czregulační plán
enregulation scheme
frréglementation f pour aménagement
geRegulierungsplan r
ru
skregulačný plán
cz

regulační plán

stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území.

Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována