czpřesnost mapování
enmapping accuracy
frprécision f de levé
geGenauigkeit e der Aufnahme
ruточность сьемки
skpresnosť mapovania
cz

přesnost mapování

přesnost daná číselnou přesností bodového pole, číselnou přesností podrobného měření a grafickou přesností zobrazování; posuzuje se podle hodnot středních chyb (směrodatných odchylek) nebo mezních odchylek stanovených příslušným předpisem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována