Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | sa | sb | sc | sd | se | sf | sh | sch | si | sj | sk | sl | sm | sn | so | sp | sr | st | su | sv | sy
sada dat, datová sada
sada etalonů
sáh
sáhové měřítko
samohlásková značka
samostatná mapa
satinování (papíru)
sazba popisu, sazba
sazeč
sběr dat
sbírka listin
scelování, komasace
scéna
sdílení
sdružený pozemek
sečná rovnoběžka
sedání
sedlo
sednutí
sekční čára
sekulární aberace
sekundární etalon
sekundární systém
selenografie
selenonymum, lunární jméno
sémantická interoperabilita
sémantická konzistence
sémantická přesnost
semianalytická aerotriangulace
senzitometrická charakteristika
senzitometrická křivka, gradační křivka
senzor
serif
server
seřizování
sestavitel mapy
sestavitelské práce
sestavitelský originál mapy
sestavování mapy
sesuv
setinný stupeň, gon, grad
setrvačníkový azimut, gyro-azimut, gyroskopický azimut
severní bod
severní orientace mapy
severní pól
severní souřadnice (N)
severní zeměpisná šířka
severozápadní osvětlení
seznam map
seznam mapových přírůstků
seznam mapových značek, značkový klíč
seznam nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem pozemků
seznam uživatelů a vlastníků (nemovitostí)
seznam vlastníků nemovitostí a jiných oprávněných
sférická astronomie
sférická pravděpodobná chyba
sféroid
shlazení, vyhlazení
shoda
shodnostní transformace
schéma hranic
schéma kladu listů
schematická mapa
schematická značka
sídlištní jméno
signalizace
signalizovaný bod
signální výtisk
signatura sídla
silniční kniha
silniční mapa, automapa
silný klient, tlustý klient
siločára
siloměr
simulace
síť (nesprávně rastr)
síť měřických přímek
Síť permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS)
sítotisková barva
sítová strana papíru, rubová strana papíru
síťovaná plocha, rastrovaná plocha
síťový graf (mapy)
síťový kartogram
síťový negativ, rastrový negativ
sjednocené katastrální operáty
sjížděcí arch
sjížděcí tisková forma
skalní stabilizace
skalní šrafy
sken
skener
skenování
skenovaný snímek
skicování, kartografické skicování
sklad map
sklad papíru
sklad tiskových desek
skládací stroj
skládací značky
skládání map
skleněná deska
skleník
sklon oběžné dráhy
sklon písma
sklon terénního reliéfu, sklon georeliéfu
sklon záměry
sklonitý terén
sklonoměr, svahoměr
sklonové měřítko
sklonový nomogram
skopírování
skupinový etalon
skutečná hodnota geometrického parametru
skutečná hodnota veličiny
skutečná hodnota vytyčené veličiny
skutečné měřítko
skutečný rozměr
skutečný rozměr mapy
slabý klient, tenký klient
slapová síla
slepování map
sloupávací film, stahovací film
sloupávací vrstva
sloupávání (vrstvy)
sloupcová korektura
sloupcový obtah
sloupec sazby
složené toponymum
složený kartodiagram
složený kartogram
složený souřadnicový referenční systém
slučka
slučování parcel
slučování pozemků
služba
služba kritická z hlediska bezpečnosti
služba pátrání a záchrana
služba se zárukou bezpečnosti
služby sítě CZEPOS
služebná parcela
služebnost
služebnost cesty
smaz obrazu
směr výroby papíru
směrná hodnota vytyčené veličiny
směrnice
směrník
směrodatná odchylka
směrodatná polohová chyba
směrová řada, řada směrů
směrové zkreslení
směrový bod
směsná barva
smíšená anomálie
smluvená barva
smluvená značka
smyšlená mapa
snášecí stroj, snášečka
snímač, senzor
snímková dvojice, stereodvojice
snímkové souřadnice
snímkový let
snímkový nadir
sníženina
sociálně geografická mapa
sociálně-ekonomická mapa
softwarová licence
soubor dat, datový soubor
soubor geodetických informací
soubor map, mapový soubor
soubor popisných informací
soubor tiskových forem
součinitel konfidence, koeficient spolehlivosti
součtové kružítko
součtový kartodiagram
součtový měřicí přístroj
souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí
soukopie
soukromá kartografie
soukromé vlastnictví fyzické osoby
soukromé vlastnictví právnické osoby
soupis parcel
souřadnice (sg.)
souřadnice rohů mapového listu
souřadnicová operace
souřadnicová síť
souřadnicový referenční systém
souřadnicový referenční systém obrazu
Souřadnicový systém 1942 (S-42/83)
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
souřadnicový systém UTM
souřadnicový systém, souřadnicová soustava (dříve)
soutisk barev
souvislé mapování
souvislý rastr
spád terénního reliéfu
spádnice
spádové šrafy
spádovka
specifikované pracovní podmínky
specifikovaný měřicí rozsah
spektrální citlivost
spektrální charakteristika
spektrální odraz
spektrální odrazivost
spektrální pásmo
spektrální příznak
spektrální rozlišení
spektrozonální snímek
spirálová vazba
spočinek
spojka
spojovací bod
spolehlivost
spolehlivost mapy, věrnost mapy
spoluvlastnictví
sporná hranice
spotřební exemplář mapy
správa dat
správa katastru nemovitostí
správa národního majetku
správa nemovitostí ve vlastnictví státu
správa svěřenského fondu
správce dat
správce inženýrské sítě, správce technické infrastruktury
správce značky bodu bodového pole
správní obvod v Praze
správní právo
správnost měřicího přístroje
spůlná (společná) parcela
sráz
srážka fotografického filmu
srážka papíru
srovnatelnost měřítek
srovnávací sestavení parcel
stabilizace
stabilizovaný bod
stabilizovaný bod technické nivelace
stabilizovaný čtyřbarvotisk
stabilní katastr
stahovací služba
stálost
standard
standardizace
standardizace geografických jmen
standardizované alonymum
standardizované endonymum
standardizované geografické jméno, standardizované toponymum
standardní polohová služba, služba standardního určování polohy
staničení
staničení trasy
staničník
stanovení závazných barev
stanovený rozměr mapy
stanovisko
stanovisko polárního měření
stará mapa
starý atlas
stát
statické měření
statistická mapa
stativ
stativová podložka
státní etalon
státní hranice
Státní mapa 1:5000 – hospodářská
Státní mapa 1:5000 – odvozená
státní mapové dílo
stavba
stavební geodézie
stavební objekt
stavební objekt s prostorovou skladbou
stavební parcela
stavební pozemek
stavěcí šroub
stěna
stereodvojice
stereofotogrammetrické vyhodnocení
stereografická projekce, stereografické zobrazení
stereogram
stereokomparátor
stereomapa, stereoskopická mapa
stereoskop
stereoskopické pokrytí
stereoskopický překryt
stereotypie
stínovaná vrstevnice
stínování terénního reliéfu
stínové šrafy
stojaté písmo
stolní počítač
stolová busola
stolová tachymetrie
stolový tachymetr, eklimetr
stopa oběžné dráhy
stoupání terénního reliéfu
strana atlasu
stránka sazby
stránková korektura (sazby)
stránková montáž
stránkování
stranově převrácená kopie
stranově převrácený obraz, stranově obrácený obraz, nečitelný obraz
stranově správná kopie
stranově správný obraz, čitelný obraz
strojová sazba
strojově hladký papír
strojový formát
strojový nátisk
strukturní kartodiagram
strukturní kartogram
strukturní síť
strukturovaný dotazovací jazyk
strž
střed mapové značky
střed promítání
střed snímku
střední anomálie
střední deklinace
střední hladina moře
střední hvězdný čas
střední hvězdný den
střední infračervené záření
střední jarní bod
střední měřítko
střední poledník pásu
střešní přesah
střídavá čára
stříkací pistole
studený start
stupeň volnosti
stupnice
stupnice barev
stupnice s potlačenou nulou
stupnice šraf
stupnicový nátisk
stupňové dělení
stupňový model reliéfu
styk mapových listů
styková čára
styková páska
stykový list
styl atlasu
styl mapy
subdružicový bod
subregistry evidence nemovitostí
substituční měřická metoda
subtraktivní míšení barev
suchý obtisk
sumarizační územní jednotka
sumarizační výkazy
super(im)pozice
suťový kužel
svah
svahová kupa
svahový hřbet
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR)
svěřenecký fond
světelná hlava
světelná rovina
světelná stopa
světelné pero
světelný dálkoměr, elektrooptický dálkoměr
světlostálá barva
světlotisk
světlotisková forma
světový čas
Světový geodetický systém 1984 (WGS84)
svislice
svislý kruh, vertikální kruh
svislý letecký snímek
svislý posun
svítící glóbus
symbolická značka
synoptická mapa, povětrnostní mapa
syntaktická interoperabilita
syntetická mapa
syntetický papír
systém
systém dálkově řízeného letadla (RPAS)
systém EGNOS
systém katalogizace map
systém kladu listů
systém managementu
systém managementu kvality, systém managementu jakosti
systém měřicích jednotek, soustava měřicích jednotek
systém NAVSTAR GPS
systém označování listů
systém řízení báze dat
systematická chyba
systematická chyba měřicího přístroje
systematické třídění map; klasifikace map
sytost barvy, nasycení barvy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována