cznula mořského vodočtu
engauge zero mark
frzéro m de marégraphe
gePegelnullpunkt r
ruнуль футштока
sknula morského vodočtu
cz

nula mořského vodočtu

nulový bod stupnice vodočtu, na níž se dlouholetým pozorováním určuje střední hladina moře a její změny

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována