czvztažná soustava
enreference system
frsystème m de référence
geReferenzsystem s, Bezugssystem s
ruисходная система, референц-система
skvzťažná sústava
cz

vztažná soustava

soubor vybraných bodů (tři body, úsečka, rovina, souřadnicový nebo výškový systém), které jsou ve vzájemném matematickém vztahu; k této soustavě se vztahuje prostorová poloha měřených bodů nebo posuny a přetvoření pozorovaných objektů v daných etapách měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována