czzásady územního rozvoje
enprinciples of territorial development
frprincipes mpl de développement territorial
geGrundlagen epl der Geländeentwicklung
ru
skzásady územného rozvoja
cz

zásady územního rozvoje

stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Pořizují se pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována