czurčená norma
enset standard
frnorme f spécifiée
gefestgelegte Norm e
ru
skurčená norma
cz

určená norma

česká technická norma, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky, které mohou určit ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jejichž
působnosti se příslušná oblast dotýká; na tyto normy odkazují právní předpisy a nařízení vlády ČR a jejich užití je povinné

en

set standard

the Czech technical standard, other technical standards or technical documents of international, eventually foreign organizations or other more detailed technical requirements that may be specified by ministries and other central administrative bodies whose competence is relevant to the area concerned; the laws and regulations of the Government of the Czech Republic refer to these standards and their application is obligatory

fr

norme f spécifiée

la norme technique tchèque, d'autres normes techniques ou documents techniques d'organisations internationales, éventuellement étrangères, ou d'autres exigences techniques plus détaillées pouvant être spécifiées par les ministères et autres organes de l'administration centrale dont la compétence s’applique au domaine concerné; Les lois et règlements du gouvernement de la République tchèque se réfèrent à ces normes et leur application est obligatoire

ge

festgelegte Norm e

die tschechische technische Norm, weitere technische Normen oder technische Unterlagen internationaler, eventuell ausländischer Organisationen oder weitere detailliertere technische Anforderungen, die von Ministerien und anderen zentralen Verwaltungsstellen fertig gelegt werden können, deren Zuständigkeit das betreffende Gebiet berührt; auf diese Normen weisen die Rechtvorschriften und Anordnungen der Regierung der Tschechischen Republik hin und deren Anwendung ist verpflichtend

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována