czurčovací délka
endetermining length
frlongueur f déterminante
geBestimmungslänge e
ruопределяющая длина
skurčovacia dĺžka
cz

určovací délka

délka mezi připojovacím bodem a nově určovaným bodem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována