czdolní mezní vytyčovací odchylka
enlower limit of setting-out tolerance
frécart m inférieur admissible d'implantation
geuntere Absteckungstoleranz e
ruнижнее предельное разбивочное отклонение
skdolná krajná vytyčovacia odchýlka
cz

dolní mezní vytyčovací odchylka

algebraický rozdíl mezi nejmenší mezní a projektovanou hodnotou vytyčené veličiny

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována