Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | | de | di | dl | do | dr | du | dv | dy
daleké infračervené záření, vzdálené infračervené záření
dalekohled
dálkoměr
dálkoměr bez odražeče
dálkoměrný klín
dálkové potrubí
dálkově řídící pilot
dálkově řídicí stanice
dálkově řízené letadlo
dálkový průzkum Země (DPZ)
dálkový průzkum Země z kosmu
dálkový přístup
dálkový přístup do ISKN
daná hodnota
daný bod
data
Data250
Data50
Databáze bodových polí (DBP)
datová čára, mezinárodní datová čára
datová věda
datový model
datový sklad, úložiště dat
datový typ
datový záznam, věta
datum
datum aktualizace mapy
datum epochy
datum obrazu
datum redakční uzávěrky mapy
datum tisku
datum vydání mapy
dávkovač světla
decentrační distorze objektivu
definiční bod budovy nebo vodního díla
definiční bod parcely
definiční bod, reprezentační bod, centroid
definiční čára ulice
definiční měřická metoda
deformace filmu
deformace mapy
deformace papíru
dějepisný atlas
dějiny kartografie
dekadické měřítko
deklinace
deklinace vztažená ke kilometrové síti, odchylka magnetky
deleatur
dělení na listy
dělení na rámu mapy, dělení mapového rámu, dělení rámu mapy
dělení parcely
dělení pozemku
delimitace půdního fondu
délka dílku
délka kolmice
délka nivelační sestavy
délka perihelia
délka silové křivky
délka stupně
délka stupnice
délka výstupního uzlu
délka záměry
délka, vzdálenost
délkoměr
délková deformace mapy
délková kóta
délková základna
délkové protínání, protínání z délek
délkové zkreslení
demografická mapa
demografický atlas
demonymum; obyvatelské jméno
denní aberace
denzita, optická hustota
denzitometr
denzitometrie
deprese horizontu, snížení horizontu
detektor
diagram
diagramová mapa, kartodiagram
diagramová metoda
diagramová tachymetrie
diagramový znak
diapozitiv mapy
diapozitivní maska, pozitivní maska
diazografická kopie
diazografický film
diazografický papír
diazografie
didaktická mapa, vyučovací mapa
diferenciální překreslení, ortogonalizace, ortorektifikace
diferenční GPS
diferenční korekce
diferenční měření
diferenční měřická metoda
difúzní odraz, rozptýlený odraz
digitalizace
digitalizace mapy
digitalizovaná katastrální mapa
digitalizovaná obrazová data
digitální dálkoměr, číslicový dálkoměr
digitální data
digitální dvojče
digitální fotogrammetrie
digitální kamera, digitální komora
digitální kartografický model
digitální kartografie, počítačová kartografie
digitální katastrální mapa
digitální letecká kamera
digitální mapa
digitální mapa veřejné správy (DMVS)
digitální mapování
digitální model povrchu
digitální model reliéfu, digitální model terénu (DMR, DMT)
digitální model území (DMÚ)
digitální nivelační přístroj
digitální obraz
digitální obrazový záznam
digitální technická mapa
Digitální technická mapa kraje
digitální teodolit, elektronický teodolit
digitální tisk
digitální tiskový stroj
digitální topografický model
digitální vyjádření (naměřené veličiny)
digitální výškový model
digitální zpracování obrazových dat
digitizér, tablet
digrese
díl parcely
dílčí doplňky (mapy)
dílčí kartografický (vydavatelský) originál
dílčí kartografický elaborát, dílčí kartografický produkt
dílčí mapový list, dílčí list mapy
dílčí posun, částečný posun
dílčí přetvoření
dílek stupnice
díly mapy
distorze objektivu
distorze obrazu
distribuční funkce
distribuovaná databáze, rozptýlená databáze
divergence laserového paprsku
divis, spojovník
DL film
dlouhovlnné vyzařování
doba odezvy
doba šíření časového signálu
dobrý technický stav družice
dočasná stavba
dočasně signalizovaný bod
dočasně stabilizovaný bod
dočasné užívání nemovitosti
dodavatel
dodavatel informací
dokladový exemplář (mapy)
dokončovací výroba
dokument
dokumentace výsledků šetření a měření
dokumentace vytyčené hranice pozemku
dokumentační práce
dolní mezní odchylka
dolní mezní rozměr
dolní mezní vytyčovací odchylka
dolování dat
domácí jméno
domácí korektura (sazby)
doména, adresa internetového prostoru
doměrek
doměření
doplněné vydání
doplňková tisková forma
doplňková vrstevnice
doplňkové barvy, komplementární barvy
doplňkové zobrazení
doplňovací mapování
DOPNUL
Dopplerův jev, Dopplerův efekt
Dopplerův posun
dopravní infrastruktura
dopravní mapa
dopravníkový pás
dostřeďovací tyč, provažovací tyč
dostupnost
dotisk, reprint
dotyková čára
dotyková rovnoběžka
dotykový bod
dotykový poledník
dráha družice, oběžná dráha družice
dráha letu, letová dráha
drátěný model, drátový model
drátovka, drátošička
drift
drobná stavba
dron
druh číslování parcel
druh mapy
druh měřítka mapy
druh písma
druh pozemku
druhové označení
druhový název mapy
druhy kartografického zobrazení
družice
družice LANDSAT
družice pro výzkum přírodních zdrojů
družice pro výzkum životního prostředí
družicová aerotriangulace
družicová altimetrie
družicová fotogrammetrie
družicová geodézie
družicový bod
družstevní socialistické vlastnictví
držák předlohy
držba
držitel nemovitosti
dublinské modifikované datum
duktus písma
důlně-měřická dokumentace
důlní bodové pole
důlní kartografie
důlní mapa
důlní mapování, důlní měření
důlní polohové bodové pole
důlní výškové bodové pole
duplikát filmu
duplikát mapy
dvojfrekvenční přijímač
dvojitá (stereometrická) komora
dvojitá čára, dvojčára
dvojitá diference
dvojitý pentagon
dvojrozměrná chyba
dvojřada
dvojsnímková fotogrammetrie, stereofotogrammetrie
dvoubarevný tisk
dvoustopé rydlo, vícestopé rydlo
dvoustopé rýsovací pero
dvoustopé volnoosé rýsovací pero, dvoustopé volnoosé kreslicí pero, dvoustopá volnooska
dynamická chyba měřicího přístroje
dynamické měření
dynamické měření (GNSS)
dynamické zobrazení
dynamika dráhy družice
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále