czsložený souřadnicový referenční systém
encompound coordinate reference system
frsystème m de coordonnées de référence composé
gezusammengesetztes Koordinatenreferenzsystem s
ruсоставная референц-система координат
skzložený súradnicový referenčný systém
cz

složený souřadnicový referenční systém

souřadnicový referenční systém používající k popisu polohy dva jiné nezávislé souřadnicové referenční systémy. Např. S-JTSK pro polohu (X,Y) a Výškový systém baltský - po vyrovnání pro výšku (H)

POZNÁMKA - souřadnicové referenční systémy jsou navzájem nezávislé, jestliže nelze hodnoty souřadnic v jednom převést nebo transformovat na hodnoty souřadnic v tom druhém

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována