czprvek prostorové polohy
enelement of space position, location element
frélément m de localisation
geElement s der Raumposition
ruэлемент пространственного положения, элемент пространственного местоположения
skprvok priestorovej polohy
cz

prvek prostorové polohy

prvek tvořící předmět vytyčování prostorové polohy, který je základem podrobného vytyčování objektu; k prvkům prostorové polohy patří hlavní polohová čára, hlavní osa, hlavní body trasy, charakteristické body a hlavní výškové body

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována