czastronomicko-gravimetrická nivelace
enastro-gravimetric levelling
frnivellement m astronomique-gravimétrique
geastronomisch-gravimetrisches Nivellement n, astro(-)gravimetrisches Nivellement n
ruастрономо-гравиметрическое нивелирование
skastronomicko-gravimetrická nivelácia
cz

astronomicko-gravimetrická nivelace

Metoda určování výšek geoidu nad referenčním elipsoidem, která využívá výsledky astronomicko-geodetických měření a měření tíhového zrychlení (na rozdíl od astronomicko-geodetické nivelace, která využívá jen astronomicko-geodetická měření)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována