czobčanské vybavení
enpublic accessories
framénagements mpl sociaux
gebürgerliche Ausrüstung e
ru
skobčianske vybavenie
cz

občanské vybavení

stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována