Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | ta | te | ti | tl | to | tr | | tu | tv | ty
tabulka mapových značek
tachymetr
tachymetrická lať
tachymetrický náčrt
tachymetrický pořad
tachymetrie
tečková (bodová) metoda
tečková mapa
tečkovač
tečkovaná čára
technická infrastruktura
technická mapa
Technická mapa města (TMM)
technická nivelace (TN)
technická norma
technická podpora, zákaznická podpora
technická redakce
technická specifikace
technická zpráva
technické datum, místní datum
technické prostředky, technické vybavení, hardware
technické šrafy
technicko-ekonomické atributy
technicko-normalizační informace (TNI)
Technickohospodářská mapa (THM)
technickohospodářské mapování
technický expert
technický redaktor (mapy)
technický souřadnicový referenční systém
technický stav družice
technika kreslení
technologicko-kalkulační list (mapy)
technologie GNSS
technologie polygrafické výroby map
technologie výroby glóbů
technologie výroby reliéfních map
technologie zpracování mapy
tělesová značka, perspektivní značka
tematická kartografie
tematická mapa
tematická prostorová data
tematické mapování, účelové mapování
tematické státní mapové dílo
tematický atlas
tematický obsah mapy
tematický redaktor mapy
temná komora
tendenční mapa
tenká čára
teodolit
teodolit s automatickým urovnáváním indexu
teoretická kartografie
teoretické měřítko
teoretické měřítko, stanovené měřítko
teorie generalizace
teorie chyb
tepelné infračervené pásmo
tepelné záření
teplota černého tělesa
teplotní korekce
teplý start
terabajt
terén
terénní bod
terénní čára, geomorfologická čára
terénní hrana
terénní kostra
terénní reliéf
terénní stupeň
terénní tvar
těrkování
termální kamera
termální obrazový záznam
terminologická komise
termografický papír
termografie
termovakuové tvarování
termovakuový tvarovací přístroj
těsnost shody měření, vnější přesnost měření
textová část atlasu
textová mapa
textová předloha
textura
tezaurus, strukturovaný heslář
těžní věž
tíhová anomálie
tíhové zrychlení
tíhový geodetický bod, tíhový bod
tíhový gradient
Tíhový systém 1995 (S-Gr95)
tiráž mapy, impresum
tisk
tisk (map) se zkrácenou barevnou stupnicí
tisk map
tisk mapy na spadávání
tisk nákladu mapy
tisk nového vydání
tisk z hloubky
tisk z plochy
tisk z výšky
tiskárna
tisková barva
tisková deska
tisková forma
tisková forma polohopisu
tisková forma popisu
tisková forma reliéfu
tisková forma vodstva
tisková matrice
tisková plocha
tisková technika
tiskové písmo
tiskový arch
tiskový formát
tiskový obraz
tiskový papír
tiskový podklad
tiskový válec
titulní list kartografického díla
tížnice
tížnicová odchylka
tlakový válec
tloušťka čáry
tloušťka papíru
tlustá čára
tolerance
tón barvy; barevný tón
tón reliéfu
tónová předloha, polotónová předloha
tónování (terénního reliéfu)
tónový negativ
topocentrická deklinace
topograf
topografická data
topografická kartografie
topografická mapa
topografická plocha
topografická redukce
topografická revize
topografické hmoty
topografické mapování
topografické předměty a jevy
topografické šrafy
topografický originál mapy
topografie
topologické primitivum
topologický vztah
topologie
toponomastika
toponymické homonymum
toponymum
totální stanice, univerzální elektronický tachymetr
transformace
transformace souřadnic
transformační klíč
transformátor
transformovaná hodnota měřené veličiny
transkripce
transliterace
transliterační klíč
transplantace mapových značek a popisu
trasa
trasa vedení
trať
traťová značka
triangulace
triangulační bod
triangulační list
triangulátor
tribuna
trigonometrická nivelace
trigonometrická síť
trigonometrická výška
trigonometrické měření délek
trigonometrické měření výšek
trigonometrický bod
trilaterace
trilaterační síť
trimetalická (tisková) deska
trimetalická deska; trojkovová deska
trojitá diference
trojmezí
trojnožka, dostřeďovací podložka, centrační podložka
trojpodstavcová souprava, třípodstavcová souprava
trojrozměrná mapa
trojúhelníkový diagram
troposféra
troposférická refrakce
troposférické zpoždění
trubicová libela
trubičkové technické pero, trubičkové pero
trvalá signalizace
trvale signalizovaný bod
trvale stabilizovaný bod
trvalé užívání nemovitosti
trvalý travní porost
tříbarvotisk
třída
třída přesnosti
třída přesnosti mapování
třída přesnosti měřicích přístrojů
třídění atlasů, klasifikace atlasů
třínožový řezací stroj
třířádková kamera
třístupňový poledníkový pás
tučné písmo
tuhá vazba
turistická mapa
tuš
tvarová čára
tvarovací model
tvarování glóbu
tvarové šrafy
tvorba mapy, výroba mapy, zhotovení mapy, zpracování mapy
tyčová stabilizace
tyčový signál
týden GPS, číslo týdne
tyflografická mapa
tyflokartografie
typ atlasu, druh atlasu
typ budovy
typ jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
typ mapy
typ parcely
typograf
typografická úprava
typografický bod
typografický systém
typografie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována