Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru inženýrská geodézie (167)
A
absolútny posun (IG)
analógové vyjadrenie (meranej veličiny) (IG)
C
celkové pretvorenie (IG)
celkový posun (IG)
Č
čiastkové pretvorenie (IG)
čiastkový posun (IG)
číslo objektu (IG)
D
digitálne vyjadrenie (zmeranej veličiny) (IG)
dolná krajná vytyčovacia odchýlka (IG)
dopravná infraštruktúra (IG)
E
etapové meranie (IG)
evidencia podzemných vedení (IG)
G
geodetická časť dokumentácie skutočného vykonania stavby (IG)
geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (IG)
geodetická mikrosieť (IG)
geodetické meranie na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (IG)
geodetické podklady na projektovanie stavieb (IG)
geometrické prvky (IG)
geometrický prvok (IG)
H
hlavná os (IG)
hlavná polohová čiara (IG)
hlavná stavebná os (IG)
hlavný bod oblúka (IG)
hlavný bod trasy (IG)
horná (krajná) vytyčovacia odchýlka (IG)
Ch
charakteristický bod osi (IG)
I
inžinierska geodézia (IG)
K
klesanie (IG)
koľajová značka (IG)
koniec oblúka (IG)
kontrolná značka (IG)
kontrolné meranie geometrických parametrov (IG)
kontrolné meranie na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (IG)
kontrolné meranie vo výstavbe (IG)
kontrolný profil (IG)
krajná vytyčovacia odchýlka (IG)
L
laserový dial'komer (IG)
laserový značkovač (IG)
lineárny súradnicový systém (IG)
líniový stavebný objekt (IG)
lom nivelety (IG)
M
magnetické meranie v banskom meračstve (IG)
mapa povrchovej situácie (IG)
mapa vetrania (IG)
mapa vlečky (IG)
mapové podklady na projektovanie stavieb (IG)
meracia základnica, pomocná základnica v strojárstve (IG)
meranie opásaním (IG)
meranie podzemných priestorov (IG)
meranie posunov a pretvorení (IG)
meranie žeriavového mosta (IG)
meranie žeriavovej dráhy (IG)
miestny výškový systém (IG)
mikrosieť (IG)
montážna odchýlka (IG)
N
niveleta (IG)
O
občianske vybavenie (IG)
odchýlka rozmeru stavebného dielca (IG)
odsadená os (IG)
odsadenie oblúka kružnice, odsun oblúka kružnice (IG)
os kol'aje (IG)
os kol'ajnice (IG)
os líniového stavebného objektu (IG)
os mosta (IG)
os priehrady (IG)
overovacie meranie (IG)
P
plošný stavebný objekt, plošná stavba (IG)
podrobné vytyčovanie objektu (IG)
podzemný priestor (IG)
poliaci bod oblúka (IG)
pootočenie (IG)
posun (IG)
pozdĺžny posun (IG)
pozdĺžny profil (IG)
pozemná lanová dráha (IG)
pravouholníková vytyčovacia sieť (IG)
prehľad vytyčovacej siete, výkres vytyčovacej siete (IG)
prechodné stanovisko (IG)
pretvorenie (IG)
prevažovaná úsečka, premietaná úsečka (IG)
priečny posun (IG)
priečny profil (IG)
priehyb (IG)
priemyselná geodézia (IG)
primárny systém (IG)
projektová hodnota vytyčovanej veličiny (IG)
protokol o kontrolnom meraní (IG)
protokol o vytyčovaní (IG)
prvok priestorovej polohy (IG)
R
regulačný plán (IG)
rektifikačná hodnota (IG)
rektifikačná hodnota v strojárstve (IG)
rektifikačný posun (IG)
relatívny posun (IG)
riadiaca priamka (IG)
rozchod koľaje (IG)
S
sadanie (IG)
sadnutie (IG)
sekundárny systém (IG)
skutočná hodnota geometrického parametra (IG)
skutočná hodnota veličiny (IG)
skutočná hodnota vytýčenej veličiny (IG)
smerná hodnota vytýčenej veličiny (IG)
spravovanie technického vybavenia (IG)
staničenie trasy (IG)
stavebná geodézia (IG)
stavebný objekt s priestorovou skladbou (IG)
svetelná rovina (IG)
svetelná stopa (IG)
T
ťažobná mapa (IG)
technická infraštruktúra (IG)
technický dátum (IG)
technický expert (IG)
technický súradnicový referenčný systém (IG)
trasa (IG)
trasa vedenia (IG)
trať (IG)
traťová značka (IG)
U
účelová banská mapa (IG)
určovanie priestorových vzťahov (konštrukcií) (IG)
usmerňovacie meranie (IG)
územnoplánovacia dokumentácia (IG)
územný plán (IG)
V
verejná infraštruktúra (IG)
visutá lanová dráha (IG)
vodorovný posun (IG)
vyhľadanie podzemného vedenia (IG)
výškové terénne úpravy (IG)
vytýčená veličina (IG)
vytyčovací prvok (IG)
vytyčovací výkres (IG)
vytyčovací výkres priestorovej polohy (IG)
vytyčovacia odchýlka (IG)
vytyčovacia priamka (IG)
vytyčovacia sieť (IG)
vytyčovacia tolerancia (IG)
vytyčovacia základnica (IG)
vytyčovacia značka (IG)
vytyčovanie priestorovej polohy objektu (IG)
vytyčovanie vrstevnice (IG)
vytyčovanie, vytýčenie (IG)
vzťažná sústava (IG)
Z
začiatok oblúka (IG)
zaisťovacia značka (IG)
zaisťovacia značka koľaje (IG)
základná banská mapa (IG)
základná mapa depa metra (IG)
základná mapa diaľnice (IG)
základná mapa letiska (IG)
základná mapa lomu (IG)
základná mapa sídliska (IG)
základná mapa stanice metra (IG)
základná mapa tunela metra (IG)
základná mapa závodu (IG)
základná vytyčovacia sieť (IG)
základné meranie (IG)
základný rozmer (IG)
zásady územného rozvoja (IG)
zastavané územie (IG)
zastavaný stavebný pozemok (IG)
zdvíhanie (IG)
zdvihnutie (IG)
zvislý posun (IG)
Ž
železničná geodézia (IG)
železničná mapa (IG)
železničný polygónový bod (IG)
železničný polygónový ťah (IG)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována