ISVS
regionální norma
relační databáze
rozhraní
rozlehlá (počítačová) síť (WAN)
rozlišení
rozpoznávání obrazců (vzorů)
rozšířená realita
rozšiřitelný značkovací jazyk (XML)
S
sada dat, datová sada
sběr dat
sdílení
sémantická interoperabilita
sémantická konzistence
sémantická přesnost
shlazení, vyhlazení
shoda
silný klient, tlustý klient
simulace
skenování
slabý klient, tenký klient
služba
softwarová licence
soubor dat, datový soubor
souřadnicový referenční systém obrazu
spojka
správa dat
správce dat
správce inženýrské sítě, správce technické infrastruktury
stahovací služba
stěna
strukturovaný dotazovací jazyk
super(im)pozice
syntaktická interoperabilita
systém řízení báze dat
Š
škálovatelnost
špagety
T
technická podpora, zákaznická podpora
technická specifikace
tematická prostorová data
terabajt
textura
tezaurus, strukturovaný heslář
topografická data
topologická konzistence
topologické primitivum
topologický vztah
topologie
třída
U
údaj(e)
údržba souboru
ukázka, demo
ukládání dat
univerzum diskurzu, oblast zájmu
úprava, edice, editace
určení polohy
uzel
územní rozvojový plán
V
vektor
vektorizace
vektorová data
vektorová mapa
velká data
virtuální realita
vizualizace
vojenský informační systém o území
volná, otevřená, otevřeně šiřitelná data
voxel, objemový prvek
vrstva
vstupní data, vstup
vyhledávací dotaz
vyhledávání dat
výměnný formát dat
vystavěné prostředí, vybudované prostředí
výstupní data, výstup
vytvoření reálného obrazu počítačem, rendrování
výuka pomocí počítače, e-learning
využití půdy
vzhled
W
web věcí
webová mapová aplikace
webová mapová služba (WMS)
webová služba pokrytí (WCS)
webová služba vzhledů, webová služba prvků (WFS)
webové služby
webový mapový portál
webový server
Z
Základní báze dat pro geografický informační systém (ZBGIS)
Základní báze geografických dat (ZABAGED®)
základní objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)
zdroj dat
zjednodušení
znázornění
zobrazení (geografická informace)
zpracování dat
zvětšení / zmenšení (plynulé), transfokace, zoom
Ž
životní cyklus informace
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále