Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
Termíny oboru mapování (517)
3
3D mapovanie (M)
3D model (M)
3D modelovanie (M)
A
adjustácia meračského náčrtu (M)
aktualizácia mapy (M)
analógová mapa (M)
analýza mapy (M)
antropogénny terénny tvar (M)
autentifikácia (M)
automatizovaná kresba (M)
automatizovaný popis mapy (M)
B
banské mapovanie, banské meranie (M)
barometrická výška (M)
blokový náčrt (M)
bod podrobného polohového bodového pol'a (M)
bod podrobného výškového bodového pol'a (M)
bod polohopisu (M)
bod terénnej kostry (M)
bod výškopisu (M)
bod základného polohového bodového pol'a (M)
bod základného výškového bodového pol'a (M)
bradlo (M)
brehová čiara (M)
brod (M)
buzolová tachymetria (M)
buzolové meranie (M)
buzolový ťah (M)
C
centrácia meračského stola (M)
centračné prvky (M)
centrum (M)
cesta (M)
cyklus obnovy máp (M)
Č
čapová značka (M)
čerpacia stanica (M)
čiastkový list mapy (M)
číselná mapa (M)
číselná metóda (M)
číselná mierka (M)
číselná tachymetria (M)
číselné geodetické údaje (M)
čistiareň odpadných vod (M)
čistina (M)
členitosť (zemského) reliéfu (M)
členitý terén (M)
D
daný bod (M)
digitalizácia (M)
digitalizácia mapy (M)
digitalizovaná mapa (M)
digitálna technicka mapa (M)
digitálna technická mapa kraja (M)
digitálne mapovanie (M)
digitálny topografický model (M)
dĺžka (M)
dĺžka kolmice (M)
dĺžková kóta (M)
dĺžková základnica (M)
dĺžkové pretínanie, pretínanie z dĺžok (M)
dolina (M)
domeranie (M)
domerok (M)
doplnková vrstevnica, doplňujúca vrstevnica (M)
doplňovacie mapovanie (M)
dopravníkový pás (M)
druhové označenie (M)
E
elaborát mapy (M)
elektráreň (M)
elektronické meranie dĺžok (M)
F
forma georeliéfu (M)
formát mapového listu, formát mapy, rozmer mapového listu (M)
G
geodetické mapovanie (M)
geodetické meranie (M)
geodetické práce, meračské práce (M)
geodetické pripojenie (M)
geodetické údaje (M)
geodetický referenčný systém (M)
geodetický systém (M)
geometrická mapová značka (M)
geomorfológia (M)
geomorfologická čiara (M)
golfové ihrisko (M)
grafická mapa (M)
grafická metóda (M)
grafická mierka mapy (M)
grafická transformácia (M)
grafické pretínanie (M)
grafický podklad mapy (M)
H
hektárová sieť (M)
heliport (M)
hlavná mierka (M)
hlavný polygónový ťah (M)
hĺbková stabilizácia (M)
hĺbkový uhol (M)
hĺbnica, izobata (M)
horizontácia prístroja (M)
hrana reliéfu (M)
hranica porastov (M)
hraničná čiara (na štátnej hranici) (M)
hraničná mapa (M)
hraničný bod (M)
hraničný bod (na štátnej hranici) (M)
hraničný polygónový ťah (M)
hraničný znak (M)
hrebeň (M)
hromadné pretínanie napred (M)
hustota bodového pol'a (M)
hustota polohopisu (M)
hybridná mapa (M)
hydrografia (M)
Ch
chladicia veža (M)
chodník (M)
chrbát (M)
chrbátnica (M)
I
identický bod (M)
interpolácia z vrstevníc (M)
interpretácia mapy (M)
interval vrstevníc (M)
izogóna (M)
J
Jednotná železničná mapa (M)
jednoznačne identifikovatel'ný bod (M)
K
klad meračských náčrtov, prehľad meračských náčrtov (M)
klasifikácia meračských snímok (M)
klesanie terénního reliéfu (M)
klincová značka (M)
kolmica (M)
kolmičkovanie (M)
kombinovaná metóda (M)
konstrukčné prvky mapy (M)
konštrukcia vrstevníc (M)
konštrukčná miera (M)
kontrolná miera (M)
kontrolný bod (M)
kopec (M)
koruna cestnej komunikácie (M)
kóta (M)
kóta hĺbnice (M)
kóta vrstevnice (M)
kótovanie (M)
kôlňa (M)
krížik súradnicovej siete (M)
krížová miera (M)
križovatka (M)
kroviny (M)
kupa (M)
kužel (M)
L
lesnícke meranie (M)
letisko (M)
lineárna interpolácia vrstevníc (M)
líniová stavba (M)
lokalizácia objektu (M)
lomový bod (M)
M
magnetická orientácia, magnetické usmerňovanie (M)
makroreliéf (M)
manuálna digitalizácia (M)
mapa (M)
mapa malej mierky (M)
mapa sklonitosti reliéfu (M)
mapa strednej mierky (M)
mapa vel'kej mierky (M)
mapa zemského reliéfu (M)
mapová značka (M)
mapovač (M)
mapovanie (M)
mapovanie vo vel'kých mierkach, podrobné mapovanie (M)
mapové dielo (M)
mapový list (M)
mapový podklad (M)
mapový výrez (M)
medzník (M)
merač (M)
meračská priamka (M)
meračská pyramída (M)
meračská sieť (M)
meračská značka (M)
meračské práce v teréne (M)
meračský náčrt (M)
meračský originál mapy (M)
meračský signál (M)
meraná osnova (M)
meraná veličina (M)
meranie dĺžok (M)
meranie dĺžok invarovými drôtmi (M)
meranie na zámernú priamku, alignement (M)
meranie omerných mier, omeriavanie (M)
meranie pásmom (M)
meranie sklonu (M)
meranie terénu profilovaním (M)
meranie výšok, výškové meranie (M)
meranie zmien (M)
meraný smer (M)
meraný uhol (M)
metóda meračského stola, mapovanie meračským stolom, stolové mapovanie (M)
metóda podrobného merania (M)
mierka mapovania (M)
mierkový rad (M)
miestna mierka (mapy) (M)
miestopis bodu (M)
mikrorelief (M)
mimorámové údaje (M)
mobilné mapovanie (M)
močiar (M)
močiar (M)
morfologická interpretácia vrstevníc (M)
mračno bodov (M)
N
nadmorská výška (M)
náhradná mapa (M)
nástenná stabilizácia (M)
násyp (M)
návrhová vrstevnica, projektová vrstevnica (M)
názov mapového diela (M)
názov mapového listu (M)
názov mapy (M)
nemocnica (M)
neoficiálny názov, neštandardizovaný geografický názov (M)
neorientovaný ťah (M)
neprehľadný terén (M)
nepriame meranie, sprostredkujúce meranie (M)
nepriame pripájanie (M)
nepripojený ťah (M)
neúplný list mapy (M)
nitková tachymetria (M)
nivelácia (M)
nivelačný zápisník (M)
nula morského vodočtu (M)
nútená centrácia (M)
O
obnova mapy (M)
obojsmerná nivelácia (M)
obojstranne orientovaný polygónový t'ah (M)
obsah mapy (M)
observácia (M)
obťažnosť mapovania (M)
obvodový polygónový t'ah (M)
odpočinok (M)
odvodená mapa (M)
odvodenie mapy (M)
oficiálny názov (M)
ochranná tyč (M)
ochranný znak (M)
okrajový list (M)
okrajový náčrtok (M)
omerná miera (M)
operát mapy (M)
oprava zo zobrazenia (M)
optické meranie dĺžok (M)
orientácia mapy (M)
orientácia meračského stola (M)
orientácia ťahu (M)
orientačne dôležitý predmet (M)
orientačný bod (M)
orientačný smer (M)
orientačný uhol (M)
orientovaná meračská priamka (M)
orientovaný smer (M)
orientovaný ťah (M)
orografická čiara, čiara georeliéfu (M)
ortogonálna metóda (M)
os toku (M)
označenie mapového listu, nomenklatúra mapy (M)
P
pahorkatina (M)
paralaktický ťah (M)
paralaktický uhol (M)
pauzovací papier, transparentný papier, priesvitný papier (M)
päta mapovej značky (M)
pevná meračská priamka (M)
pevný bod (M)
plastika mapy, mapová plastika (M)
plavebná komora (M)
plošná nivelácia (M)
plot (M)
podklad mapy (M)
podrobná mapa (M)
podrobné bodové pole (M)
podrobné meranie, detailné meranie (M)
podrobný bod (M)
podrobný polohový bod (M)
podrobný výškový bod (M)
polárna metóda (M)
polárne prvky (M)
polárne súradnice (M)
pole mapy, mapové pole (M)
politická mapa (M)
polohopis (M)
polohopisná mapa (M)
polohopisné mapovanie (M)
polohopisný náčrt (M)
polohové pripojenie (M)
polygónová sieť (M)
polygónová strana, strana polygónového ťahu (M)
polygónový ťah (M)
polygónový uzavretý ťah (M)
pomocná vrstevnica (M)
pomocný meračský bod (M)
popis mapy (M)
porastený terén (M)
poriečny polygónový ťah (M)
porovnanie styku (mapových listov) (M)
posunutý klad mapových listov (M)
povrchová meračská značka (M)
pôvodná mapa (M)
pôvodné meranie (M)
pracovná mierka (M)
pravouhlé rovinné súradnice (M)
predmet merania (M)
predmet merania polohopisu (M)
predmet merania výškopisu (M)
predmet vyšetrovania (M)
predpis kresby a výpočtu výmer (M)
prehľadný náčrt bodového poľa (M)
prehľadný terén (M)
prepájacie meranie (M)
prepracovanie pôvodnej mapy (M)
presnosť analógovej mapy (M)
presnosť mapovania (M)
presnosť mapy (M)
presnosť metódy podrobného merania (M)
pretínanie (M)
pretínanie napred (M)
prevýšenie, výškový rozdiel (M)
priame meranie (M)
priehlbina, priekopa, závrt (M)
priekopa (M)
priesmyk (M)
priesok (M)
priesvitka (M)
príložný (meračský) náčrt (M)
príložný (meračský) náčrt, pomocný (meračský) náčrt (M)
pripájací smer (M)
pripájacia strana (M)
prístavisko (M)
prívoz (M)
projekt mapovania (M)
prúdnica (M)
prvok mapy (M)
R
rádiové meranie dĺžok (M)
rajón (M)
rámové údaje (M)
rámový náčrt (M)
ranvej (M)
rašelinisko (M)
reambulácia mapy (M)
reambulačné práce, reambulácia mapy (M)
redukcia dĺžky na výpočtovú plochu (M)
redukcia z prevýšenia (M)
rekognoskácia terénu (M)
rekognoskačný náčrt (M)
relatívna (výšková) kóta (M)
relatívna hĺbka (M)
relativná kóta (M)
relatívna výška (M)
reliéfna čiara (M)
riešenie vrstevníc, konštrukcia vrstevníc (M)
roh mapového listu (M)
roklina (M)
rovina (M)
rovina merania, pozorovacia rovina (M)
rovinatý terén (M)
rovinná pravouhlá súradnicová sieť (M)
rozstup vrstevníc (M)
rozvodie (M)
rozvodnica (M)
S
sedlo (M)
sieť meračských priamok (M)
signalizácia (M)
skalná stabilizácia (M)
skleník (M)
sklon reliéfu (M)
sklon zámery (M)
sklonitý terén (M)
sklonová mierka (M)
skutočná mierka (M)
skutočný rozmer mapy (M)
spád terénneho reliefu (M)
spádnica (M)
spádové šrafy (M)
spádovka (M)
stabilizácia (M)
staničenie (M)
staničník (M)
stanovený rozmer mapy (M)
stanovisko (M)
stanovisko polárneho merania (M)
stolová tachymetria (M)
strešný presah (M)
strž (M)
stúpanie terénneho reliéfu (M)
stykový list (M)
suťový kužeľ (M)
súvislé mapovanie (M)
svah (M)
svahová kupa (M)
svahový chrbát (M)
Š
štandardizovaný geografický názov (M)
T
ťah (M)
ťahové vyrovnanie (M)
tachymetria (M)
tachymetrický náčrt (M)
tachymetrický ťah (M)
ťažná veža (M)
technická mapa (M)
technická mapa mesta (M)
technická správa (M)
technicko-hospodárska mapa (M)
technicko-hospodárske mapovanie (M)
tematická mapa (M)
tematické mapovanie (M)
tematické štátne mapové dielo (M)
teoretická mierka (M)
terén (M)
terénna kostra, kostra reliéfu (M)
terénny bod (M)
terénny stupeň (M)
terénny tvar (M)
topografia (M)
topografická mapa (M)
topografická plocha (M)
topografická revízia (M)
topografické mapovanie (M)
topografické šrafy (M)
topografický originál mapy (M)
transformátor (M)
tribúna (M)
trieda presnosti mapovania (M)
trigonometrické meranie dĺžok (M)
trigonometrické meranie výšok (M)
trvalá signalizácia (M)
tvarová čiara (M)
tyčová stabilizácia (M)
U
úboč, úbočie (M)
účelová mapa vel'kej mierky (M)
údolnica (M)
uhlový uzáver (M)
ukážkový mapový list (M)
úpätie (M)
úpätnica (M)
úplný list mapy (M)
určenie mierky mapy (M)
určovací smer (M)
určovacia dĺžka (M)
urovnanie meračského stola (M)
ústie šachty, štôlne (M)
V
vedľajší polygónový ťah (M)
vegetačný kryt, rastlinný kryt (M)
vektorizácia mapy (M)
vertikálny uhol, zvislý uhol (M)
vložený ťah (M)
vodorovný uhol, horizontálny uhol (M)
vojenská mapa (M)
voľná meračská priamka (M)
voľný ťah (M)
vonkajšia rámová čiara (M)
vrchol sedla (M)
vrcholová (výšková) kóta (M)
vrcholový uhol (M)
vrcholový uhol polygónového ťahu (M)
vrstevnica (M)
vrstevnicová mapa (M)
vrstevnicový interval (M)
vrt (M)
vstup do jaskyne (M)
vyhľadanie bodu (M)
východisková mapa (M)
východisková mierka (M)
výpočet zápisníka, vystredenie zápisníka (M)
vyrovnanie hranice (M)
vyrovnanie styku (mapových listov) (M)
vyšetrovanie (M)
výška (M)
výška prístroja (M)
výškopis (M)
výškopisná mapa (M)
výškopisné mapovanie, výškopisné meranie (M)
výškopisný náčrt (M)
výšková členitosť terénneho reliefu (M)
výšková kóta (M)
výšková mierka mapy (M)
výšková úroveň (M)
výškové pripájanie (M)
výškový bod (M)
výškový meračský údaj (M)
výškový prvok (M)
výškový ťah (M)
výškový uhol (M)
vyvýšenina (M)
vzorový mapový list (M)
vzťažná mierka (M)
vžitý názov, exonymum (M)
Z
zaisťovací smer (M)
základná mapa (M)
základná mapa vel'kej mierky (M)
základná mierka (mapového diela) (M)
základná vrstevnica (M)
základné mapovanie (M)
základné štátne mapové dielo (M)
základnicová stabilizácia (M)
základný vrstevnicový interval (M)
zámera (M)
zámera stranou (M)
zámerná priamka (M)
zápisník (meraných údajov) (M)
záplavová čiara (M)
záplavové územie (M)
zárez (M)
zariadenie (M)
záverečná úprava meračského náčrtu (M)
zemepisná sieť, geografická sieť (M)
zemský reliéf (M)
zenit (M)
zenitový uhol, zenitová vzdialenosť (M)
zníženina (M)
zobrazený bod (M)
zobrazovanie (M)
zosuv (M)
zoznam mapových znakov, znakový kľúč (M)
zráz (M)
zvlnený terén (M)
zvýraznená vrstevnica (M)
Ž
železničná trať (M)
žieravová dráha (M)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována