czurčování prostorových vztahů (konstrukcí)
endetermination of spatial relations (of constructions)
frdétermination f des relations spatiales (des constructions)
geBestimmung e räumlicher Beziehungen (von Konstruktionen)
ru
skurčovanie priestorových vzťahov (konštrukcií)
cz

určování prostorových vztahů (konstrukcí)

určování hlavních geometrických parametrů nebo vzájemné polohy konstrukcí (stavebních, strojírenských apod.) v prostoru

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována