czsekundární systém
ensecondary system
frsystème m secondaire
gesekundäres System s
ru
sksekundárny systém
cz

sekundární systém

soustava
- charakteristických bodů (CHB) půdorysu prostorové stavby bez architektonických podrobností, které určují v hlavních rysech polohu, rozměr a tvar stavby; obdobný význam mají charakteristické body mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav,
- hlavních bodů (HB) osy liniové stavby ve vzájemně vymezené vzdálenosti; za HB je vhodné volit hlavní body oblouku,
- hlavních výškových bodů (HVB); jsou to body zpravidla mimo vytyčovanou stavbu a její vliv, ze kterých se vytyčují výškové úrovně.

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována