Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru inženýrská geodézie (168)
A
absolutní posun
analogové vyjádření (měřené veličiny)
C
celkové přetvoření
celkový posun
Č
číslo objektu
D
digitální vyjádření (naměřené veličiny)
dílčí posun, částečný posun
dílčí přetvoření
dolní mezní vytyčovací odchylka
dopravní infrastruktura
důlní mapa
E
etapové měření
evidence podzemních vedení
G
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
geodetická mikrosíť
geodetické měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
geodetické podklady pro projektování staveb
geometrické prvky
geometrický prvek
H
hlavní bod oblouku
hlavní bod trasy
hlavní osa
hlavní polohová čára
hlavní stavební osa
horní (mezní) vytyčovací odchylka
Ch
charakteristický bod osy
I
inženýrská geodézie
K
klesání
kolejová značka
konec oblouku
kontrolní měření geometrických parametrů
kontrolní měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
kontrolní měření ve výstavbě
kontrolní profil
kontrolní značka
L
laserový dálkoměr
laserový značkovač
lineární souřadnicový systém
liniový stavební objekt
lom nivelety
M
magnetické měření v důlním měřictví
mapa povrchové situace
mapa větrání
mapa vlečky
mapové podklady pro projektování staveb
měření jeřábové dráhy
měření jeřábového mostu
měření opásáním
měření podzemních prostorů
měření posunů a přetvoření
měřicí základna, pomocná základna ve strojírenství
mezní vytyčovací odchylka
mikrosíť
místní výškový systém
montážní odchylka
N
niveleta
O
občanské vybavení
odchylka rozměru stavebního dílce
odsazená osa
odsazení oblouku kružnice, odsun oblouku kružnice
osa koleje
osa kolejnice
osa liniového stavebního objektu
osa mostu
osa přehrady
ověřovací měření
P
plošný stavební objekt, plošná stavba
podélný posun
podélný profil
podrobné vytyčování objektu
podzemní prostora
pootočení
posun
pozemní lanová dráha
pravoúhelníková vytyčovací síť
primární systém
projektová hodnota vytyčované veličiny
protokol o kontrolním měření
protokol o vytyčování, vytyčovací protokol
provažovaná úsečka, promítaná úsečka
průhyb
průmyslová geodézie
prvek prostorové polohy
přehled vytyčovací sítě, výkres vytyčovací sítě
přechodné stanovisko, volné stanovisko
přetvoření, deformace
příčný posun
příčný profil
půlící bod oblouku
R
regulační plán
rektifikační hodnota
rektifikační hodnota ve strojírenství
rektifikační posun
relativní posun
rozchod koleje
Ř
řídící přímka
S
sedání
sednutí
sekundární systém
skutečná hodnota geometrického parametru
skutečná hodnota veličiny
skutečná hodnota vytyčené veličiny
směrná hodnota vytyčené veličiny
staničení trasy
stavební geodézie
stavební objekt s prostorovou skladbou
světelná rovina
světelná stopa
svislý posun
T
technická infrastruktura
technické datum, místní datum
technický expert
technický souřadnicový referenční systém
trasa
trasa vedení
trať
traťová značka
U
účelová důlní mapa
určování prostorových vztahů (konstrukcí)
usměrňovací měření
územně plánovací dokumentace
územní plán
V
vedení technického vybavení, sítě technického vybavení
veřejná infrastruktura
visutá lanová dráha
vodorovný posun
vyhledávání podzemního vedení
výškové terénní úpravy
vytyčená veličina
vytyčovací odchylka
vytyčovací prvek
vytyčovací přímka
vytyčovací síť
vytyčovací tolerance
vytyčovací výkres
vytyčovací výkres prostorové polohy
vytyčovací základna
vytyčovací značka
vytyčování prostorové polohy objektu
vytyčování vrstevnice
vytyčování, vytyčení
vztažná soustava
Z
záborový elaborát
začátek oblouku
zajišťovací značka
zajišťovací značka koleje
základní důlní mapa
Základní mapa dálnice
Základní mapa depa metra
Základní mapa letiště
Základní mapa lomu
Základní mapa sídliště
Základní mapa stanice metra
Základní mapa tunelu metra
Základní mapa závodu (ZMZ)
základní měření
základní rozměr
základní vytyčovací síť
zásady územního rozvoje
zastavěné území
zastavěný stavební pozemek
zvedání, zdvihání
zvednutí
Ž
železniční geodézie
železniční mapa
železniční polygonový bod
železniční polygonový pořad
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále