Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru kartografie (1517)
nástenná školská mapa (K)
(
(kartografická) norma farieb (K)
3
3D tlač (K)
A
absolútne znázornenie (K)
absorpcia farby (K)
absorpcia vody (K)
abstraktná značka (K)
aditívne miešanie farieb (K)
administratívna mapa, mapa správneho rozdelenia (K)
achromatická farba (K)
akcidenčné písmo (K)
aktualizácia kartografického diela (mapy) (K)
aktualizované vydanie (K)
aktuálna mapa (K)
aktuálnost' kartografického diela (mapy) (K)
alfanumerický znak (K)
algoritmické generalizovanie (K)
alonymum (K)
anaglyfická mapa, mapový anaglyf (K)
analytická mapa (K)
analýza kartografického diela (K)
anamorfná mapa (K)
anamorfná metóda (K)
anamorfóza mapy (K)
anoikonymum, anojkonymum (K)
antihalácia (K)
antihalačná vrstva (K)
antikva (K)
antropogénny jav (K)
aplikovaná kartografia (K)
areál (K)
areálová mapa (K)
areálové znázornenie, plošné znázornenie (K)
argentografia (K)
argentografická kópia (K)
archív tlačových podkladov (K)
archivovanie máp (K)
astronomická kartografia, kozmická kartografia (K)
astronomická mapa (K)
atlas (K)
atlas hviezdnej oblohy (K)
atlas Mesiaca (K)
atlas sveta (K)
atlasová kartografia (K)
atlasová mapa (K)
autoatlas (K)
automapa (K)
automatizovaná kartografia (K)
automatizované spracovanie máp (K)
autor mapy (K)
autorská korektúra (K)
autorské právo v kartografii (K)
autorský hárok (AH) (K)
autorský koncept mapy (K)
autorský originál (K)
autorský výtlačok (K)
autotypický bod (K)
autotypický pozitív (K)
autotypický raster (K)
autotypický tón farby (K)
azimutálne neperspektívne zobrazenie (K)
azimutálne zobrazenie, azimutálna projekcia (K)
azofarbivo (K)
azúr (K)
B
banská kartografia (K)
barytový papier (K)
batymetrická mapa (K)
batymetrická vrstva; hľbková vrstva (K)
Benešovo zobrazenie (K)
bezdrevný papier (K)
bezprojekčné zobrazenie (K)
bezserifové písmo (K)
beztlaková tlač (K)
bibliografický záznam mapy (K)
bibliový papier (K)
blokdiagram (K)
blokdiagram terénnych hrán (K)
bočná nakladacia hrana (K)
bodkočiarka (K)
bodková mapa (K)
bodková metóda (K)
bodkovaná čiara (K)
bodová (polohová) značka (K)
bodový kartodiagram (K)
Brailleovo písmo (K)
brožúra (K)
C
Cassiniho zobrazenie (K)
centrálna projekcia, stredová projekcia (K)
cenzový výber prvkov mapy (K)
cestná mapa, automapa (K)
cicero (K)
citlivá vrstva (fotografická) (K)
citlivosť fotografickej vrstvy (K)
clonové číslo (K)
copyright (K)
cudzí názov (K)
cykloturistická mapa (K)
cyklus opravovania mapy (K)
Č
Česká kartografická spoločnosť (K)
čiara (K)
čiara odlivu (K)
čiara pravouhlej rovinnej siete (K)
čiarkovaná čiara (K)
čiarová značka (K)
čiarový prvok mapy (K)
čiary zemepisnej siete (K)
čiastkový kartografický elaborát (K)
čiastkový kartografický originál (K)
čiernobiela mapa (K)
čiernobiela poltónová predloha (K)
čiernobiely poltónový obraz, čiernobiely tónový obraz (K)
číselný attribut (K)
číslo mapového listu (K)
číslo poludníkového pásu (K)
číslo vydania (K)
čistý rozmer (K)
čítanie máp (K)
D
dátum aktualizácie mapy (K)
dátum redakčnej uzávierky mapy (K)
dátum tlače (K)
dátum vydania mapy (K)
dávkovač svetla (K)
deformácia filmu (K)
deformácia mapy (K)
deformácia papiera (K)
dejepisná mapa (K)
dejepisný atlas (K)
dejiny kartografie (K)
dekadická mierka (K)
deleatur (K)
delenie mapového rámu (K)
delenie na listy (K)
demografická mapa (K)
demografický atlas (K)
demonym (K)
denzita, optická hustota (K)
denzitometria (K)
diagram (K)
diagram vetrov (K)
diagramová mapa, kartodiagram (K)
diagramová metóda (K)
diagramový znak (K)
diapozitívna maska (K)
diazografia (K)
diazografická kópia (K)
diazografický film (K)
diazografický papier (K)
didaktická mapa (K)
diely mapy (K)
digitálna tlač (K)
digitálny kartografický model (K)
divis (K)
djustácia mapy (K)
dl'žkové skreslenie (K)
dĺžková deformacia mapy (K)
dohodnutá farba (K)
dohovorená značka (K)
dokladový exemplár (K)
dokončovacia výroba (K)
dokumentačné práce (K)
domáca korektúra (sadzby) (K)
domáci názov (K)
doplnené vydanie (K)
doplnené vydanie mapy, aktualizované vydanie mapy, obnovené vydanie mapy (K)
doplnková (tlačová) forma (K)
doplnkové farby (K)
doplnkové zobrazenie (K)
doplnok názvu mapy (K)
dopravná mapa (K)
dotlač (K)
dotyková čiara (K)
dotyková rovnobežka, základná rovnobežka (K)
dotykový bod (K)
dotykový poludník, základný poludník (K)
druh mapy (K)
druh mierky mapy (K)
druh písma (K)
druhový názov mapy (K)
druhy kartografického zobrazenia (K)
duktus písma (K)
duplikát filmu (K)
duplikát mapy (K)
dvojčiara (K)
dvojfarebná tlač (K)
dvojkartogram (K)
dynamické zobrazenie (K)
E
edícia (K)
edičná rada (K)
edičný plán, vydavatel'ský plán (K)
egyptienka (K)
ekvatoreálna poloha, rovníková poloha, priečna poloha (K)
ekvideformáta (K)
ekvidenzita (K)
ekvidištančné azimutálne zobrazenie (K)
ekvidištanta (K)
elektrografická kópia (K)
elektrografické kopírovanie, elektrografia (K)
elementárny atlas (K)
elipsa skreslenia, Tissotova indikatrix (K)
endonymum (K)
entropia mapy (K)
erráta (K)
estetika mapy (K)
etapizácia vývoja máp (K)
evidenčný mapový list (K)
exonymum (K)
expozičná doba, doba osvitu (K)
externá projekcia (K)
F
faksimile (K)
faktor zmenšenia (K)
faktor zväčšenia (K)
farba (K)
farba mapy (K)
farba papiera (K)
farba výškovej vrstvy, hypsometrická farba (K)
farebná hypsometria (K)
farebná kontrolná stupnica (K)
farebná poltónová predloha, farebná tónová predloha (K)
farebná predloha mapy (K)
farebná spoločná kópia (mapy) (K)
farebná stupnica výškových vrstiev (K)
farebná symbolika (K)
farebná tlač (K)
farebná úprava mapy (K)
farebná výdatnosť (K)
farebná výplň (K)
farebné výtažkovanie (K)
farebnosť máp (K)
farebný filter (K)
farebný kontrast (K)
farebný kruh (K)
farebný model (K)
farebný náhľad (K)
farebný nátlačok (K)
farebný originál mapy (K)
farebný papier (K)
farebný tón, odtieň farby (K)
farebný tón, odtieň farby (K)
farebný výťažok (K)
Faschingovo zobrazenie (K)
fermež (K)
figurálny znak (K)
film DL (K)
filmová kazeta (K)
filmový negatív (K)
filmový pozitív (K)
flexografia (K)
fluorescenčná farba (K)
fluoreskujúca mapa (K)
forma pre tlač nákladu (K)
formát (K)
formát atlasu (K)
formát papiera (K)
formát skládanej mapy (K)
formát tlačového stroja (K)
fotografická kópia (K)
fotografická vrstva (K)
fotografické zmenšovanie (K)
fotografické zväčšovanie (K)
fotografický film (K)
fotografický materiál (K)
fotografický obraz (K)
fotografický papier (K)
fotografovanie (K)
fotochémia (K)
fotolitografia (K)
fotomechanická kópia (K)
fotomechanické kopírovanie, fotochemické kopírovanie (K)
fotomechanické tieňovanie (K)
fotomechanické vinetovanie (K)
fotomechanický farebný výťažok (K)
fotopolymer (K)
fotoreprodukcia (K)
fotosadzba (K)
frekvenčná krivka (K)
funkcia mapy (K)
fyzická geografia (K)
fyzickogeografická mapa (K)
fyzickogeografická školská mapa (K)
fyziografická mapa (K)
G
Gaussovo zobrazenie (K)
Gaussovo-Krügerovo zobrazenie (K)
generalizačná mierka (K)
generalizačný operátor (K)
generálna mapa, prehl'adná mapa (K)
geocentrická šírka (K)
geodetická kartografia (K)
geografia (K)
geografická informačná služba (K)
geografická kartografia (K)
geografická mapa, zemepisná mapa (K)
geografická šírka, zemepisná šírka (K)
geografické názvoslovie (K)
geografický atlas, zemepisný atlas (K)
geografický názov, zemepisný názov, geonymum (K)
geologická mapa (K)
geomagnetická mapa (K)
geometrická generalizácia (K)
geometrický kartogram (K)
geometricky najvhodnejšie zobrazenie (K)
geometrický znak (mapy); geometrická značka (mapy) (K)
geomorfologická mapa, mapa tvarov reliéfu (K)
Geonames - báza dát geografických názvov v Českej republike (K)
glejenie (K)
glejený papier (K)
globálna lokalizácia objektu (K)
glóbografia (K)
glóbová mapa (K)
glóbový pás (K)
glóbový vrchlík (K)
globulárne zobrazenie (K)
glóbus (K)
glóbusový segment (K)
gnómonická projekcia (K)
grafická analýza kartografického diela (K)
grafická chyba (K)
grafická lokalizácia objektu (K)
grafická presnosť (K)
grafická úprava (K)
grafické (zobrazovacie) prvky (K)
grafické zmenšovanie (K)
grafické zväčšovanie (K)
gravimetrická mapa (K)
grotesk (K)
gul'ová značka (K)
guľová zemepisná šírka, sférická zemepisná šírka (K)
guľové zemepisné súradnice, sférické zemepisné súradnice (K)
guľové zobrazenie (K)
guľový poludník (K)
guľový rovník (K)
H
hárková tlač (K)
harmónia farieb (K)
harmonikové zloženie (mapy) (K)
hárok (K)
hárok papiera (K)
harvestovanie metaúdajov (K)
hieroglyfická mapa (K)
histogram početnosti (K)
história mapy (K)
historická kartografia (K)
historická mapa (K)
historický názov (K)
hladený papier (K)
hladká sadzba (K)
hlava mapy (K)
hlavná kružnica (K)
hlavná mapa (K)
hlavná vrstevnica; zosilnená vrstevnica (K)
hlavné lúče skreslenia (K)
hlavné tlačové formy (K)
hlavný bod mapy (K)
hlavný poludník (K)
hlavný redaktor (K)
hĺbka ostrosti objektívu (K)
hľbkotlač (K)
hĺbkový bod (K)
hĺbnicová mapa (K)
hodnotenie mapy (K)
hodnotová jednotka mapového znaku; hodnotová jednotka mapové značky (K)
hodnotový stupeň (K)
hodonymum (K)
hologram (K)
homonymum (K)
horizontála (K)
horolezecká mapa (K)
hospodárska mapa, ekonomickogeografická mapa (K)
hrana reliéfu (K)
hranica areálu (na mape) (K)
hranica dobývacieho priestoru (K)
hranica nebezpečenstva (K)
hranice chránených území a ochranných pásiem (K)
hrubá čiara (K)
hrúbka čiary (K)
hrúbka papiera (K)
humánnogeografická mapa (K)
hustota názvov (K)
hustota rastra (K)
hustota šráf (K)
hviezdna mapa (K)
hviezdny glóbus (K)
hydrografická mapa, vodopisná mapa (K)
hydrologická mapa (K)
hydronymum (K)
hypsografia (K)
hypsografická krivka (K)
hypsometrická mapa, mapa výškových vrstiev (K)
hypsometrická vrstva; výšková vrstva (K)
hypsometrické znázornenie (K)
Ch
charakteristika presnosti mapy (K)
chemigra-fia (K)
chorografická mapa (K)
choronymum (K)
chrbát atlasu (K)
chrbátnik (K)
chrbtová drážka (K)
chrbtová značka (K)
chrómový kartón (K)
chyba mapy (K)
chyba popisu mapy (K)
I
ilustračný papier (K)
ilustrovaný atlas (K)
imprimatur (mapy) (K)
imprimovaný rukopis (K)
informačná koncepcia mapy (K)
informačná schopnosť mapy (K)
inkunábula, mapová prvotlač (K)
interval súradnicovej siete (K)
inventarizácia máp (K)
inverzia rytiny (K)
inverzný film, autoreverzálny film, autopozitívny film (K)
izobarická mapa (K)
izocylindrické zobrazenie (K)
izočiara, izolínia (K)
izočiarová mapa (K)
izometrická čiara (K)
izopleta (K)
izopletový diagram (K)
J
jas farby, svetlosť farby (K)
jazyk mapy (K)
jazyková koncepcia mapy (K)
jazyková mutácia mapy (K)
jazyková verzia mapy (K)
jednoduchý kartodiagram (K)
jednofarebná mapa (K)
jednofarebná tlač (K)
jednotlivé doplnky (K)
jemná čiara (K)
jemné písmo (K)
južná orientácia mapy (K)
južná zemepisná šírka (K)
južný pól (K)
K
kartézsky súradnicový systém (K)
kartograf (K)
kartograféma, kartografická graféma, mapová graféma (K)
kartografia (K)
kartografia miest (K)
kartografická bibliografia (K)
kartografická dĺžka (K)
kartografická dokumentácia (K)
kartografická estetika (K)
kartografická fólia (K)
kartografická generalizácia (K)
kartografická grafika (K)
kartografická informácia (K)
kartografická interpolácia (K)
kartografická interpretácia, kartografické znázornenie (K)
kartografická komunikácia (K)
kartografická kurzíva (K)
kartografická licencia (K)
kartografická metóda znázornenia (K)
kartografická odvodedina (K)
kartografická polygrafia (K)
kartografická pravidla (K)
kartografická predloha, predloha na kresbu (K)
kartografická projekcia (K)
kartografická regionalizácia (K)
kartografická rovnobežka (K)
kartografická semiológia, náuka o mapových značkách (K)
kartografická služba (K)
kartografická smernica (K)
kartografická šírka (K)
kartografická typografia (K)
kartografické dielo (K)
kartografické kreslenie (K)
kartografické metódy výskumu (K)
kartografické modelovanie (K)
kartografické nakladateľstvo, kartografické vydavatel'stvo (K)
kartografické práce (K)
kartografické skreslenie (K)
kartografické súradnice (K)
kartografické techniky (K)
kartografické údaje (K)
kartografické zobrazenie (K)
kartografický kreslič (K)
kartografický model (K)
kartografický originál polohopisu (K)
kartografický originál popisu (K)
kartografický originál vodstva (K)
kartografický originál výškopisu (K)
kartografický originál, vydavat'elský originál (mapy) (K)
kartografický plagiát (K)
kartografický pól (K)
kartografický poludník (K)
kartografický rovník (K)
kartografický tezaurus (K)
kartografický výrobok (K)
kartografický znakový systém; systém znaků mapy (K)
kartogram (K)
kartolitograf (K)
kartolitografia (K)
kartológia (K)
kartometria, meranie na mapách (K)
kartometrická chyba (K)
kartometrická mapa (K)
kartometrická pomôcka (K)
kartometrické súradnice (K)
kartomorféma, kartografická morféma, mapová morféma (K)
kartón (K)
kartosyntagma, kartografická syntagma (K)
kartotéka (K)
kartrografická transformácia súradnic (K)
kartuša (K)
katalóg máp, katalóg kartografických diel (K)
katalóg topografických objektov (K)
katastrálna kartografia (K)
kilometrová sieť mapy (K)
kinematografická kartografia (K)
klad mapových listov (K)
klasifikácia (tlačových) písem (K)
klasifikácia mierok (K)
klimatizácia papiera (K)
klopa (K)
kľúč transliterácie (K)
knihár (K)
knihárska maketa (K)
knihárske nite (K)
knihárske spracovanie máp (K)
knihtlač (K)
kníhviazačstvo (K)
knižná väzba (K)
knižná zložka (K)
knižné dosky (K)
knižný blok (K)
knižný prebal (K)
kocková značka (K)
kód mapy (K)
kolorovanie (K)
komentár k mape, sprievodný text k mape (K)
komplexná mapa (K)
komplexný tematický atlas (K)
komunikačná koncepcia mapy (K)
koncepcia mapy (K)
koncept mapy (K)
konferencija o Medzinárodnej mape sveta (K)
konštrukčné práce (K)
konštrukčný list (mapy) (K)
kontaktná kópia (K)
kontaktné kopírovanie (K)
kontrastné farby (K)
kontrolná kresba (K)
kontúrové písmo (K)
kópia (K)
kópia na plastovej fólii (K)
kopírovací raster (K)
kopírovacia (krycia) maska (K)
kopírovacia predloha (K)
kopírovacia vrstva (K)
kopírovanie (K)
kopírovanie máp (K)
korektor (K)
korektúra (K)
korektúrne znamienka (K)
kótovaný bod (K)
kozmonymum (K)
kresba cez rám (K)
kresba skál (K)
kreslenie máp, kresba mapy (K)
kresliaca šablóna (K)
kresliaci kartón (K)
kresliaci papier (K)
kriedový kartón (K)
krivkový diagram (K)
krížový lom (K)
Křovákovo zobrazenie (K)
kruhová značka (K)
kruhové krividlá (K)
krycia farba (K)
krytie farby (K)
kurzíva (K)
kužel'ové zobrazenie, kónické zobrazenie (K)
kvalita kartografického diela (K)
kvalitatívna generalizácia (K)
kvalitatívne znázornenie (K)
kvantifikačné bodky (K)
kvantitatívna generalizácia (K)
kvantitatívne znázornenie (K)
kvantitatívny znak; kvantitatívna značka (K)
kyanografia (K)
kyanografická kópia, modrokópia (K)
kyanografický papier (K)
kyvadlová mapa (K)
L
lakovanie (K)
lámanie sadzby (K)
Lambertovo ekvivalentné kužeľové zobrazenie, Lambertovo ekvivalentné izocylindrické zobrazenie (K)
laminovanie (K)
laminovaný papier (K)
latentný obraz (K)
latinka (K)
lavírovanie (K)
legenda (vysvetlivky) mapy (K)
Lehmannove šrafy (K)
lektor mapy (K)
lektorovanie mapy (K)
lemovanie (K)
lemovka hranice (K)
lepená väzba (K)
lepenie, zlepovanie (K)
lepenka (K)
lepiaca fólia (K)
lesnícka mapa (K)
letecká mapa (K)
letecká navigačná mapa (K)
letisková prekážková mapa (K)
líc mapy (K)
lícová strana papiera (K)
lícovací čap (K)
lícovací systém (K)
lícovacia značka, lícovací krížik, sútlačové znamienko (K)
lícovacie dierky (K)
lícovacie dierovanie (K)
lícovanie (K)
linkovanie (K)
list atlasu, hárok atlasu (K)
lístkový rukopis (K)
litografia farebných plôch (K)
litografia, kameňotlač (K)
logika mapy (K)
lom (K)
loxodróma (K)
M
magenta (K)
magnetický pól (K)
magnetický sever (K)
majuskuly (K)
maketa atlasu, návrh atlasu (K)
maketa kartografického diela (K)
makulatúra (K)
makulatúra (mapy) (K)
malá mierka (K)
mapa dopravných smerov (K)
mapa georeliéfu (K)
mapa hĺbkových vrstiev (K)
mapa izochrón (K)
mapa leteckých liniek (K)
mapa Marsu (K)
mapa Mesiaca (K)
mapa mesta (K)
mapa okolia (K)
mapa plavebných liniek (K)
mapa pre plánovanie (K)
mapa premenlivej mierky (K)
mapa recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu (K)
mapa sveta (K)
Mapa sveta 1:2 500 000 (K)
mapa svetadielu (K)
mapa štátu (K)
mapa tiažových izanomálií (K)
mapa tratí (K)
mapa vodných prúdov (K)
mapa železničných tratí (K)
mapová archivália (K)
mapová bibliografia (K)
mapová dokumentácia (K)
mapová edícia (K)
mapová príloha (K)
mapová skriňa (K)
mapová sútlač (K)
mapová tiráž (K)
mapová ukážka (K)
mapová zbierka (K)
mapové diapozitívy (K)
mapové faksimile (K)
mapové oddelenie (v knižnici) (K)
mapové písmo (K)
mapové pramene, pramene mapy (K)
mapové puzdro (K)
mapové vyjadrovacie prostriedky, kartografické zobrazovacie prostriedky (K)
mapový archív (K)
mapový atlas (K)
mapový diapozitiv (K)
mapový itinerár (K)
mapový obraz (K)
mapový papier (K)
mapový rám (K)
mapový sever (K)
marginália mapy (K)
maska (K)
maskovanie (K)
matematická kartografia (K)
matematicko-štatistická analýza kartografického diela (K)
matematický základ mapy (K)
matnica (K)
matovanie (K)
matrica mapy (K)
mäkká väzba (K)
medirytina mapy (K)
meditlač (K)
medzera medzi listami (K)
medzikópia (K)
medzimierka (K)
Medzinárodná kartografická asociácia (K)
Medzinárodná letecká mapa sveta (K)
Medzinárodná mapa sveta (K)
mechanické zmenšovanie (K)
mechanické zväčšovanie (K)
menič hrúbky čiar, variomat (K)
meracia matnica (K)
meranie dĺžky na mape (K)
Mercatorova mapa (K)
Mercatorovo priečne univerzálne zobrazenie, Mercatorovo priečne valcové konformné zobrazenie, zobrazenie UTM (K)
Mercatorovo zobrazenie (K)
mesačný glóbus (K)
metakartografia (K)
meteorologická mapa (K)
metóda bodovo lokalizovaných diagramov (K)
metóda farebnej hypsometrie (K)
metóda figurálnych znakov (K)
metóda generalizácie (K)
metóda izočiar (K)
metóda kartografickej generalizácie (K)
metóda kartogramu (K)
metóda tieňovania georeliéfu (K)
mierka diagramových znakov (K)
mierka glóbusu (K)
mierka konceptu mapy (K)
mierka mapového znaku (K)
mierka mapy (K)
mierka modelu (K)
mierka na poludníku (K)
mierka na rovníku (K)
mierka na rovnobežke (K)
mierka na strednej rovnobežke (K)
mierka prevýšenia (K)
mierka v strede mapy (K)
mierková vernost' (K)
mierkové číslo (K)
mierkový údaj (K)
miestny poludník (K)
miešanie farieb (K)
mikrofilm (K)
mikrofiš (K)
mikrografia (K)
mikrokarta (K)
mikrosnímkovanie (K)
mikroštítok (K)
mikrotoponymum (K)
mikrozáznam mapy (K)
minuskuly (K)
mnohokužel'ové zobrazenie, polykónické zobrazenie (K)
mnohostenové zobrazenie, polyedrické zobrazenie (K)
moaré (K)
model reliéfu (K)
modrotlač (K)
montáž (K)
montáž mapy (K)
montáž popisu, montáž písma (K)
montážna podložka (K)
montážny originál mapy (K)
morfografia (K)
morfografická mapa (K)
morfometria (K)
morfometrická mapa (K)
N
náčrt orografických čiar (K)
najstaršie mapové pamiatky (K)
náklad mapy (K)
nakladacia hrana (K)
nakladacia značka (K)
nakladatel'stvo (K)
nakladateľská kartografia (K)
nakladateľská zmluva; vydavateľská zmluva (K)
náležitosti mapy (K)
namiešaná farba (K)
námorná kartografia (K)
námorná navigačná mapa, námorná mapa (K)
námorný atlas (K)
národný atlas (K)
nárys, nárysové zobrazenie (K)
nárysová značka (K)
nastavovací hárok, prípravný hárok (K)
nástenná mapa (K)
nástenná školská mapa (K)
natáčenie rastra (K)
natieraný papier, kriedový papier (K)
nátlačková forma (K)
nátlačok mapy (K)
navigačná mapa (K)
návrh mapy (K)
návrh úpravy sadzby (K)
názornosť mapy (K)
názov na mape (K)
názvoslovná komisia (K)
negatív farebného výťažku (K)
negatívna kópia (K)
negatívna maska (K)
negatívne rytie do vrstvy (K)
negatívny reprodukčný proces (K)
neglejený papier (K)
nehladený papier (K)
nekonvenčné zobrazenie (K)
nemá mapa, slepá mapa (K)
nemé vydanie (K)
neperiodická publikácia (K)
neplatné vydanie (K)
nepotlačený papier (K)
nepravé zobrazenie (K)
nepravidelná deformácia podložky (K)
nepriama tlač (K)
nesenzibilizovaný film (K)
neskreslená rovnobežka (K)
neskreslený poludník (K)
neštandardizovaný geografický názov (K)
nezmenené vydanie mapy, opakované vydanie mapy (K)
normalizovaná farba (K)
normalizovaný formát (K)
normatívny výber prvkov mapy (K)
nosič kresby (K)
nosič tlače (K)
nosič údajov (K)
nosič vrstvy, podložka vrstvy (K)
nové vydanie (K)
novotlač, tlač nového vydania (K)
nultý poludník, greenwichský poludník (K)
nútené lícovanie (K)
O
O – T mapa, kruhová mapa (K)
objekt mapy (K)
oblúk rovnobežky (K)
obojstranná tlač (K)
obrátená úloha matematickej kartografie (K)
obratník (K)
obrazec sadzby (K)
obrázková značka (K)
obrazová mapa (K)
obrys sídla, pôdorys sídla (K)
obrysová čiara, kontúra (K)
obťah (K)
oceánografia (K)
oceánografická mapa (K)
oceánografický atlas (K)
oceľotlač (K)
odchýlky lícovania (K)
odrazová predloha (K)
odrez (K)
odsadenie (K)
odstupňovaná značka (K)
odstupňovanie farieb (K)
odškrabovač (K)
odvetvová mapa (K)
odvodená značka (K)
odvrstvovanie (K)
oficiálny geografický názov, štandardizovaný geografický názov (K)
ofsetová farba (K)
ofsetová tlač, ofset (K)
ofsetový papier (K)
ofsetový tlačiar (K)
ochrana autorského práva (K)
ochranná vrstva (K)
oikonymum, ojkonymum (K)
okraj mapy (K)
okrajový poludník (K)
onomastika (K)
opacita (K)
opakované vydanie, upravené vydanie, reedícia (K)
oprava mapy (K)
opravené vydanie (K)
optické kopírovanie (K)
optické zmenšovanie (K)
optické zväčšovanie (K)
orezávacia linka (K)
orezávacie značky (K)
orezávanie mapy (K)
orezávanie, prirezávanie (K)
orientácia podľa mapy (K)
orientačná mapa (K)
orientačná mapa mesta, orientačný plán mesta (K)
orientačná sieť (K)
orientovaná mapa (K)
orografia (K)
oronymum (K)
ortodróma (K)
ortografická projekcia (K)
ortochromatická vrstva (K)
ortochromatický film (K)
os poludníkového pása, os meridiánového pása (K)
os zobrazovacej plochy (K)
osobitné vydanie (K)
ostrosť čiary (K)
ostrovite ohraničená mapa (K)
otáčavá hviezdna mapa (K)
ovrstvovanie (K)
P
paleogeografická mapa, rekonstrukčná mapa (K)
paleokartografia (K)
panchromatická vrstva (K)
panoráma (K)
panoramatická mapa (K)
paperback (K)
papier (K)
papierovina (K)
paralelný lom, súbežný lom (K)
parametre objektívu (K)
pásová mapa (K)
patitul, predtitul (K)
pedologická mapa (K)
percentuálna bodková mapa (K)
perokresba (K)
perovkový negativ (K)
perspektívna mapa (K)
perspektívny nákres (K)
pestrá farba (K)
pevnosť v lome (K)
piktogram (K)
písmový výplnok (K)
plagátová mapa (K)
plán (K)
plán mesta (K)
planiglóby (K)
planisféra (K)
planografia (K)
plastová fólia (K)
plátenná väzba (K)
platné vydanie (K)
plavebná mapa (K)
plný tón (K)
plocha rámu mapy (K)
plošná deformácia mapy (K)
plošná farba (K)
plošná hmotnosť (K)
plošná mierka (K)
plošné skreslenie (K)
plošný kartogram (K)
plošný znak, plošná značka (K)
pobrežná čiara (K)
pobrežná mapa (K)
počítačová kartografia (K)
podkladová kópia (K)
podkladová tlač (K)
podlepovanie máp (K)
podrobná lokalizácia objektu (K)
podtitul (K)
podtlač mapy (K)
pokrytie územia mapami (K)
pól (K)
polárny diagram (K)
polárny kruh (K)
pole zemepisnej siete (K)
politický atlas (K)
poloplátenná väzba (K)
polotučné písmo (K)
pólová vzdialenosť (K)
polovičný list (mapy) (K)
poltónová fotografia (K)
poltónový obraz (K)
poludník Ferro (K)
poludníkový oblúk, meridiánový oblúk (K)
poludníkový pás, meridiánový pás (K)
polyester (K)
polyesterová fólia (K)
polygraf (K)
polygrafia, polygrafický priemysel (K)
polygrafická výroba (K)
polyvinylalkohol (K)
polyvinylchlorid (K)
polyvinylchloridová fólia (K)
pomer zmenšenia (K)
pomer zväčšenia (K)
pomocná kópia (K)
pomocná zobrazovacia plocha (K)
popisová legenda (K)
popisovanie mapy (K)
poradie farieb (K)
porovnateľnosť mierok (K)
Postelovo azimutálne zobrazenie (K)
postupy generalizácie (K)
potlačená plocha (papiera) (K)
potlačiteľná plocha (papiera) (K)
používatel' mapy (K)
povinný výtlačok (K)
pozdĺžny lom (K)
pozitívna kópia (K)
pozitívna maska (K)
pozitívne rytie do vrstvy (K)
pozitívny reprodukčný proces (K)
pôdorysná značka (K)
pragmatika znakového systému (K)
prah generalizovania (K)
praktická kartografia, aplikovaná kartografia (K)
pramenná mapa (K)
pravé zobrazenie; jednoduché zobrazenie (K)
pravidelná deformácia podložky (K)
pravidelná údržba (mapy) (K)
pravouhlá rovinná sieť (K)
predajňa úradných máp (K)
predbežné vydanie (K)
predloha farieb (K)
predloha na rytie (K)
predloha popisu mapy, koncept popisu mapy (K)
predloha zmien (K)
predmet kartografického znázornenia (K)
predmet kartografie (K)
predpis opráv (K)
predpovedná mapa, prognostická mapa (K)
predsádka (K)
prehistorická mapa (K)
prehľad kladu mapových listov (K)
prehľadná banská mapa (K)
prekryt listov (mapy) (K)
prekrývacia mapa (K)
premenlivá mierka (mapy) (K)
prenášanie obsahu mapy (K)
prenášanie štvorcovou sieťou (K)
prepočet mierky (K)
prepracované vydanie (K)
prerušovaná čiara (K)
presnosť kresby (K)
presnosť sútlače (K)
presvecovanie (K)
presvitanie tlače, prenikanie farby (K)
pretlač (K)
pretlač cez hotovú tlač mapy (K)
pretlačový papier (K)
priama tlač (K)
približná mierka (K)
približovacia mapa (K)
prídavok papiera (K)
priečny lom (K)
priehľadná predloha (K)
priesečník súradnicovej siete (K)
priesečník zemepisnej siete (K)
priestorový diagram (K)
priestorový diagram, stereodiagram (K)
priesvitná predloha (K)
priesvitnosť papiera (K)
prílohová mapa, mapová príloha (K)
príprava stroja (na tlač) (K)
prírodný jav (K)
príručná mapa (K)
príručný atlas (K)
pristávacia mapa (K)
prítlač (K)
produkčná tlač (K)
projekt kartografického diela (K)
projektovanie kartografického diela (K)
projektovanie znakových systémov (K)
propagačná mapa (K)
propagačná mapa (K)
proporcionálna generalizácia (K)
prospektová mapa (K)
protiľahlý poludník (K)
prvé vydanie (K)
pseudoazimutálne zobrazenie; nepravé azimutálne zobrazenie (K)
pseudoizočiara (K)
R
radarová mapa (K)
rámové značky pravouhlej rovinnej siete (K)
rámové značky zemepisnej siete (K)
rámový údaj (K)
raná mapa (K)
raster (K)
rastrovaná plocha (K)
rastrový negatív (K)
razenie (K)
razenie farbou (K)
razenie fóliou (K)
recenzent mapy (atlasu) (K)
recenzia kartografického diela (K)
redakcia mapy (K)
redakčná príprava (mapy) (K)
redakčná rada (K)
redakčná uzávierka (K)
redakčné pokyny (K)
redakčný náhľad (K)
redakčný plán (K)
redigovanie kartografického diela (K)
redukcia prvkov mapy (K)
redukčná mierka (K)
referenčná guľa (K)
referenčná plocha (K)
reflektografia (K)
reflektografický papier (K)
regionálna mapa (K)
regionálny atlas (K)
register atlasu (K)
register geografických názvov (K)
register mapy (K)
registračná tematická mapa (K)
reliéfna mapa (K)
reliéfna stupňová matrica (K)
reliéfny glóbus (K)
reprodukcia (K)
reprodukcia máp, rozmnožovanie máp (K)
reprodukčná fotografia (K)
reprodukčná chyba (K)
reprodukčná predloha, obrazová predloha (K)
reprodukčná technika (K)
reprodukčný film (K)
reprodukčný fotograf (K)
reprodukčný náhľad (K)
reprografia (K)
retuš (K)
retušovací prostriedok (K)
revízia mapy (K)
revízna priesvitka (K)
revízna tematická priesvitka (K)
revízny odtlačok (K)
revízny originál (mapy) (K)
revízny podklad mapy (K)
revízor mapy (K)
rez písma (K)
rezacie značky (K)
riečna navigačná mapa (K)
rodina písma (K)
rok vydania mapy (K)
rovinná tlač (K)
rovinnosť papiera (K)
rovnakodĺžkové zobrazenie, ekvidištančné zobrazenie (K)
rovnakoplošné zobrazenie, ekvivalentné zobrazenie (K)
rovnakouhlové zobrazenie, konformné zobrazenie (K)
rovnica kartografického zobrazenia (K)
rovník (K)
rovnoběžka (K)
rozbehový hárok (K)
rozlišovacia medza znaku (K)
rozmerová stálosť (K)
rozpis farieb (K)
rozpis písma (K)
rozptylová fólia (K)
rozsah diela (K)
roztieranie (K)
rubová strana mapy (K)
rubová strana papiera (K)
ručná sadzba (K)
ručná väzba (K)
ručné tónovanie (K)
ručný popis (K)
rukopis (K)
rukopisná mapa (K)
ružica vetrov (K)
rycia fólia (K)
rycia vrstva (K)
rytie do vrstvy, vyrývanie do vrstvy (K)
S
sadzač (K)
sadzba popisu (K)
samohlásková značka (K)
samostatná mapa (K)
satinovanie (K)
sečná rovnobežka (K)
sekčná čiara (K)
selénografia (K)
selenonymum (K)
senzitometrická charakteristika (K)
senzitometrická krivka, gradačná krivka (K)
serif (K)
severná orientácia mapy (K)
severná zemepisná šírka (K)
severný pól (K)
severozápadné osvetlenie (K)
sférická dľžka (K)
sférická šírka (K)
schéma hraníc (K)
schéma kladu listov (K)
schematická mapa (K)
siahová mierka (K)
sídelné názvoslovie (K)
sídelný názov (K)
sieťotlač, serigrafia (K)
sieťotlačová farba (K)
sieťový graf (mapy) (K)
signálny výtlačok (K)
signatúra sídla (K)
sivotlač (K)
sivý klin (K)
skalné šrafy (K)
skicovanie, kartografické skicovanie (K)
sklad máp (K)
sklad papiera (K)
sklad tlačových foriem (K)
skladacia mapa (K)
skladacie značky (K)
skladanie máp (K)
sklenená platňa (K)
sklon písma (K)
sklonový nomogram (K)
skratka (K)
skreslenie kartografického zobrazenia (K)
směr výroby papieru (K)
smerové skreslenie (K)
sociálno-ekonomická mapa (K)
sociálno-geografická mapa, sociogeografická mapa (K)
spätná kurzíva (K)
spoľahlivosť mapy, vernosť mapy (K)
spoločná kópia (K)
spotrebný exemplár mapy (K)
starý atlas (K)
stereografická projekcia (K)
stereomapa, stereoskopická mapa (K)
stereotypia (K)
stľpcová korektúra (K)
stĺpcový obťah (K)
stĺpec sadzby (K)
stojaté písmo (K)
strana atlasu (K)
stránka sadzby (K)
stránková korektúra (K)
stránková montáž (K)
stránkovanie (K)
stranovo obrátená kópia (K)
stranovo prevrátený obraz (K)
stranovo správna kópia (K)
stranovo správny obraz (K)
stred mapového znaku (K)
stredná mierka (K)
stredný poludník pása; osový poludník pása (K)
strojová sadzba (K)
strojovo hladký papier (K)
strojový nátlačok (K)
stupeň hustoty (K)
stupnica farieb (K)
stupnicový nátlačok (K)
stupňovitý model reliéfu (K)
styk mapových listov (K)
styková čiara (K)
styková páska (K)
súbor máp, mapový súbor (K)
súbor tlačových platní (K)
subtraktivne miešanie farieb (K)
suchý otlačok (K)
súkromná kartografia (K)
sumárny kartodiagram (K)
súradnice rohov listov (K)
súradnicová sieť (K)
sútlač farieb (K)
svetlostála farba (K)
svetlotlač (K)
svietiaci glóbus (K)
symbolická značka (K)
synoptická mapa, poveternosná mapa (K)
syntetická mapa (K)
syntetický papier (K)
systém katalogizácie máp (K)
systém kladu listov (K)
systém označovania listov (K)
sýtost farby (K)
Š
šesťstupňový poludníkový pás (K)
šírka písma (K)
šírka stĺpca sadzby (K)
široké písmo (K)
šitie (K)
šitie na striešku (K)
školská kartografia (K)
školská mapa (K)
školský atlas (K)
školský dejepisný atlas (K)
školský zemepisný atlas (K)
špirálová väzba (K)
šrafa (K)
šrafová stupnica (K)
šrafovaná mapa (K)
šrafovanie reliéfu (K)
štandardizácia geografického názvoslovia (K)
štandardizované alonymum; štandardizovaný variantný geografický názov (K)
štandardizované endonymum (K)
štatistická mapa (K)
štátna hranica (K)
Štátna mapa 1:5000 – hospodárska (K)
Štátna mapa 1:5000 – odvodená (K)
štátne mapové dielo (K)
štočok (K)
štruktúrny kartodiagram (K)
štruktúrny kartogram (K)
štruktúrny raster (K)
štvorec pravouhlej rovinnej siete (K)
štvorfarbotlač (K)
štvorfarebná tlač mapy (K)
štvrťlist (K)
štýl atlasu (K)
štýl mapy (K)
štylizovaný znak (K)
švajčiarska metóda (K)
T
tabul'ka mapových znakov (K)
technická redakcia (K)
technické šrafy (K)
technický redaktor (mapy) (K)
technika kartografického kreslenia (K)
technika tľače (K)
technológia polygrafickej výroby máp (K)
technológia spracovania mapy (K)
technológia výroby glóbusov (K)
technológia výroby reliéfnych máp (K)
technologicko-kalkulačný list (mapy) (K)
telesová značka, perspektívna značka (K)
tematická kartografia (K)
tematický atlas (K)
tematický obsah mapy (K)
tematický redaktor mapy (K)
teoretická kartografia (K)
teoretická mierka (K)
teória generalizácie (K)
termografia (K)
termografický papier (K)
textová čast' atlasu (K)
textová mapa (K)
textová predloha (K)
tieňová vrstevnica (K)
tieňovanie zemského reliéfu (K)
tieňové šrafy (K)
titulný list kartografického diela (K)
tlač (K)
tlač máp (K)
tlač máp so skrátenou farebnou stupnicí (K)
tlač mapy na spadávanie (K)
tlač nákladu mapy (K)
tlač z hĺbky (K)
tlač z plochy (K)
tlač z výšky (K)
tlačiaca plocha (K)
tlačiareň (K)
tlačová farba (K)
tlačová forma (K)
tlačová forma polohopisu (K)
tlačová forma popisu (K)
tlačová forma reliéfu (K)
tlačová forma vodstva (K)
tlačová matrica (K)
tlačové písmo (K)
tlačový cyklus (K)
tlačový formát (K)
tlačový hárok (K)
tlačový obraz (K)
tlačový papier (K)
tlačový podklad (K)
tmavá komora (K)
tón reliéfu (K)
tónová predloha, poltónová predloha (K)
tónovanie (K)
tónový negativ (K)
topografická kartografia (K)
topografické predmety a javy (K)
toponomastika (K)
toponymum (K)
transkripcia (K)
transliterácia (K)
transparencia farby (K)
transplantácia znakov a popisu (K)
triedenie atlasov, klasifikácia atlasov (K)
triedenie máp; klasifikácia máp (K)
trimetalická (trojkovová) platňa (K)
trojfarbotlač (K)
trojosový elipsoid (K)
trojrozmerná mapa (K)
trojstupňový poludníkový pás (K)
trojuholníkový diagram (K)
tučné písmo (K)
tuhá väzba (K)
turistická mapa (K)
tuš (K)
tvarová šrafa (K)
tvarovací model (K)
tvarovanie glóbusu (K)
tvorba mapy, výroba mapy, zhotovenie mapy, spracovanie mapy (K)
tyflografická mapa, slepecká mapa (K)
tyflokartografia (K)
typ atlasu (K)
typ mapy (K)
typograf (K)
typografia (K)
typografická úprava (K)
typografický bod (K)
typografický systém (K)
U
účarie (K)
účel mapy (K)
údaj o magnetickej deklinácii (K)
údaje o mape (atlase) (K)
uhlové skreslenie (K)
ukážka písma (K)
uličná čiara (K)
uloženie máp (K)
umiestnenie popisu (K)
úradná mapa (K)
úradné meno, oficiálne meno (K)
určenie mierky (K)
ustaľovač (K)
utvrzovanie svetlom (K)
uzávierka objektívu (K)
úzke písmo (K)
užívanie máp (K)
V
vakat (K)
vákuové tvarovanie (K)
vákuové tvarovanie (K)
valcové zobrazenie (K)
väzba atlasu (K)
väzba s voľnými listami (K)
vedľajšia kružnica (K)
veduta (K)
vektorový diagram (K)
veľká mierka (K)
veľkosť písma (K)
veľký atlas (K)
verzálka, majuskula (K)
viacfarebná mapa (K)
viacfarebná tlač (máp) (K)
viacjazyčná mapa (K)
viacjazyčný popis mapy (K)
viacpísmová mapa (K)
viacpísmový popis mapy (K)
vineta (K)
vkopírovanie (K)
vlasová čiara (K)
vlastivedná mapa (K)
vlastivedný atlas (K)
vlastnosti mapy (K)
vlastnosti papiera (K)
vlepená príloha (K)
vlnenie papiera (K)
vložená príloha (K)
vnútorná čiara rámu mapy (K)
vodohospodárska mapa (K)
vodorovná vzdialenosť (K)
vojenská kartografia (K)
vojenská perspektíva (K)
vojenské kartografické dielo (K)
vojenské štátne mapové dielo (K)
vojenskogeografická mapa (K)
vojenský zemepisný atlas (K)
vol'ba zobrazenia (K)
vrásnenie (papiera) (K)
vreckový atlas (K)
vročenie (K)
vrstevnica skál (K)
všeobecná kartografia (K)
všeobecnozemepisná mapa, všeobecnogeografická mapa (K)
vtáčia perspektíva (K)
výber prvkov mapy (K)
vyblednutie farieb (K)
vydanie atlasu (K)
vydanie kartografického diela, vydanie mapy (K)
vydavatel' atlasu (K)
vydavatel' mapy (K)
vydavatel'ské oprávněnie (K)
vydavateľská mierka (K)
vydavateľský hárok (K)
vyhladzovanie (K)
vyhotovenie originálu (mapy) (K)
východná zemepisná dľžka (K)
vyjadrovanie značkami (K)
vyklápacia mapa (K)
vykrývací prostriedok (K)
vykrývanie (K)
vymyslená mapa (K)
výroba máp (K)
výrobca glóbov (K)
výrobný časový plán (K)
vyrovnávacia maska (K)
vyrovnávacie zobrazenie, kompenzačné zobrazenie (K)
výstava máp (K)
výstižnosť mapy (K)
výška písma (K)
výškopisná priesvitka (K)
výšková vrstva (K)
výťažkový filter (K)
výtlačok (K)
výtlačok mapy (K)
výtvarný redaktor (K)
využitie mapy (K)
vyváženosť mapy (K)
vývesný hárok (K)
vývojka (K)
vyvolávanie (K)
vyznačovacie písmo (K)
význam mapového znaku (K)
vzorník farieb, tabul'ka farieb (K)
vzorník mapových znakov (K)
vzorník písiem (K)
vzorník rastrov (K)
vzťah objektov (K)
X
xerografia (K)
xylografia (K)
Z
zaistený kresliaci papier, korektostatový papier (K)
základná farba (K)
Základná mapa Českej republiky (K)
základná rovnobežka (K)
základné kartografické poňatie (K)
základné písmo (K)
základný poludník (K)
zaobľovanie chrbtov blokov (K)
zaokrúhlená mierka (K)
západná zemepisná dl'žka (K)
zásady generalizácie (K)
zásoba máp (K)
zastaralá mapa (K)
zasychavosť tlačovej farby (K)
záverečná revízia (mapy) (K)
zavesovanie (knižného bloku) (K)
závoj (K)
zemepisná dĺžka na guli (K)
zemepisná dľžka, geografická dľžka (K)
zemepisné súradnice, geografické súradnice (K)
zemepisný pól (K)
zemepisný sever (K)
zemský glóbus (K)
zistená mierka (K)
zjasnenie farby (K)
zjednodušenie prvkov mapy (K)
zlepovanie máp (K)
zložené toponymum (K)
zložený kartodiagram (K)
zlúpavací film (K)
zlúpavanie (vrstvy) (K)
zlupovacia vrstva (K)
zmena mierky (K)
značková stupnica (K)
znázornenie nad mieru; kreslenie nad mieru (K)
zobrazenie v normálnej polohe (K)
zobrazenie v priečnej polohe, priečne zobrazenie (K)
zobrazenie vo všeobecnej polohe (K)
zobrazovací súradnicový referenčný systém (K)
zobrazovacia plocha (K)
zobrazovacia rovina (K)
zodpovedný redaktor (mapy, atlasu) (K)
zostavitel'ský originál mapy (K)
zostaviteľské práce (K)
zostavovanie mapy (K)
zostavovateľ mapy (K)
zoznam máp (K)
zoznam mapových prírastkov (K)
zrážka fotografického filmu (K)
zrážka papiera (K)
zrkadlo mapy (K)
zrkadlo sadzby (K)
zrnenie (K)
zrnitosť (K)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále