czmapa velkého měřítka
enlarge scale map
frcarte f à grande échelle
gegroßmaßstäbige Karte e
ruкарта крупного масштаба
skmapa vel'kej mierky
cz

mapa velkého měřítka

mapa, jejíž měřítko má měřítkové číslo M menší nebo rovno 5000

POZNÁMKA - v jiných státech se používá i jiné dělení na mapy velkých, středních a malých měřítek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována