czúzemní plán
enurban and territorial plan
frplan n d´aménagement du territorie
geRaumordnugs plan r
ruтерриториальный план
skúzemný plán
cz

územní plán

stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory a stanoví podmínky pro jejich využití. Zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Pořizuje se a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Vydává se formou opatření obecní povahy podle správního řádu. Je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována