Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
All terms (4477)
nástenná školská mapa (K)
otvorené údaje (O)
(
(kartografická) norma farieb (K)
3
3D kataster nehnúteľností (KN)
3D kataster nehnúteľností (KN)
3D mapovanie (M)
3D model (M)
3D modelovanie (M)
3D tlač (K)
A
aberácia (G)
aberácia svetla (G)
absolútna chyba merania (TCH)
absolútna orientácia (F)
absolútna výška letu (F)
absolútne znázornenie (K)
absolútny elipsoid (G)
absolútny gravimeter (G)
absolútny posun (IG)
absolútny tiažový bod (G)
absorpcia (F)
absorpcia farby (K)
absorpcia vody (K)
absorpčný pás (F)
abstraktná značka (K)
aditívne miešanie farieb (K)
adjustácia meračského náčrtu (M)
administratívna hranica (KN)
administratívna jednotka (KN)
administratívna mapa, mapa správneho rozdelenia (K)
adresa (GI)
adresný bod (KN)
aerotriangulácia (F)
afélium (G)
afinná transformácia (TCH)
agendový informačný systém (O)
agóna (G)
agrárne operácie (KN)
agregácia (GI)
agregácia dát (GI)
achromatická farba (K)
akcidenčné písmo (K)
akostná politika (O)
akreditované metrologické laboratorium (MET)
aktívna anténa (GNSS)
aktívna družica (G)
aktívny dial'kový prieskum Země (F)
aktualizácia databázy (GI)
aktualizácia evidencie nehnutel'ností (KN)
aktualizácia evidenčnej mapy (KN)
aktualizácia kartografického diela (mapy) (K)
aktualizácia katastra nehnutel'ností (KN)
aktualizácia mapy (M)
aktualizácia písomného operátu evidencie nehnutel'ností (KN)
aktualizácia pozemkovej mapy (KN)
aktualizácia súboru (GI)
aktualizácia súboru geodetických informácií katastra nehnutel'ností (KN)
aktualizácia súboru popisných informácií katastra nehnutel'ností (KN)
aktualizované vydanie (K)
aktuálna mapa (K)
aktuálnost' kartografického diela (mapy) (K)
albedo (F)
alfanumerický znak (K)
algoritmické generalizovanie (K)
alidáda (P)
almanach (GNSS)
almanach družíc (GNSS)
almukantarat (G)
alonymum (K)
ambiguita (GNSS)
anaglyf (F)
anaglyfická mapa, mapový anaglyf (K)
analaktický ďalekohľad (P)
analógová fotogrametria (F)
analógová katastrálna mapa (KN)
analógová mapa (M)
analógové dáta, analógové údaje (GI)
analógové vyjadrenie (meranej veličiny) (IG)
analógový merací prístroj (P)
analógový vyhodnocovací prístroj (P)
analytická aerotriangulácia (F)
analytická fotogrametria (F)
analytická mapa (K)
analytický vyhodnocovací prístroj (P)
analýza kartografického diela (K)
analýza mapy (M)
analýza rozptylu (TCH)
anamorfná mapa (K)
anamorfná metóda (K)
anamorfóza mapy (K)
aneroid (P)
animácia (GI)
anoikonymum, anojkonymum (K)
anomália (G)
anomálna magnetická deklinácia (G)
antihalácia (K)
antihalačná vrstva (K)
antikva (K)
antispoofing (GNSS)
antropogénny jav (K)
antropogénny terénny tvar (M)
aplikácia (GI)
aplikačná schéma (GI)
aplikovaná kartografia (K)
apogeum (G)
apsida (G)
ár (KN)
areál (K)
areál budov (KN)
areálová mapa (K)
areálové znázornenie, plošné znázornenie (K)
argentografia (K)
argentografická kópia (K)
argument deklinácie (G)
argument perigea (G)
argument šírky (G)
archív (GI)
archív tlačových podkladov (K)
archívne materiály (O)
archivovanie máp (K)
aritmetický priemer (TCH)
asistované GPS (GNSS)
asociácia (GI)
asociácia NMEA (GNSS)
Asociácia podnikateľov v geomatike (O)
astázia (G)
astázovanie (G)
asteroid (G)
astrodynamika (G)
astrokompas (P)
astroláb (P)
astrometria (G)
astronómia (G)
astronomická anomália (G)
astronomická kartografia, kozmická kartografia (K)
astronomická mapa (K)
astronomická orientácia (G)
astronomická zemepisná dĺžka (G)
astronomicko gravimetrický bod (G)
astronomicko-geodetická nivelácia (G)
astronomicko-gravimetrická nivelácia (G)
astronomický azimut (G)
astronomický bod (G)
astronomický ďalekohľad, Keplerov ďalekohľad (P)
astronomický univerzál (P)
atituda (F)
atlas (K)
atlas hviezdnej oblohy (K)
atlas Mesiaca (K)
atlas sveta (K)
atlasová kartografia (K)
atlasová mapa (K)
atmosféra (G)
atmosférický opar (F)
atómové hodiny (GNSS)
atómový čas (G)
atribút (GI)
atribútová tabul'ka (GI)
atributové dáta (GI)
audit (MET)
autentifikácia (M)
autoatlas (K)
autokolimátor (P)
automapa (K)
automatická (digitálna) aэrotriangulácia (F)
automatická kartografická generalizácia (GI)
automatická lokalizácia vozidiel (GNSS)
automatický kresliací stôl, automatický koordinátograf (P)
automatizovaná digitalizácia (GI)
automatizovaná generalizácia (GI)
automatizovaná kartografia (K)
automatizovaná kresba (M)
automatizovaná modelová generalizácia (GI)
automatizovaná objektová generalizácia (GI)
automatizované spracovanie máp (K)
automatizovaný popis mapy (M)
autonómne určovanie polohy (GNSS)
autor mapy (K)
autoredukčný tachymeter (P)
autorizovaná služba (GNSS)
autorizovaný geodet a kartograf (O)
autorizovaný zememeračský inženier (O)
autorská korektúra (K)
autorské právo v kartografii (K)
autorský hárok (AH) (K)
autorský koncept mapy (K)
autorský originál (K)
autorský výtlačok (K)
autotypický bod (K)
autotypický pozitív (K)
autotypický raster (K)
autotypický tón farby (K)
avigácia (G)
azimut (G)
azimutálne neperspektívne zobrazenie (K)
azimutálne zobrazenie, azimutálna projekcia (K)
azofarbivo (K)
azúr (K)
B
bajt (GI)
banská kartografia (K)
banská kniha (KN)
banské bodové pole (G)
banské mapovanie, banské meranie (M)
banské polohové bodové pole (G)
banské výškové bodové pole (G)
banskomeračská dokumentácia (G)
barometer (P)
barometrická výška (M)
barometrické meranie výšok (G)
barometrický ťah (G)
barycentrum (G)
barytový papier (K)
batymetrická mapa (K)
batymetrická vrstva; hľbková vrstva (K)
báza dát geografických názvov (GI)
báza geografických dát, geografická databáza (GI)
báza kartografických dát (GI)
Benešovo zobrazenie (K)
Besselov elipsoid (G)
Besselov rok (G)
Besselove denné čísla (G)
bezdrevný papier (K)
bezpilotné lietadlo (F)
bezpilotný systém (F)
bezplatný softvér (GI)
bezprojekčné zobrazenie (K)
bezrozmerová veličina (MET)
bezserifové písmo (K)
bezšvová báza dát (GI)
beztlaková tlač (K)
bibliografický záznam mapy (K)
bibliový papier (K)
bimetalická platňa (P)
bitmapa (GI)
blízka fotogrametria (F)
blízke infračervené pásmo (F)
blízke infračervené žiarenie (F)
blok družíc GPS (GNSS)
blok efemeridových správ (GNSS)
blokdiagram (K)
blokdiagram terénnych hrán (K)
bloková aerotriangulácia (F)
blokové vyrovnanie sväzkov lúčov (F)
blokový náčrt (M)
bočná nakladacia hrana (K)
bod (GI)
bod grafickej triangulácie (G)
bod letného slnovratu (G)
bod podrobného polohového bodového poľa (M)
bod podrobného výškového bodového poľa (M)
bod polohopisu (M)
bod poludníkového oblúka (G)
bod terénnej kostry (M)
bod výškopisu (M)
bod základného bodového pol'a (G)
bod základného polohového bodového poľa (M)
bod základného tiažového bodového poľa (G)
bod základného výškového bodového poľa (M)
bodkočiarka (K)
bodková mapa (K)
bodková metóda (K)
bodkovač (P)
bodkovaná čiara (K)
bodová (polohová) značka (K)
bodová digitalizácia objektov (GI)
bodové pole (G)
bodový kartodiagram (K)
body základnej geodynamickej siete ČR (G)
bonita pôdy (KN)
bonitácia pôdy (KN)
bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (KN)
Bouguerova anomália (G)
Bouguerova doska (G)
bradlo (M)
Brailleovo písmo (K)
brehová čiara (M)
brod (M)
brožúra (K)
budova (KN)
budova, ktorá je príslušenstvom inej stavby (KN)
bunka (GI)
buzola (P)
buzolová tachymetria (M)
buzolové meranie (M)
buzolový ťah (M)
buzolový teodolit, teodolitová buzola (P)
byt (KN)
C
Cassiniho zobrazenie (K)
celková chyba merania (GNSS)
celkové pretvorenie (IG)
celkový posun (IG)
celkový raster katastrálneho územia (KN)
centrácia meračského stola (M)
centrácia prístroja, dostredenie prístroja (G)
centračná podložka, dostreďovacia podložka (P)
centračné prvky (M)
centrálna projekcia, stredová projekcia (K)
centrálna uzávierka (F)
centrum (M)
cenzový výber prvkov mapy (K)
certifikačná autorita (GI)
cesta (M)
cestná kniha (KN)
cestná mapa, automapa (K)
cezpol'ný pozemok (KN)
cicero (K)
ciel' kvality (MET)
cirkumzenitál (P)
citlivá vrstva (fotografická) (K)
citlivosť (MET)
citlivosť fotografickej vrstvy (K)
civilný deň (G)
clonové číslo (K)
cloud (GI)
cloudové spracovanie údajov (GI)
Collinsov bod (G)
Compass, Beidou (GNSS)
copyright (K)
cudzí názov (K)
cykloturistická mapa (K)
cyklus obnovy máp (M)
cyklus opravovania mapy (K)
Č
čapová značka (M)
čas do prvého určenia polohy (GNSS)
čas GLONAS (GNSS)
čas GNSS (GNSS)
čas GPS, systémový čas GPS (GNSS)
čas odozvy (MET)
čas prechodu hviezdy (G)
čas prechodu planéty perihéliom (G)
čas v týždni (GNSS)
časopriestorová doména (GI)
časová poloha (G)
časová presnosť (GI)
časová rozlíšitel'nost' (GI)
časová schéma (GI)
časová súradnica (G)
časové delenie (GNSS)
časový referenčný systém (GI)
časový súradnicový systém (GI)
časť obce (KN)
čerpacia stanica (M)
Česká gravimetrická sieť (G)
Česká kartografická spoločnosť (K)
Česká komora zememeračov (O)
Česká podrobná nivelačná sieť (G)
Česká štátna nivelačná sieť (G)
Česká štátna trigonometrická sieť (G)
česká technická norma (O)
Český úrad zememeračský a katastrálny (ČÚZK) (O)
čiara (K)
čiara apsíd (G)
čiara normálového rezu (G)
čiara odlivu (K)
čiara pravouhlej rovinnej siete (K)
čiarkovaná čiara (K)
čiarová značka (K)
čiarový prvok mapy (K)
čiary zemepisnej siete (K)
čiastkové pretvorenie (IG)
čiastkový kartografický elaborát (K)
čiastkový kartografický originál (K)
čiastkový list mapy (M)
čiastkový posun (IG)
čierne teleso (F)
čiernobiela mapa (K)
čiernobiela poltónová predloha (K)
čiernobiely poltónový obraz, čiernobiely tónový obraz (K)
číp (GNSS)
číselná hodnota veličiny (MET)
číselná mapa (M)
číselná metóda (M)
číselná mierka (M)
číselná tachymetria (M)
číselné geodetické údaje (M)
číselne určený bod (G)
číselník (MET)
číselníkový úchyl'komer (P)
číselný attribut (K)
číselný kód katastrálneho územia (KN)
číselný výpočet výmer (KN)
číselný výpočet výmery parcely (KN)
číslicový merací prístroj, digitálny merací prístroj (P)
číslo budovy (KN)
číslo evidenčného listu (KN)
číslo jednotky (bytu a nebytového priestoru) (KN)
číslo listu vlastníctva (KN)
číslo mapového listu (K)
číslo objektu (IG)
číslo poludníkového pásu (K)
číslo týždňa GPS (GNSS)
číslo vydania (K)
číslovanie parciel (KN)
číslovanie stupnice (P)
čistiareň odpadných vôd (M)
čistina (M)
čistý rozmer (K)
čítanie máp (K)
členitosť (zemského) reliéfu (M)
členitý terén (M)
D
ďalekohľad (P)
daná hodnota (O)
daný bod (M)
dáta, údaje (GI)
Data250 (Dáta250) (GI)
Data50 (Dáta50) (GI)
databáza, báza dát (GI)
dátová veda (GI)
dátový sklad (GI)
dátum (G)
dátum aktualizácie mapy (K)
dátum epochy (GNSS)
dátum obrazu (GI)
dátum redakčnej uzávierky mapy (K)
dátum tlače (K)
dátum vydania mapy (K)
dátumová čiara (G)
dávkovač svetla (K)
decentračná distorzia objektívu (F)
definičná meracia metóda (MET)
definičný bod (GI)
definičný bod budovy alebo vodného diela (KN)
definičný bod parcely (KN)
deformácia filmu (K)
deformácia mapy (K)
deformácia papiera (K)
dejepisná mapa (K)
dejepisný atlas (K)
dejiny kartografie (K)
dekadická mierka (K)
deklinácia (G)
deklinácia vztiahnutá ku kilometrovej sieti (G)
deleatur (K)
delenie mapového rámu (K)
delenie na listy (K)
delenie parcely (KN)
delenie pozemku (KN)
delimitácia pôdneho fondu (KN)
demo (GI)
demografická mapa (K)
demografický atlas (K)
demonym (K)
denná aberácia (G)
denzita, optická hustota (K)
denzitometer (P)
denzitometria (K)
detektor (MET)
diagram (K)
diagram vetrov (K)
diagramová mapa, kartodiagram (K)
diagramová metóda (K)
diagramová tachymetria (G)
diagramový znak (K)
dial'komerný klin (P)
dial'kový prieskum Zeme (F)
dial'kový prieskum Zeme z kozmu (F)
dial'kový prístup (O)
dial'kový prístup do ISKN (KN)
diaľkomer (P)
diaľkomer bez odrážača (P)
diaľkové potrubie (M)
diaľkovo riadená stanica (F)
diaľkovo riadené lietadlo (F)
diaľkovo riadiaci pilot (F)
diapozitívna maska (K)
diazografia (K)
diazografická kópia (K)
diazografický film (K)
diazografický papier (K)
didaktická mapa (K)
diel parcely (KN)
dielik stupnice (MET)
diely mapy (K)
diferenciálne prekreslenie, ortogonalizácia, ortorektifikácia (F)
diferenčná korekcia (GNSS)
diferenčná meracia metóda (MET)
diferenčné meranie (GNSS)
diferenčný GPS (GNSS)
difúzny odraz, rozptýlený odraz (F)
digitalizácia (M)
digitalizácia mapy (M)
digitalizátor, tablet (P)
digitalizovaná katastrálna mapa (KN)
digitalizovaná mapa (M)
digitalizované obrazové dáta (GI)
digitálna fotogrametria (F)
digitálna kamera (P)
digitálna katastrálna mapa, vektorová katastrálna mapa (KN)
digitálna letecká kamera (P)
digitálna mapa (GI)
digitálna mapa verejnej správy (GI)
digitálna technická mapa (M)
digitálna technická mapa kraja (M)
digitálna tlač (K)
digitálne dáta, digitálne údaje (GI)
digitálne dvojča (GI)
digitálne mapovanie (M)
digitálne spracovanie obrazových údajov (F)
digitálne vyjadrenie (zmeranej veličiny) (IG)
digitálny dial'komer (P)
digitálny kartografický model (K)
digitálny model georeliéfu (DMG) (GI)
digitálny model povrchu (GI)
digitálny model územia (GI)
digitálny nivelačný prístroj (P)
digitálny obraz (GI)
digitálny obrazový záznam (F)
digitálny teodolit, elektronický teodolit (P)
digitálny tlačový stroj (P)
digitálny topografický model (M)
digitálny výškový model (GI)
digresia (G)
displej (P)
distorzia objektívu (F)
distribučná funkcia (TCH)
distribuovaná databáza, rozptýlená databáza (GI)
divergencia laserového lúča (F)
divis (K)
djustácia mapy (K)
dl'žkové skreslenie (K)
dlhovlnné žiarenie (F)
dĺžka (M)
dĺžka dielika (MET)
dĺžka kolmice (M)
dĺžka nivelačnej zostavy (G)
dĺžka perihélia (G)
dĺžka silovej čiary (G)
dĺžka stupňa (G)
dĺžka stupnice (MET)
dĺžka výstupného uzla (G)
dĺžka zámery (G)
dĺžková deformacia mapy (K)
dĺžková kóta (M)
dĺžková základnica (M)
dĺžkové pretínanie, pretínanie z dĺžok (M)
doba šírenia časového signálu (G)
dobrý technický stav družice (GNSS)
dočasná stavba (KN)
dočasne signalizovaný bod (G)
dočasne stabilizovaný bod (G)
dočasné uživanie nehnutel'nosti (KN)
dodávatel' (MET)
dohodnutá farba (K)
dohovorená značka (K)
dokladový exemplár (K)
dokončovacia výroba (K)
dokument (GI)
dokumentácia výsledkov prešetrovania a merania (KN)
dokumentácia vytýčenej hranice pozemku (KN)
dokumentačné práce (K)
dolina (M)
dolná krajná odchýlka (TCH)
dolná krajná vytyčovacia odchýlka (IG)
dolný krajný rozmer (TCH)
domáca korektúra (sadzby) (K)
domáci názov (K)
doména (GI)
domeranie (M)
domerok (M)
domové číslo (KN)
doplnené vydanie (K)
doplnené vydanie mapy, aktualizované vydanie mapy, obnovené vydanie mapy (K)
doplnková (tlačová) forma (K)
doplnková vrstevnica, doplňujúca vrstevnica (M)
doplnkové farby (K)
doplnkové zobrazenie (K)
doplnok názvu mapy (K)
doplňovacie mapovanie (M)
DOPNUL (G)
Dopplerov efekt (G)
Dopplerov posun (GNSS)
dopravná infraštruktúra (IG)
dopravná mapa (K)
dopravníkový pás (M)
dostreďovacia tyč, prevažovacia tyč (P)
dostupnosť (GNSS)
dotlač (K)
dotyková čiara (K)
dotyková rovnobežka, základná rovnobežka (K)
dotykový bod (K)
dotykový poludník, základný poludník (K)
dráha družice, dráha satelita (G)
dráha letu (F)
dráhové elementy (G)
drift (MET)
drobná stavba (KN)
drôtený model (GI)
drôtová zošívačka (P)
druh číslovania parciel (KN)
druh mapy (K)
druh mierky mapy (K)
druh písma (K)
druh pozemku (KN)
druh priestoru (KN)
druhové označenie (M)
druhový názov mapy (K)
druhy kartografického zobrazenia (K)
družica (G)
družica LANDSAT (P)
družica na výskum prírodných zdrojov (F)
družica na výskum životného prostredia (F)
družicová aerotriangulácia (F)
družicová altimetria (G)
družicová fotogrametria (F)
družicová geodézia (G)
družicový bod (G)
družstevné socialistické vlastníctvo (KN)
držba (KN)
držiak predlohy (P)
držiteľ nehnuteľnosti (KN)
dublinský modifikovaný dátum (G)
duktus písma (K)
duplikát filmu (K)
duplikát mapy (K)
dvojčiara (K)
dvojfarebná tlač (K)
dvojfrekvenčný prijimač (GNSS)
dvojitá (stereometrická) komora (P)
dvojitá diferencia (GNSS)
dvojitý pentagón (P)
dvojkartogram (K)
dvojklik (GI)
dvojrad (G)
dvojrozmerná chyba (TCH)
dvojsnímková fotogrametria (F)
dvojstopové rydlo, mnohostopové rydlo (P)
dvojstopové rysovacie pero (P)
dvojstopové vol'noosové rysovacie pero, dvojstopová vol'nooska (P)
dynamická chyba meracieho prístroja (TCH)
dynamické meranie (MET)
dynamické meranie (GNSS) (GNSS)
dynamické zobrazenie (K)
dynamika dráhy družíce (G)
E
e-learning (GI)
edícia (K)
edičná rada (K)
edičný plán, vydavatel'ský plán (K)
editácia (GI)
efemerida, efemeridy (G)
efemeridový čas (G)
egyptienka (K)
ekliptika (G)
ekliptikálna dĺžka (G)
ekvatoreálna poloha, rovníková poloha, priečna poloha (K)
ekvideformáta (K)
ekvidenzita (K)
ekvidištančné azimutálne zobrazenie (K)
ekvidištanta (K)
ekvinokcium, rovnodennost' (G)
elaborát mapy (M)
elektráreň (M)
elektrografická kópia (K)
elektrografické kopírovanie, elektrografia (K)
elektromagnetické žiarenie (F)
elektronická tachymetria (G)
elektronická uzávierka (F)
elektronické meranie dĺžok (M)
elektronický diaľkomer (P)
elektronický podpis (KN)
elektronický tachymeter (P)
elementárny atlas (K)
elevačná maska (GNSS)
elevačná skrutka (P)
elipsa chýb (TCH)
elipsa skreslenia, Tissotova indikatrix (K)
elipsoid 1967 (G)
elipsoid GRS 1980 (GRS 80), elipsoid IUGG 1975 (G)
elipsoid chýb (TCH)
elipsoid WGS84 (G)
emisivita (F)
endonymum (K)
entita (GI)
entropia mapy (K)
epipolárna geometria (F)
epipolárna transformácia (F)
epocha (GNSS)
erráta (K)
estetika mapy (K)
etalón (MET)
etapizácia vývoja máp (K)
etapové meranie (IG)
EuroGeographics (O)
európska priestorová údajová infraštruktúra (INSPIRE), európska infraštruktúra pre priestorové informácie (GI)
Európsky terestrický referenčný systém (ETRS) (G)
evidencia nehnutel'ností (KN)
evidencia podzemných vedení (IG)
evidenčná jednotka (KN)
evidenčná mapa (KN)
evidenčné číslo (KN)
evidenčné číslo budovy (KN)
evidenčný list (KN)
evidenčný mapový list (K)
evidovaná obec (KN)
excentrická anomália (G)
excentrický bod (G)
exonymum (K)
export dát, export údajov (GI)
expozícia, osvit (F)
expozičná doba, doba osvitu (K)
expozimeter (P)
externá projekcia (K)
extravilán (KN)
extravilán (KN)
F
faksimile (K)
faktor zmenšenia (K)
faktor zväčšenia (K)
falošná farba (F)
farba (K)
farba mapy (K)
farba papiera (K)
farba výškovej vrstvy, hypsometrická farba (K)
farebná hypsometria (K)
farebná kontrolná stupnica (K)
farebná poltónová predloha, farebná tónová predloha (K)
farebná predloha mapy (K)
farebná spoločná kópia (mapy) (K)
farebná stupnica výškových vrstiev (K)
farebná symbolika (K)
farebná tlač (K)
farebná úprava mapy (K)
farebná výdatnosť (K)
farebná výplň (K)
farebné výtažkovanie (K)
farebnica (P)
farebník (P)
farebnosť máp (K)
farebný film (F)
farebný filter (K)
farebný infračervený film, spektrozonálny film (F)
farebný kontrast (K)
farebný kruh (K)
farebný model (K)
farebný náhľad (K)
farebný nátlačok (K)
farebný originál mapy (K)
farebný papier (K)
farebný tón, odtieň farby (K)
farebný tón, odtieň farby (K)
farebný výťažok (K)
Faschingovo zobrazenie (K)
Fayeova anomália, anomália na vol'nom vzduchu (G)
fáza nosnej vlny (GNSS)
fázové centrum (GNSS)
fázové meranie (GNSS)
fázový posun (F)
fázový skok (GNSS)
fermež (K)
figurálny znak (K)
film DL (K)
filmová kazeta (K)
filmový negatív (K)
filmový pozitív (K)
firmvér (GI)
flexografia (K)
fluorescenčná farba (K)
fluoreskujúca mapa (K)
forma georeliéfu (M)
forma pre tlač nákladu (K)
formát (K)
formát atlasu (K)
formát dát (GI)
formát mapového listu, formát mapy, rozmer mapového listu (M)
formát papiera (K)
formát RINEX (GNSS)
formát skládanej mapy (K)
formát snímky (F)
formát tlačového stroja (P)
formát tlačového stroja (K)
fotografická kópia (K)
fotografická vrstva (K)
fotografické zmenšovanie (K)
fotografické zväčšovanie (K)
fotografický film (K)
fotografický materiál (K)
fotografický obraz (K)
fotografický papier (K)
fotografovanie (K)
fotogrameter (O)
fotogrametria (F)
fotogrametria v reálnom čase (F)
fotogrametrická pracovná stanica (F)
fotogrametrická signalizácia (F)
fotogrametrické mapovanie (F)
fotogrametrický skener (P)
fotochémia (K)
fotointerpretácia (F)
fotolitografia (K)
fotomapa (F)
fotomechanická kópia (K)
fotomechanické kopírovanie, fotochemické kopírovanie (K)
fotomechanické tieňovanie (K)
fotomechanické vinetovanie (K)
fotomechanický farebný výťažok (K)
fotomozaika, fotonáčrt (F)
fotoplán (F)
fotopolymer (K)
fotoreprodukcia (K)
fotoreprodukčný prístroj (P)
fotosádzací prístroj (P)
fotosádzací stroj (P)
fotosadzba (K)
fototeodolit (P)
Fourierova analýza (F)
frekvencia skenovania (F)
frekvenčná krivka (K)
frekvenčné pásmo (F)
fundamentálny družicový geodetický bod (G)
funkcia (GI)
funkcia mapy (K)
funkčná norma (GI)
fyzická geografia (K)
fyzická hranica (KN)
fyzickogeografická mapa (K)
fyzickogeografická školská mapa (K)
fyzikálna geodézia (G)
fyzikálna meracia metóda (G)
fyzikálna redukcia dĺžky (G)
fyzikálna výška (H) (G)
fyziografická mapa (K)
G
gal (G)
galaktická dĺžka (G)
Galileo (GNSS)
garantované dáta (GI)
Gaussova eliminačná metóda (TCH)
Gaussova krivka (TCH)
Gaussovo rozdelenie (TCH)
Gaussovo zobrazenie (K)
Gaussovo-Krügerovo zobrazenie (K)
generalizačná mierka (K)
generalizačný operátor (K)
Generálna konferencia pre váhy a miery (MET)
generálna mapa, prehl'adná mapa (K)
geocentrická šírka (K)
geocentrické súradnice (G)
geodatabáza (GI)
geodet (O)
geodetická astronómia (G)
geodetická časť dokumentácie skutočného vykonania stavby (IG)
geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (IG)
geodetická čiara (G)
geodetická dľžka, elipsoidická dľžka (λ) (G)
geodetická dokumentácia (G)
geodetická družica (G)
geodetická gravimetria (G)
geodetická kartografia (K)
geodetická krivka (G)
geodetická mikrosieť (IG)
geodetická šírka, elipsoidická šírka (φ) (G)
geodetická výška, elipsoidická výška (h) (G)
geodetická základnica (G)
geodetické mapovanie (M)
geodetické meranie (M)
geodetické meranie na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (IG)
geodetické metódy (G)
geodetické observatórium (G)
geodetické podklady na projektovanie stavieb (IG)
geodetické práce, meračské práce (M)
geodetické pripojenie (M)
geodetické súradnice (G)
geodetické údaje (M)
geodetické základy (G)
Geodetický a kartografický obzor (GaKO) (O)
geodetický azimut (G)
geodetický bod (G)
geodetický referenčný systém (M)
geodetický referenčný systém (G)
geodetický súradnicový referenčný systém (G)
geodetický súradnicový systém (G)
geodetický systém (M)
geodetický tiažový bod, tiažový bod (G)
geodézia (G)
geodézia v podzemných priestoroch (G)
geodynamická družica (G)
geodynamické bodové pole (GBP) (G)
geodynamika (G)
geografia (K)
geografická buzola (P)
geografická databáza (GI)
geografická informácia, geoinformácia (GI)
geografická informačná služba (K)
geografická informačná veda (GI)
geografická kartografia (K)
geografická mapa, zemepisná mapa (K)
geografická šírka, zemepisná šírka (K)
geografické dáta, geodáta, geopriestorové dáta (GI)
geografické názvoslovie (K)
geografický atlas, zemepisný atlas (K)
geografický identifikátor (GI)
geografický informačný systém (GI)
geografický názov, zemepisný názov, geonymum (K)
geografický objekt (GI)
geografický značkovací jazyk (GI)
geoid (G)
geoinformatik (O)
geoinformatika (GI)
geokód (GI)
geologická mapa (K)
geomagnetická mapa (K)
geomatik (O)
geomatika (GI)
geometrická generalizácia (K)
geometrická konzistentnost' (GI)
geometrická korekcia (F)
geometrická mapová značka (M)
geometrická meracia metóda (G)
geometrická nivelácia (G)
geometrické primitívum (GI)
geometrické prvky (IG)
geometrické určenie katastrálneho územia (KN)
geometrické určenie nehnuteľnosti (KN)
geometrický kartogram (K)
geometricky najvhodnejšie zobrazenie (K)
geometrický plán (KN)
geometrický priemer (TCH)
geometrický prvok (IG)
geometrický znak (mapy); geometrická značka (mapy) (K)
geomorfológia (M)
geomorfologická čiara (M)
geomorfologická mapa, mapa tvarov reliéfu (K)
Geonames - báza dát geografických názvov v Českej republike (K)
geoportál (GI)
geopotenciál (G)
georeferencovanie (GI)
geostacionárna družica (G)
geosynchrónna dráha (GNSS)
geosystém (GI)
geovizualizácia (GI)
gigabajt (GI)
gimbal (F)
glejenie (K)
glejený papier (K)
globálna geodézia (G)
globálna geodynamika (G)
globálna infraštruktúra priestorových dát (GI)
globálna lokalizácia objektu (K)
globálny navigačný satelitný systém (GNSS) (GNSS)
globálny systém určovania polohy (GNSS)
globálny transformačný kľúč (KN)
glóbografia (K)
glóbová mapa (K)
glóbový pás (K)
glóbový vrchlík (K)
globulárne zobrazenie (K)
glóbus (K)
glóbusový segment (K)
GLONASS (GNSS)
gnómonická projekcia (K)
GNSS aparatúra (GNSS)
golfové ihrisko (M)
grabovanie, ripovanie (GI)
gradácia (F)
gradient tiažového zrýchlenia (G)
grádové delenie (G)
graduovanie meracieho prístroja (P)
grafická analýza kartografického diela (K)
grafická chyba (K)
grafická lokalizácia objektu (K)
grafická mapa (M)
grafická metóda (M)
grafická mierka mapy (M)
grafická presnosť (K)
grafická transformácia (M)
grafická triangulácia (G)
grafická úprava (K)
grafické (zobrazovacie) prvky (K)
grafické pretínanie (M)
grafické zmenšovanie (K)
grafické zobrazenie (GI)
grafické zväčšovanie (K)
grafický podklad mapy (M)
graficky určený bod (G)
grafický výpočet výmer (KN)
gravimeter (P)
gravimetria (G)
gravimetrická mapa (K)
gravimetrická základnica (G)
gravimetrické mapovanie (G)
gravimetrický bod, tiažový bod (G)
gravimetrický geoid (G)
gravitačné zrýchlenie (G)
greenwichský čas (G)
greenwichský hviezdny čas (G)
greenwichský hviezdny dátum (G)
greenwichský stredný čas (G)
gregoriánsky rok (G)
grotesk (K)
gul'ová značka (K)
guľová zemepisná šírka, sférická zemepisná šírka (K)
guľové zemepisné súradnice, sférické zemepisné súradnice (K)
guľové zobrazenie (K)
guľový poludník (K)
guľový rovník (K)
gyrokompas (P)
gyrokoptéra (P)
gyroskop (P)
gyroskopický azimut (G)
gyroteodolit (P)
H
halácia (F)
Hansenova úloha (G)
hardvér (P)
hárková ofsetka (P)
hárková tlač (K)
hárkový samočinný nakladač (P)
hárkový vykladač (P)
harmónia farieb (K)
harmonický priemer (TCH)
harmonikové zloženie (mapy) (K)
harmonizácia priestorových dát (údajov) (GI)
harmonizovaná norma (O)
hárok (K)
hárok papiera (K)
harvestovanie metaúdajov (K)
hektár (KN)
hektárová sieť (M)
heliport (M)
Helmertova ortometrická výška (G)
Helmertova sedemprvková transformácia (TCH)
Helmertova transformácia (TCH)
helpdesk (GI)
hieroglyfická mapa (K)
histogram (F)
histogram početnosti (K)
história mapy (K)
história meračského zariadenia (MET)
historická kartografia (K)
historická mapa (K)
historický názov (K)
hladený papier (K)
hladinová plocha, ekvipotenciálna plocha (G)
hladinový elipsoid (G)
hladká sadzba (K)
hlásny systém MGRS (M)
hlava mapy (K)
hlavná gravimetrická základnica (G)
hlavná kružnica (K)
hlavná mapa (K)
hlavná mierka (M)
hlavná os (IG)
hlavná polohová čiara (IG)
hlavná stavebná os (IG)
hlavná vrstevnica; zosilnená vrstevnica (K)
hlavné lúče skreslenia (K)
hlavné tlačové formy (K)
hlavný bod autokolimácie (F)
hlavný bod mapy (K)
hlavný bod oblúka (IG)
hlavný bod trasy (IG)
hlavný poludník (K)
hlavný polygónový ťah (M)
hlavný redaktor (K)
hlavný snímkový bod (F)
hlavný tiažový bod (G)
hlavný výškový bod (G)
hlavný výškový indikačný bod (G)
hĺbka ostrosti objektívu (K)
hľbkotlač (K)
hĺbková stabilizácia (M)
hĺbkový bod (K)
hĺbkový uhol (M)
hĺbnica, izobata (M)
hĺbnicová mapa (K)
hodnota dielika (MET)
hodnota veličiny (MET)
hodnotenie mapy (K)
hodnotová jednotka mapového znaku; hodnotová jednotka mapové značky (K)
hodnotový stupeň (K)
hodonymum (K)
hologram (K)
homonymum (K)
hon (KN)
horizontácia prístroja (M)
horizontála (K)
horizontálna paralaxa (F)
horizontálna refrakcia (G)
horizontálny tiažový gradient (G)
horná (krajná) vytyčovacia odchýlka (IG)
horná krajná odchýlka (TCH)
horný krajný rozmer (TCH)
horolezecká mapa (K)
hospodárska mapa, ekonomickogeografická mapa (K)
hospodárska obec (KN)
hospodárska plocha obce (KN)
hrana (GI)
hrana reliéfu (M)
hrana reliéfu (K)
hranica areálu (na mape) (K)
hranica dobývacieho priestoru (K)
hranica druhov pozemkov (KN)
hranica držby (KN)
hranica katastrálneho územia (KN)
hranica nebezpečenstva (K)
hranica parcely (KN)
hranica porastov (M)
hranica pozemku (KN)
hranica územnej správnej jednotky (KN)
hranica, ohraničenie (GI)
hranice chránených území a ochranných pásiem (K)
hraničná čiara (na štátnej hranici) (M)
hraničná mapa (M)
hraničné dokumentárne dielo (G)
hraničné práce (G)
hraničný bod (M)
hraničný bod (na štátnej hranici) (M)
hraničný kameň (G)
hraničný polygónový ťah (M)
hraničný znak (M)
hranolový astroláb (P)
hranová ostrosť (F)
hrebeň (M)
hromadenie chýb, šírenie chýb (TCH)
hromadné pretínanie napred (M)
hrubá čiara (K)
hrúbka čiary (K)
hrúbka papiera (K)
humánnogeografická mapa (K)
hustota bodového poľa (M)
hustota názvov (K)
hustota polohopisu (M)
hustota rastra (K)
hustota šráf (K)
hviezdna mapa (K)
hviezdne čísla (G)
hviezdny čas (G)
hviezdny deň (G)
hviezdny glóbus (K)
hviezdny rok, siderický rok (G)
hybridná mapa (M)
hydrografia (M)
hydrografická mapa, vodopisná mapa (K)
hydrologická mapa (K)
hydronymum (K)
hydrostatická nivelácia (G)
hyperlink (GI)
hypertextový prenosový protokol (GI)
hypsografia (K)
hypsografická krivka (K)
hypsometrická mapa, mapa výškových vrstiev (K)
hypsometrická vrstva; výšková vrstva (K)
hypsometrické znázornenie (K)
hysteréza (MET)
Ch
charakteristický bod osi (IG)
charakteristika druhu pozemku (KN)
charakteristika nehnutel'nosti (KN)
charakteristika prenosu (MET)
charakteristika presnosti mapy (K)
chemigra-fia (K)
chladiaca veža (M)
chodník (M)
chorografická mapa (K)
choronymum (K)
chotárne názvoslovie, nesídelné názvoslovie (KN)
chotárny názov (KN)
chránené územie geodetického bodu (G)
chrbát (M)
chrbát atlasu (K)
chrbátnica (M)
chrbátnik (K)
chrbtová drážka (K)
chrbtová značka (K)
chromebook (GI)
chrómový kartón (K)
chyba (TCH)
chyba (TCH)
chyba efemeríd (GNSS)
chyba kozmického a riadiaceho systému (GNSS)
chyba mapy (K)
chyba meracieho prístroja (MET)
chyba merania (TCH)
chyba nuly meracieho prístroja (MET)
chyba popisu mapy (K)
chyba prijímača (GNSS)
chyba uzáveru (TCH)
chyba v kontrolnom bode meracieho prístroja (MET)
chyba viaccestného šírenia (GNSS)
chytač (P)
I
identický bod (M)
identifikácia parciel (KN)
identifikačné číslo (KN)
identifikátor (GI)
ilustračný papier (K)
ilustrovaný atlas (K)
implementácia (GI)
implicitná hodnota (GI)
import dát, import údajov (GI)
imprimatur (mapy) (K)
imprimovaný rukopis (K)
indexová chyba (TCH)
indikačné zariadenie (MET)
indikačný merací prístroj (P)
indikačný náčrt (KN)
indikačný tiažový bod (G)
inerciálna meračská jednotka (F)
inerciálne meranie (G)
inerciálny azimut (G)
inflexný bod, bod obratu (G)
informácia (sg.), informácie (pl.) (GI)
informačná a telekomunikačná technológia (GI)
informačná koncepcia mapy (K)
informačná schopnosť mapy (K)
informačná služba (GI)
informačné modelovanie stavieb (O)
informačné systémy verejnej správy (O)
informačný systém evidencie nehnutel'ností (KN)
informačný systém katastra nehnutel'ností (KN)
informačný systém základných registrov (O)
informatika (GI)
infračervené krátkovlnné žiarenie (F)
infračervené pásmo (F)
infračervené žiarenie (F)
infračervený film (F)
infračervený obraz (F)
infraštruktúra (GI)
infraštruktúra (digitálnych) geografických dát (údajov) (GI)
infraštruktúra cloudu (GI)
infraštruktúra pre priestorové dáta (GI)
infraštruktúra pre priestorové informácie (GI)
inicializácia (G)
inkunábula, mapová prvotlač (K)
integračný merací prístroj (P)
integrita signálov GNSS (GNSS)
intenzita žiarenia (F)
interakčná digitalizácia (GI)
interferometrická základňa (DPZ) (F)
interoperabilita (GI)
interpolácia z vrstevníc (M)
interpretácia mapy (M)
interval súradnicovej siete (K)
interval vrstevníc (M)
interval zhoršenej presnosti (GNSS)
intravilán, zastavané územie obce (KN)
invarová nivelačná lata (P)
invarové pásmo (P)
invarový drôt (P)
inventarizácia máp (K)
inverzia rytiny (K)
inverzný film, autoreverzálny film, autopozitívny film (K)
iný oprávnený (KN)
inžinierska fotogrametria (F)
inžinierska geodézia (IG)
ionosféra (GNSS)
ionosférická refrakcia (GNSS)
ionosférické meškanie (GNSS)
iradiácia (F)
izobarická mapa (K)
izobáza (G)
izocylindrické zobrazenie (K)
izočiara, izolínia (K)
izočiarová mapa (K)
izogama (G)
izogóna (M)
izometrická čiara (K)
izopleta (K)
izopletový diagram (K)
izostatická anomália (G)
J
jadranský výškový systém (G)
jarný bod (G)
jas (F)
jas farby, svetlosť farby (K)
jav (GI)
jazyk mapy (K)
jazyková koncepcia mapy (K)
jazyková mutácia mapy (K)
jazyková verzia mapy (K)
jednoduchá diferencia (GNSS)
jednoduché pozemkové úpravy (KN)
jednoduchý kartodiagram (K)
jednofarebná mapa (K)
jednofarebná tlač (K)
jednofrekvenčný prijímač GNSS (GNSS)
jednoosový teodolit (P)
jednosmerná nivelácia (G)
jednosnímková fotogrametria (F)
jednotka (meracia) (MET)
jednotlivé doplnky (K)
Jednotná európska nivelačná sieť (UELN) (G)
jednotná evidencia pôdy (KN)
Jednotná železničná mapa (M)
jednoznačne identifikovateľný bod (M)
jemná čiara (K)
jemné písmo (K)
Jozefínsky kataster (KN)
juliánsky dátum (G)
juliánsky deň (G)
juliánsky rok (G)
Jungova transformácia (TCH)
justovanie (MET)
južná orientácia mapy (K)
južná zemepisná šírka (K)
južník (G)
južný pól (K)
K
kalibrácia (MET)
kalibrácia kamery (F)
kalibračná a meracia schopnosť (MET)
kalibračný certifikát (MET)
kalibračný interval (MET)
kamera s plošným snímačom (F)
kanál (GNSS) (GNSS)
kanál štandardnej presnosti (GNSS)
kanál vysokej presnosti (GNSS)
kapsový skladací stroj (P)
kartézsky súradnicový systém (K)
kartograf (K)
kartograféma, kartografická graféma, mapová graféma (K)
kartografia (K)
kartografia miest (K)
kartografická bibliografia (K)
kartografická dĺžka (K)
kartografická dokumentácia (K)
kartografická estetika (K)
kartografická fólia (K)
kartografická generalizácia (K)
kartografická grafika (K)
kartografická informácia (K)
kartografická interpolácia (K)
kartografická interpretácia, kartografické znázornenie (K)
kartografická komunikácia (K)
kartografická kurzíva (K)
kartografická licencia (K)
kartografická metóda znázornenia (K)
kartografická odvodedina (K)
kartografická polygrafia (K)
kartografická pravidla (K)
kartografická predloha, predloha na kresbu (K)
kartografická projekcia (K)
kartografická regionalizácia (K)
kartografická rovnobežka (K)
kartografická semiológia, náuka o mapových značkách (K)
kartografická služba (K)
kartografická smernica (K)
kartografická šírka (K)
kartografická typografia (K)
kartografické dielo (K)
kartografické kreslenie (K)
kartografické metódy výskumu (K)
kartografické modelovanie (K)
kartografické nakladateľstvo, kartografické vydavatel'stvo (K)
kartografické práce (K)
kartografické skreslenie (K)
kartografické súradnice (K)
kartografické techniky (K)
kartografické údaje (K)
kartografické zobrazenie (K)
kartografický kreslič (K)
kartografický model (K)
kartografický originál polohopisu (K)
kartografický originál popisu (K)
kartografický originál vodstva (K)
kartografický originál výškopisu (K)
kartografický originál, vydavat'elský originál (mapy) (K)
kartografický plagiát (K)
kartografický pól (K)
kartografický poludník (K)
kartografický rovník (K)
kartografický tezaurus (K)
kartografický výrobok (K)
kartografický znakový systém; systém znaků mapy (K)
kartogram (K)
kartolitograf (K)
kartolitografia (K)
kartológia (K)
kartometria, meranie na mapách (K)
kartometrická chyba (K)
kartometrická mapa (K)
kartometrická pomôcka (K)
kartometrické súradnice (K)
kartomorféma, kartografická morféma, mapová morféma (K)
kartón (K)
kartosyntagma, kartografická syntagma (K)
kartotéka (K)
kartrografická transformácia súradnic (K)
kartuša (K)
katalóg kódovania objektov a atribútov (GI)
katalóg máp, katalóg kartografických diel (K)
katalóg topografických objektov (K)
kataster (KN)
kataster nehnutel'ností Českej republiky (KN)
kataster nehnuteľností (KN)
katastrálna kartografia (K)
katastrálna mapa (KN)
katastrálna mapa digitalizovaná (KN)
katastrálne jutro (KN)
katastrálne konanie (KN)
katastrálne konanie (KN)
katastrálne mapovanie (KN)
katastrálne meranie (KN)
Katastrálne pracovisko (KP) (O)
katastrálne územie (KN)
katastrálny operát (KN)
Katastrálny súradnicový systém gusterbergský, gusterbergský systém (G)
Katastrálny súradnicový systém svätoštefanský, systém svätoštefanský (G)
Katastrálny úrad (KÚ) (O)
katastrálny výťažok (KN)
kilometrová sieť mapy (K)
kinematické meranie (GNSS)
kinematografická kartografia (K)
klad mapových listov (K)
klad meračských náčrtov, prehľad meračských náčrtov (M)
klamanie, spoofing (GNSS)
klasifikácia (GI)
klasifikácia (tlačových) písem (K)
klasifikácia meračských snímok (M)
klasifikácia mierok (K)
klesanie (IG)
klesanie terénneho reliéfu (M)
klient (GI)
klik (GI)
klimatizácia papiera (K)
klincová značka (M)
klopa (K)
kľúč transliterácie (K)
kmeňové parcelné číslo (KN)
kmitočtové delenie (GNSS)
knihár (K)
knihárska maketa (K)
knihárske nite (K)
knihárske spracovanie máp (K)
knihársky lis (P)
knihtlač (K)
kníhviazačstvo (K)
knižná väzba (K)
knižná zložka (K)
knižné dosky (K)
knižný blok (K)
knižný prebal (K)
kocková značka (K)
kód (GNSS) (GNSS)
kód bonitovanej pôdne-ekologickej jednotky (KN)
kód C/A (GNSS)
kód mapy (K)
kód P (GNSS)
kód Y (GNSS)
kódová nivelačná lata (P)
kódovanie (GI)
kódové delenie (GNSS)
kódové meranie (GNSS)
kódové meranie s podporou fázových meraní (GNSS)
kódový teodolit (P)
koeficient spol'ahlivosti, konfidenčný koeficient (TCH)
koeficient šikmosti (TCH)
koeficient špicatosti (TCH)
koherentná jednotka (MET)
koherentné žiarenie (F)
koherentný systém meracích jednotiek, koherentná sústava meracích jednotiek (MET)
koincidencia (G)
koľajová značka (IG)
kolimátor (P)
kolmica (M)
kolmičkovanie (M)
kolorovanie (K)
komasačná mapa (KN)
kombinácia narrow-lane (GNSS)
kombinácia wide-lane (GNSS)
kombinovaná metóda (M)
kombinované pretínanie (G)
komentár k mape, sprievodný text k mape (K)
komerčná služba (GNSS)
komisia RTCM (GNSS)
kompas (P)
kompatibilita (GI)
kompenzácia zmazu (F)
kompenzátor (P)
komplexná mapa (K)
komplexné pozemkové úpravy (KN)
komplexný tematický atlas (K)
komposesorát (KN)
kompozícia (GI)
kompresia dát, kompresia údajov (GI)
komunikačná družica (G)
komunikačná koncepcia mapy (K)
konanie o námietkach (KN)
koncepcia mapy (K)
koncept mapy (K)
konceptuálna schéma (GI)
konceptuálny model (GI)
koncový bod geodetickej základnice (G)
konferencija o Medzinárodnej mape sveta (K)
koniec oblúka (IG)
konštanta komory (F)
konštanta prístroja (MET)
konštelácia družíc (GNSS)
konštrukcia vrstevníc (M)
konštrukčná miera (M)
konštrukčné práce (K)
konštrukčné prvky mapy (M)
konštrukčný list (mapy) (K)
kontaktná kópia (K)
kontaktné kopírovanie (K)
kontinuálne pracujúca referenčná stanica (GNSS)
kontinuita (GNSS)
kontrastné farby (K)
kontrola presnosti merania (TCH)
kontrolná kresba (K)
kontrolná miera (M)
kontrolná značka (IG)
kontrolné meranie (TCH)
kontrolné meranie geometrických parametrov (IG)
kontrolné meranie na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (IG)
kontrolné meranie vo výstavbe (IG)
kontrolný bod (M)
kontrolný profil (IG)
kontúrové písmo (K)
konvenčne pravá hodnota veličiny (MET)
konvergentný prípad (F)
konverzia údajov (dát) (GI)
koordinátograf (P)
koordinovaný univerzálny čas (G)
kopa (M)
kopec (M)
kópia (K)
kópia katastrálnej mapy (KN)
kópia na plastovej fólii (K)
kópia pozemkovej mapy (KN)
kopírovací raster (K)
kopírovacia (krycia) maska (K)
kopírovacia predloha (K)
kopírovacia vrstva (K)
kopírovanie (K)
kopírovanie máp (K)
korec (KN)
korekcia (TCH)
korekčný súčiniteľ (TCH)
korektor (K)
korektúra (K)
korektúrne znamienka (K)
korigovaný výsledok (TCH)
koruna cestnej komunikácie (M)
kóta (M)
kóta hĺbnice (M)
kóta vrstevnice (M)
kótovanie (M)
kótovaný bod (K)
kovariancia (TCH)
kovariančná matica (TCH)
kozmická geodézia (G)
kozmická snímka (F)
kozmický segment (GNSS)
kozmonymum (K)
kôlňa (M)
kraj (O)
krajinské dosky (KN)
krajná odchýlka (TCH)
krajná vytyčovacia odchýlka (IG)
Krasovského elipsoid (G)
kresba cez rám (K)
kresba skál (K)
kreslenie máp, kresba mapy (K)
kresliaca hlava (P)
kresliaca šablóna (K)
kresliace pero (P)
kresliaci kartón (K)
kresliaci papier (K)
kriedový kartón (K)
krividlo (P)
krivka (GI)
krivkomer (P)
krivkový diagram (K)
krížik súradnicovej siete (M)
krížová miera (M)
križovatka (M)
krížový lom (K)
Křovákovo zobrazenie (K)
kroviny (M)
kruhová libela (P)
kruhová značka (K)
kruhové krividlá (K)
kružidlo (P)
krúžkovač (P)
krycia farba (K)
kryptoanalýza (GI)
kryptografia (GI)
kryptológia (GI)
krytie farby (K)
kurzíva (K)
kurzor (P)
kužeľ (M)
kužel'ové zobrazenie, kónické zobrazenie (K)
kvadrantový strom (GI)
kvadratický priemer (TCH)
kvalita (GI)
kvalita kartografického diela (K)
kvalita výmery (KN)
kvalitatívna generalizácia (K)
kvalitatívne znázornenie (K)
kvantifikačné bodky (K)
kvantitatívna generalizácia (K)
kvantitatívne znázornenie (K)
kvantitatívny znak; kvantitatívna značka (K)
kvázigeoid (G)
kyanografia (K)
kyanografická kópia, modrokópia (K)
kyanografický papier (K)
kyberbezpečnosť (O)
kyvadlová mapa (K)
kyvadlový bod (G)
L
L1 (GNSS)
L2 (GNSS)
L5 (GNSS)
laboratórna jednotka (G)
lakovanie (K)
lámanie sadzby (K)
Lambertovo ekvivalentné kužeľové zobrazenie, Lambertovo ekvivalentné izocylindrické zobrazenie (K)
laminovanie (K)
laminovaný papier (K)
Laplaceov azimut (G)
Laplaceov bod (G)
Laplaceova podmienka (G)
laptop (P)
laser (P)
laser tracker (P)
laserové skenovanie (F)
laserový dial'komer (IG)
laserový družicový dial'komer (P)
laserový skener (F)
laserový teodolit (P)
laserový značkovač (IG)
latentný obraz (K)
latinka (K)
lavírovanie (K)
legálna metrológia (MET)
legenda (vysvetlivky) mapy (K)
Lehmannove šrafy (K)
lektor mapy (K)
lektorovanie mapy (K)
lemovanie (K)
lemovka hranice (K)
lepená väzba (K)
lepenie, zlepovanie (K)
lepenka (K)
lepiaca fólia (K)
lesnícka mapa (K)
lesnícke meranie (M)
lesný pozemok (KN)
lesný pôdny fond (KN)
letecká fotogrametria (F)
letecká mapa (K)
letecká meračská kamera (F)
letecká meračská snímka (F)
letecká navigačná mapa (K)
letecká snímka (F)
letecké laserové skenovanie (F)
letecký diaľkový priezkum Zeme (F)
letisko (M)
letisková prekážková mapa (K)
libela (P)
líc mapy (K)
lícová strana papiera (K)
lícovací bod (F)
lícovací čap (K)
lícovací dierovač (P)
lícovací systém (K)
lícovacia lišta (P)
lícovacia značka, lícovací krížik, sútlačové znamienko (K)
lícovacie dierky (K)
lícovacie dierovanie (K)
lícovanie (K)
lidar (P)
lietadlo (F)
lietadlo (F)
lietadlové laboratórium (F)
lietadlový nosič (F)
limbus (P)
lineárna interpolácia vrstevníc (M)
lineárna stupnica (MET)
lineárny súradnicový systém (IG)
líniová stavba (M)
líniový stavebný objekt (IG)
linka, orientovaná hrana (GI)
linkovanie (K)
linkový raster (P)
list atlasu, hárok atlasu (K)
list vlastníctva (KN)
listina (KN)
lístkový rukopis (K)
litografia farebných plôch (K)
litografia, kameňotlač (K)
litografický kameň (P)
logická konzistentnost' (GI)
logika mapy (K)
lokalita (KN)
lokalizácia objektu (M)
lokálna počítačová sieť (GI)
lokálny rozširujúci systém, systém LAAS (GNSS)
lom (K)
lom nivelety (IG)
lomový bod (M)
loxodróma (K)
M
M-kód (GNSS)
magenta (K)
magnetická anomália (G)
magnetická deklinácia (G)
magnetická inklinácia (G)
magnetická normálna deklinácia (G)
magnetická orientácia, magnetické usmerňovanie (M)
magnetické meranie v banskom meračstve (IG)
magnetické záznamové médium (GI)
magnetický azimut (G)
magnetický bod (G)
magnetický pól (K)
magnetický sever (K)
majuskuly (K)
maketa atlasu, návrh atlasu (K)
maketa kartografického diela (K)
makroreliéf (M)
makulatúra (K)
makulatúra (mapy) (K)
malá mierka (K)
maloformátový ofsetový stroj (P)
manažment (O)
manažment kvality (O)
manuálna digitalizácia (M)
mapa (M)
mapa dopravných smerov (K)
mapa evidencii nehnúteľností (KN)
mapa georeliéfu (K)
mapa hĺbkových vrstiev (K)
mapa izochrón (K)
mapa leteckých liniek (K)
mapa malej mierky (M)
mapa Marsu (K)
mapa Mesiaca (K)
mapa mesta (K)
mapa okolia (K)
mapa plavebných liniek (K)
mapa povrchovej situácie (IG)
mapa pozemkového katastra (KN)
mapa pre plánovanie (K)
mapa premenlivej mierky (K)
mapa recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu (K)
mapa sklonitosti reliéfu (M)
mapa strednej mierky (M)
mapa sveta (K)
Mapa sveta 1:2 500 000 (K)
mapa svetadielu (K)
mapa štátu (K)
mapa tiažových izanomálií (K)
mapa tratí (K)
mapa veľkých mierky, podrobné mapovanie (M)
mapa vetrania (IG)
mapa vlečky (IG)
mapa vodných prúdov (K)
mapa zemského reliéfu (M)
mapa železničných tratí (K)
mapová archivália (K)
mapová bibliografia (K)
mapová dokumentácia (K)
mapová edícia (K)
mapová kompozícia (GI)
mapová príloha (K)
mapová skriňa (K)
mapová sútlač (K)
mapová tiráž (K)
mapová ukážka (K)
mapová zbierka (K)
mapová značka (M)
mapovač (M)
mapovanie (M)
mapovanie vo vel'kých mierkach, podrobné mapovanie (M)
mapové diapozitívy (K)
mapové dielo (M)
mapové faksimile (K)
mapové oddelenie (v knižnici) (K)
mapové písmo (K)
mapové podklady na projektovanie stavieb (IG)
mapové pramene, pramene mapy (K)
mapové puzdro (K)
mapové vyjadrovacie prostriedky, kartografické zobrazovacie prostriedky (K)
mapový archív (K)
mapový atlas (K)
mapový diapozitiv (K)
mapový itinerár (K)
mapový list (M)
mapový obraz (K)
mapový papier (K)
mapový podklad (M)
mapový rám (K)
mapový sever (K)
mapový výrez (M)
marginália mapy (K)
maska (K)
maskovanie (K)
matematická kartografia (K)
matematicko-štatistická analýza kartografického diela (K)
matematický základ mapy (K)
materiálna publicita (KN)
matica rotácie (TCH)
maticové dáta (GI)
matnica (K)
matovanie (K)
matrica mapy (K)
maximálna digresia (G)
mäkká väzba (K)
medián (TCH)
medirytina mapy (K)
meditlač (K)
médium, nosič dát (P)
medzera medzi listami (K)
medzikópia (K)
medzimierka (K)
Medzinárodná federácia geodetov (G)
Medzinárodná geodetická a geofyzikálna únia (O)
Medzinárodná geodetická asociácla (O)
Medzinárodná kartografická asociácia (K)
Medzinárodná komisia pre GNSS (GNSS)
Medzinárodná letecká mapa sveta (K)
Medzinárodná mapa sveta (K)
medzinárodná norma (GI)
Medzinárodná spoločnost' pre fotogrametriu a dial'kový prieskum (O)
medzinárodné služby GNSS (GNSS)
medzinárodný etalón (MET)
Medzinárodný systém jednotiek SI, Medzinárodná sústava jednotiek SI (MET)
medzné podmienky (MET)
medzník (M)
mechanická šablóna (P)
mechanické zmenšovanie (K)
mechanické zväčšovanie (K)
menič hrúbky čiar, variomat (K)
menovitá hodnota, nominálna hodnota (MET)
menovitý rozsah stupnice, nominálny rozsah stupnice (P)
menu (GI)
merací postup (MET)
merací prístroj (P)
merací systém, meracia zostava (MET)
meracia lupa (P)
meracia matnica (K)
meracia metóda (MET)
meracia základnica, pomocná základnica v strojárstve (IG)
meracie pásmo (P)
meracie rozpätie (MET)
meracie zariadenie (P)
merač (M)
meračská čata (G)
meračská kamera (P)
meračská kampaň (G)
meračská lata (P)
meračská priamka (M)
meračská pyramída (M)
meračská sieť (M)
meračská veža (G)
meračská značka (M)
meračské práce v teréne (M)
meračský bod (G)
meračský klín (P)
meračský náčrt (M)
meračský operát (KN)
meračský operát evidencie nehnutel'ností (KN)
meračský operát pozemkového katastra (KN)
meračský originál mapy (M)
meračský pomocník (G)
meračský signál (M)
meračský stôl (P)
meradlo (P)
meradlo vzdialeností (P)
meraná dĺžka (G)
meraná osnova (M)
meraná veličina (MET)
meraná veličina (M)
meranie (MET)
meranie dĺžky na mape (K)
meranie dĺžok (M)
meranie dĺžok invarovými drôtmi (M)
meranie na zámernú priamku, alignement (M)
meranie omerných mier, omeriavanie (M)
meranie opásaním (IG)
meranie pásmom (M)
meranie podzemných priestorov (IG)
meranie posunov a pretvorení (IG)
meranie RTK (GNSS)
meranie sklonu (M)
meranie smerov v skupinách (G)
meranie terénu profilovaním (M)
meranie trojpodstavcovou súpravou (G)
meranie uhlov (G)
meranie v radoch (G)
meranie výšok, výškové meranie (M)
meranie zmien (M)
meranie žeriavového mosta (IG)
meranie žeriavovej dráhy (IG)
meraný smer (M)
meraný uhol (M)
merateľná veličina (MET)
Mercatorova mapa (K)
Mercatorovo priečne univerzálne zobrazenie, Mercatorovo priečne valcové konformné zobrazenie, zobrazenie UTM (K)
Mercatorovo zobrazenie (K)
meridiánová elipsa (G)
meridiánová konvergencia (G)
mesačný glóbus (K)
metadáta, metaúdaje (GI)
metainformačný systém (GI)
metajazyk (GI)
metakartografia (K)
meteorologická mapa (K)
metóda bodovo lokalizovaných diagramov (K)
metóda časovej základne (F)
metóda farebnej hypsometrie (K)
metóda figurálnych znakov (K)
metóda generalizácie (K)
metóda izočiar (K)
metóda kartografickej generalizácie (K)
metóda kartogramu (K)
metóda meračského stola, mapovanie meračským stolom, stolové mapovanie (M)
metóda najmenších štvorcov (TCH)
metóda podrobného merania (M)
metóda prechodných stanovísk (G)
metóda stop and go (GNSS)
metóda tieňovania georeliéfu (K)
metodický návod (O)
Metonov (mesačný) cyklus (G)
metrická konvencia (MET)
metrológ (O)
metrológia (MET)
metrologická konfirmácia (MET)
miera (MET)
mierka diagramových znakov (K)
mierka glóbusu (K)
mierka konceptu mapy (K)
mierka mapovania (M)
mierka mapového znaku (K)
mierka mapy (K)
mierka modelu (K)
mierka na poludníku (K)
mierka na rovníku (K)
mierka na rovnobežke (K)
mierka na strednej rovnobežke (K)
mierka prevýšenia (K)
mierka snímky (F)
mierka v strede mapy (K)
mierková vernost' (K)
mierkové číslo (K)
mierkový faktor (TCH)
mierkový rad (M)
mierkový údaj (K)
miestna mierka (mapy) (M)
miestna sieť (G)
miestne prešetrovanie (KN)
miestne prešetrovanie (KN)
miestne prešetrovanie (KN)
miestny čas (G)
miestny hviezdny čas (G)
miestny poludník (K)
miestny pravý čas (G)
miestny súradnicový systém (G)
miestny výškový systém (IG)
miestny vzťah (KN)
miesto (GI)
miestopis bodu (M)
miešanie farieb (K)
mikrodenzitometer (P)
mikrofilm (K)
mikrofilmová kamera (P)
mikrofiš (K)
mikrofišová kamera (P)
mikrofotogrametria (F)
mikrografia (K)
mikrokarta (K)
mikrometer (P)
mikrometrická skrutka (P)
mikroreliéf (M)
mikrosieť (IG)
mikroskopový teodolit (P)
mikrosnímkovanie (K)
mikroštítok (K)
mikrotoponymum (K)
mikrovlnné žiarenie (F)
mikrozáznam mapy (K)
miligal (G)
mimorámové údaje (M)
mimosystémová jednotka (MET)
minuskuly (K)
minútový teodolit (P)
mnohokužel'ové zobrazenie, polykónické zobrazenie (K)
mnohostenové zobrazenie, polyedrické zobrazenie (K)
množina dát, množina údajov (GI)
moaré (K)
mobilné mapovanie (M)
mobilný laserový skener (P)
mobilný mapovací systém (P)
mobilný prijímač (GNSS)
močiar (M)
močiar (M)
model (GI)
model reliéfu (K)
modelovanie (GI)
modelové súradnice (F)
modelovo orientovaná generalizácia (GI)
modernizácia, vyššia verzia (GI)
modifikovaný juliánsky dátum (G)
modifikovaný juliánsky deň (G)
modrotlač (K)
modus (TCH)
Molodenského transformácia (TCH)
monitorovanie integrity (GNSS)
monokomparátor (P)
montáž (K)
montáž mapy (K)
montáž popisu, montáž písma (K)
montážna odchýlka (IG)
montážna podložka (K)
montážny originál mapy (K)
morfografia (K)
morfografická mapa (K)
morfologická interpretácia vrstevníc (M)
morfometria (K)
morfometrická mapa (K)
mozaikovanie (GI)
mračno bodov (M)
mriežka (GI)
mriežková komora (P)
mŕtve pásmo (MET)
multifunkčný kataster (KN)
multikoptéra (F)
multispektrálna kamera (F)
multispektrálna letecká snímka (F)
multispektrálna snímka (F)
multispektrálné meranie (F)
multispektrálny skener (F)
myš (P)
N
na mieste závislá služba (GI)
nábojovoviazaný prvok, CCD senzor, CCD prvok (P)
náčrt orografických čiar (K)
nadbytočné meranie (TCH)
nadir (G)
nadmorská výška (M)
nadväznosť (MET)
nadzemná nehnutel'nost' (KN)
nadzemná stavba (KN)
nahliadanie do katastra nehnuteľností (KN)
náhodná chyba (TCH)
náhodná chyba meracieho prístroja (MET)
náhradná mapa (M)
náhradné užívanie pozemku (KN)
náhradný pozemok (KN)
náhradný trigonometrický bod (G)
nájom (KN)
nájomca (KN)
nájomné právo (KN)
nájomné právo k pozemkom (KN)
najstaršie mapové pamiatky (K)
najväčšia dovolená chyba (MET)
najvyššia rozlišovacia schopnosť (MET)
náklad mapy (K)
nakladacia hrana (K)
nakladacia značka (K)
nakladač (P)
nakladatel'stvo (K)
nakladateľská kartografia (K)
nakladateľská zmluva; vydavateľská zmluva (K)
náležitosti mapy (K)
nameraná hodnota (TCH)
namiešaná farba (K)
námorná kartografia (K)
námorná navigačná mapa, námorná mapa (K)
námorný atlas (K)
napínacia tyč (P)
Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) (GI)
národná infraštruktúra priestorových dát (GI)
národná norma (GI)
národná sada priestorových objektov (GI)
národný atlas (K)
nárys, nárysové zobrazenie (K)
nárysová značka (K)
následné spracovanie (GNSS)
násobok jednotky (MET)
nastavovací hárok, prípravný hárok (K)
nastavovacie odpichovadlo (P)
nastavovanie (MET)
nástenná mapa (K)
nástenná stabilizácia (M)
nástenná školská mapa (K)
násyp (M)
natáčenie rastra (K)
natieraný papier, kriedový papier (K)
nátlačková forma (P)
nátlačková forma (K)
nátlačkový lis (P)
nátlačok mapy (K)
navigácia snímkového letu (F)
navigačná družica (G)
navigačná mapa (K)
navigačná správa (GNSS)
navigačná správa GPS (GNSS)
navigačný signál štandardnej presnosti (GNSS)
navigačný signál vysokej presnosti (GNSS)
návrh mapy (K)
návrh úpravy sadzby (K)
návrhová vrstevnica, projektová vrstevnica (M)
názornosť mapy (K)
názov časti obce (KN)
názov čiasti obce (KN)
názov honu (KN)
názov katastrálneho územia (KN)
názov mapového diela (M)
názov mapového listu (M)
názov mapy (M)
názov na mape (K)
názov obce (KN)
názvoslovná komisia (K)
nebytový priestor (KN)
negatív farebného výťažku (K)
negatívna kópia (K)
negatívna maska (K)
negatívne rytie do vrstvy (K)
negatívny reprodukčný proces (K)
neglejený papier (K)
nehladený papier (K)
nehnutel'nosť (KN)
neistota výsledku merania (TCH)
nekonvenčné zobrazenie (K)
nekorigovaný výsledok (TCH)
nelineárna stupnica (MET)
nemá mapa, slepá mapa (K)
nemé vydanie (K)
nemeračská kamera (F)
nemeračská komora (P)
nemocnica (M)
neoficiálny názov, neštandardizovaný geografický názov (M)
neoprávnená držba (KN)
neorientovaný ťah (M)
neosobný mikrometer (P)
neperiodická publikácia (K)
neplatné vydanie (K)
nepol'nohospodárska pôda (KN)
nepol'nohospodársky pozemok (KN)
nepotlačený papier (K)
nepravé zobrazenie (K)
nepravidelná deformácia podložky (K)
nepravidelná trojuholníková sieť (GI)
neprehľadný terén (M)
nepriama meracia metóda (MET)
nepriama poloha (GI)
nepriama tlač (K)
nepriame meranie dĺžok (G)
nepriame meranie, sprostredkujúce meranie (M)
nepriame pripájanie (M)
nepriamy efekt, Bowieho efekt (G)
nepriamy priestorový referenčný systém (GI)
nepripojený ťah (M)
neprístupná dĺžka (G)
nesenzibilizovaný film (K)
neskreslená rovnobežka (K)
neskreslený poludník (K)
nestála hranica, pohyblivá hranica (KN)
nesúhlas (TCH)
neštandardizovaný geografický názov (K)
neúplný list mapy (M)
neutrálnosť (MET)
nezhoda (TCH)
nezjednotený operát (KN)
nezmenené vydanie mapy, opakované vydanie mapy (K)
nezretel'ná hranica (KN)
nitková tachymetria (M)
nitkový planimeter (P)
nitkový tachymeter (P)
niťová zošívačka (P)
nivelácia (M)
nivelácia napred (G)
nivelácia vysokej presnosti, veľmi presná nivelácia (G)
nivelácia zo stredu (G)
nivelačná lata (P)
nivelačná lata s čiarovým kódom (P)
nivelačná sieť (G)
nivelačná základňa (G)
nivelačná značka (G)
nivelačná zostava (G)
nivelačný bod (G)
nivelačný kameň (G)
nivelačný oddiel (G)
nivelačný polygón (G)
nivelačný prestavový bod, nivelačná prestava (G)
nivelačný prístroj (P)
nivelačný rad x-tého rádu (G)
nivelačný ťah (G)
nivelačný úsek (G)
nivelačný zápisník (M)
nivelátor (G)
niveleta (IG)
Nomenklatúra územných štatistických jednotiek (O)
norma (GI)
norma komisie NMEA (G)
normála k elipsoidu (G)
normalizácia (GI)
normalizovaná farba (K)
normalizovaný formát (K)
normálna kamera (P)
normálna obežná dráha (G)
normálna ortometrická výška (G)
normálna rovnica (TCH)
normálna výška (G)
normálne rozdelenie (TCH)
normálne tiažové pole (G)
normálne tiažové zrýchlenie (G)
normálny objektív (F)
normálny prípad stereofotogrametrie (F)
normatívny dokument (GI)
normatívny výber prvkov mapy (K)
nosič kresby (K)
nosič tlače (K)
nosič údajov (K)
nosič vrstvy, podložka vrstvy (K)
nosná frekvencia (GNSS)
nosná vlna (F)
nosnou vlnou spresnené meranie prijímačom GNSS (GNSS)
nové katastrálne meranie (KN)
nové vydanie (K)
novotlač, tlač nového vydania (K)
nový výmenný formát ISKN (KN)
nula meracieho prístroja, nulová poloha meracieho prístroja (MET)
nula morského vodočtu (M)
nulová meracia metóda (MET)
nulový výškový bod, normálny nulový bod, nula nadmorských výšok (G)
NULRAD (G)
nultý poludník, greenwichský poludník (K)
nutačná elipsa (G)
nútená centrácia (M)
nútené lícovanie (K)
O
O – T mapa, kruhová mapa (K)
občianske právo hmotné (O)
občianske vybavenie (IG)
obec (KN)
obecný sektorový prehl'ad o plochách kultúr (KN)
obežná doba (G)
obežná dráha (G)
obchodné právo (O)
objekt (GI)
objekt (GI)
objekt mapy (K)
objektív (P)
objektovo orientovaná báza údajov (GI)
objektovo orientované programovanie (GI)
objektovo orientovaný systém (GI)
oblasť záujmu (GI)
oblúk rovnobežky (K)
obmedzenie dispozičných práv (KN)
obmedzenie prevodu nehnutel'ností (KN)
obnova katastrálneho operátu (KN)
obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (KN)
obnova katastrálneho operátu prepracovaním (KN)
obnova mapy (M)
obnova meračského operátu evidencie nehnutel'ností (KN)
obnova písomného operátu evidencie nehnutel'ností (KN)
obnova pozemkového katastra (KN)
obojsmerná nivelácia (M)
obojstranná tlač (K)
obojstranne orientovaný polygónový ťah (M)
obrátená úloha matematickej kartografie (K)
obratník (K)
obraz (F)
obrazec sadzby (K)
obrázková značka (K)
obrazová korelácia (F)
obrazová mapa (K)
obrazová rovina (F)
obrazové dáta, obrazové údaje (GI)
obrazový bod (F)
obrazový detektor (F)
obrazový senzor (F)
obrazový snímač (F)
obrubník (M)
obrys (GI)
obrys sídla, pôdorys sídla (K)
obrysová čiara, kontúra (K)
obsah mapy (M)
observácia (M)
observátor (G)
obťah (K)
obťažnosť mapovania (M)
obvod budovy (KN)
obvodový polygónový ťah (M)
oceánografia (K)
oceánografická mapa (K)
oceánografický atlas (K)
oceľotlač (K)
oceňovanie pozemkov (KN)
očná základnica (F)
odborná spôsobilosť (O)
odhadnutá chyba určenie polohy (GNSS)
odchýlka (TCH)
odchýlka dľžky (TCH)
odchýlka hodín (GNSS)
odchýlka hodín prijímača (GNSS)
odchýlka polohy bodu (TCH)
odchýlka polohy priamky (TCH)
odchýlka povrchu (TCH)
odchýlka priamosti (TCH)
odchýlka profilu (TCH)
odchýlka rovinnosti (TCH)
odchýlka rozmeru stavebného dielca (IG)
odchýlka sklonu (TCH)
odchýlka styku (TCH)
odchýlka tvaru (TCH)
odchýlka uhla (TCH)
odchýlka vodorovnosti (TCH)
odchýlka zvislosti (TCH)
odchýlky lícovania (K)
odpočinok (M)
odraz (F)
odrazené žiarenie (F)
odrazová predloha (K)
odrazový hranol (P)
odrážač radarového žiarenia (F)
odrez (K)
odsadená os (IG)
odsadenie (K)
odsadenie oblúka kružnice, odsun oblúka kružnice (IG)
odstredivé zrýchlenie (G)
odstredivka (P)
odstup susedných snímkových radov (F)
odstupňovaná značka (K)
odstupňovanie farieb (K)
odškrabovač (K)
odvetvová mapa (K)
odvodená jednotka (MET)
odvodená mapa (M)
odvodená veličina (MET)
odvodená značka (K)
odvodenie mapy (M)
odvodený objekt Národnej sady priestorových objektov (GI)
odvrstvovanie (K)
oficiálny geografický názov, štandardizovaný geografický názov (K)
oficiálny názov (M)
ofsetová farba (K)
ofsetová platňa, ofsetová tlačová platňa (P)
ofsetová tlač, ofset (K)
ofsetová tlačová forma (P)
ofsetový papier (K)
ofsetový stroj (P)
ofsetový tlačiar (K)
ofsetový valec (P)
ohlasovací list (KN)
ohlasovanie zmien (KN)
ohnisková vzdialenosť (F)
ohraničujúci pravouholník (GI)
ochrana autorského práva (K)
ochrana dát, ochrana údajov (GI)
ochrana geodetických bodov (G)
ochrana pôdneho fondu (KN)
ochranná tyč (M)
ochranná vrstva (K)
ochranný znak (M)
oikonymum, ojkonymum (K)
ojkonymum (KN)
okraj mapy (K)
okrajová úloha teórie potenciálu (G)
okrajový list (M)
okrajový náčrtok (M)
okrajový poludník (K)
okulár (P)
okulárový mikrometer (P)
okuliare s tekutými krištál'mi (F)
olovnica (P)
omerná miera (M)
onomastika (K)
opacita (K)
opakovaná nivelácia (G)
opakované vydanie, upravené vydanie, reedícia (K)
opakovateľnosť merania (MET)
opakovateľnosť údajov meracieho prístroja (MET)
operát evidencie nehnutel'ností (KN)
operát jednotnej evidencie pôdy (KN)
operát mapy (M)
operát pozemkového katastra (KN)
oprava (TCH)
oprava mapy (K)
oprava zo zakrivenia Zeme a z refrakcie (G)
oprava zo zobrazenia (M)
opravené vydanie (K)
oprávnená držba (KN)
oprávnený užívatel' nehnutel'nosti (KN)
oprávnený záujem (KN)
optická os ďalekohľadu (P)
optické kopírovanie (K)
optické meranie dĺžok (M)
optické zmenšovanie (K)
optické zväčšovanie (K)
optické žiarenie (F)
optický dostreďovač, optický prevažovač, optická olovnica (P)
opticky efektívna atmosféra (G)
optický hranol (P)
optický pantograf (P)
orezávacia linka (K)
orezávacie značky (K)
orezávanie mapy (K)
orezávanie, prirezávanie (K)
orgán verejnej správy (O)
organizačné složky štátu (O)
orientácia mapy (M)
orientácia meračského stola (M)
orientácia osnovy smerov, orientácia smerov (G)
orientácia podľa mapy (K)
orientácia ťahu (M)
orientačná mapa (K)
orientačná mapa mesta, orientačný plán mesta (K)
orientačná parcelná mapa (KN)
orientačná sieť (K)
orientačné číslo budovy (KN)
orientačne dôležitý predmet (M)
orientačný bod (M)
orientačný smer (M)
orientačný uhol (M)
orientovaná mapa (K)
orientovaná meračská priamka (M)
orientovaný smer (M)
orientovaný ťah (M)
orná pȏda (KN)
orografia (K)
orografická čiara, čiara georeliéfu (M)
oronymum (K)
ortodróma (K)
ortofoto (F)
Ortofoto Českej republiky (F)
ortofotomapa (F)
ortofotosnímka (F)
ortogonalizácia, ortorektifikácia (F)
ortogonálna metóda (M)
ortogonálna metóda (G)
ortografická projekcia (K)
ortografický obraz (GI)
ortochromatická vrstva (K)
ortochromatický film (K)
ortometrická výška (G)
os alidády (P)
os kol'aje (IG)
os kol'ajnice (IG)
os libely (P)
os líniového stavebného objektu (IG)
os mosta (IG)
os poludníkového pása, os meridiánového pása (K)
os priehrady (IG)
os toku (M)
os záberu (F)
os zobrazovacej plochy (K)
oscilácia tiažnice (G)
oskulačné elementy (G)
osnova smerov (G)
osobitne širokouhlá kamera (P)
osobitné vydanie (K)
osobná rovnica (TCH)
osobné údaje (O)
osobné užívanie pozemku (KN)
osobné vlastníctvo (KN)
ostrosť čiary (K)
ostrovite ohraničená mapa (K)
otáčavá hviezdna mapa (K)
otočná os ďalekohľadu (P)
otvorená služba (GNSS)
otvorené služby nad priestorovými dáty (GI)
otvorené údaje (dáta) (GI)
otvorený GIS (GI)
overenie geometrického plánu (KN)
overovací bod (G)
overovacie meranie (IG)
overovanie (TCH)
ovocný sad (KN)
ovplyvňujúca veličina (MET)
ovrstvovanie (K)
označenie mapového listu, nomenklatúra mapy (M)
označovanie hraníc pozemka (KN)
P
pahorkatina (M)
pacht (KN)
pachtier (KN)
paleogeografická mapa, rekonstrukčná mapa (K)
paleokartografia (K)
paleta (P)
panchromatická vrstva (K)
panchromatický film (F)
panoráma (K)
panoramatická mapa (K)
pansharpening (F)
pantograf (P)
pantografická frézovačka (P)
paperback (K)
papier (K)
papierovina (K)
paralaktická diferenciálna aberácia (G)
paralaktická lata (P)
paralaktická polygonometria (G)
paralaktické meranie dĺžok, paralaktická metóda (G)
paralaktický článok (G)
paralaktický článok s pomocnou základnicou (G)
paralaktický článok so základnicovou latou (G)
paralaktický ťah (M)
paralaktický uhol (M)
paralelný lom, súbežný lom (K)
parameter geometrickej presnosti (GNSS)
parameter horizontálnej presnosti (GNSS)
parameter presnosti (GNSS)
parameter presnosti času (GNSS)
parameter presnosti polohy (GNSS)
parameter presnosti relatívnej polohy (GNSS)
parameter vertikálnej presnosti (GNSS)
parametre objektívu (K)
parcela (KN)
parcela zjednodušenej evidencie (KN)
parcelácia (KN)
parcelné číslo (KN)
parcelný protokol (KN)
parifikát (KN)
pás priepustnosti (F)
pasážnik (P)
pasívna družica (G)
pasívny diaľkový prieskum Zeme (F)
pasívny senzor (F)
pásmový čas (G)
pásová mapa (K)
pásový kovový lineár (P)
patitul, predtitul (K)
pauzovací papier, transparentný papier, priesvitný papier (M)
päta mapovej značky (M)
pedologická mapa (K)
pentagón (P)
percentuálna bodková mapa (K)
permanentná stanica pre príjem signálov GNSS (G)
permanentné stanice pre presné určovanie polohy (GNSS)
perokresba (K)
perovkový negativ (K)
perspektívna mapa (K)
perspektívny nákres (K)
pestrá farba (K)
pevná meračská priamka (M)
pevnosť v lome (K)
pevný bod (M)
pevný bod podrobného polohového bodového pol'a (G)
pikírovacía ihla, pikírka (P)
piktogram (K)
písmový výplnok (K)
písomný operát (KN)
písomný operát evidencie nehnutel'ností (KN)
písomný operát pozemkového katastra (KN)
pixel (GI)
plagátová mapa (K)
plán (K)
plán mesta (K)
planetárna aberácia (G)
planiglóby (K)
planimeter (P)
planimetria (KN)
planimetrovanie (KN)
planisféra (K)
planografia (K)
plánovanie snímkového letu (F)
plastika mapy, mapová plastika (M)
plastová fólia (K)
plátenná väzba (K)
platné vydanie (K)
plavebná komora (M)
plavebná mapa (K)
plný operačný stav (GNSS)
plný tón (K)
plocha (GI)
plocha rámu mapy (K)
plomba o zmene práv k nehnutel'nosti (KN)
plombovanie (KN)
plošná deformácia mapy (K)
plošná farba (K)
plošná hmotnosť (K)
plošná jednotka (KN)
plošná mierka (K)
plošná nivelácia (M)
plošná nivelačná sieť (G)
plošné skreslenie (K)
plošný kartogram (K)
plošný stavebný objekt, plošná stavba (IG)
plošný znak, plošná značka (K)
plot (M)
ploter (P)
pneumatický kopírovací rám (P)
pobrežná čiara (K)
pobrežná mapa (K)
počiatočný operačný stav (GNSS)
počítačová grafika (GI)
počítačová kartografia (GI)
počítačová kartografia (K)
podiel (MET)
podielové spoluvlastníctvo (KN)
podklad mapy (M)
podkladová kópia (K)
podkladová tlač (K)
podlažie (KN)
podlepovanie máp (K)
podmienka kolinearity (F)
podmienka komplanarity (F)
podniková evidencia pozemkov (KN)
podobnostná transformácia (TCH)
podrobná lokalizácia objektu (K)
podrobná mapa (M)
podrobná nivelácia (G)
podrobná triangulácia (G)
podrobné bodové pole (M)
podrobné meranie, detailné meranie (M)
podrobné polohové bodové pole (G)
podrobné tiažové bodové pole (G)
podrobné výškové bodové pole (G)
podrobné vytyčovanie objektu (IG)
podrobnejší údaj katastra nehnutel'ností (KN)
podrobný bod (M)
podrobný polohový bod (M)
podrobný výškový bod (M)
podtitul (K)
podtlač mapy (K)
podzemná stavba (KN)
podzemná značka (G)
podzemný bod (G)
podzemný priestor (IG)
podzimný bod (G)
pohyblivá hranica katastrálneho územia (KN)
pohyblivosť (MET)
pokrytie (GI)
pokrytie signálom (GNSS)
pokrytie územia mapami (K)
pól (K)
polarizačné okuliare (F)
polarizačné rozlíšenie (F)
polárna družica (G)
polárna metóda (M)
polárne prvky (M)
polárne súradnice (M)
polárny diagram (K)
polárny kruh (K)
polárny planimeter (P)
pole (v geoinformatike) (GI)
pole mapy, mapové pole (M)
pole zemepisnej siete (K)
poliaca parcela (KN)
poliaci bod oblúka (IG)
politická mapa (M)
politická obec (KN)
politický atlas (K)
poľnohospodárska pôda (KN)
poľnohospodársky pozemok (KN)
poľnohospodársky pôdny fond (KN)
polohopis (M)
polohopisná mapa (M)
polohopisné mapovanie (M)
polohopisný náčrt (M)
polohová odchýlka (TCH)
polohová presnost´ (TCH)
polohové pripojenie (M)
polohové určenie nehnuteľnosti a katastrálneho územia (KN)
polohový geodetický bod (G)
poloplátenná väzba (K)
polotučné písmo (K)
pólová vzdialenosť (K)
polovičný list (mapy) (K)
poltónová fotografia (K)
poltónový obraz (K)
poludník Ferro (K)
poludník, meridián (G)
poludníkový oblúk, meridiánový oblúk (K)
poludníkový pás, meridiánový pás (K)
polyester (K)
polyesterová fólia (K)
polygón (GI)
polygonizácia (G)
polygonometria, polygonometrická metóda (G)
polygónová sieť (M)
polygónová strana, strana polygónového ťahu (M)
polygónový bod (G)
polygónový ťah (M)
polygónový uzavretý ťah (M)
polygraf (K)
polygrafia, polygrafický priemysel (K)
polygrafická výroba (K)
polyvinylalkohol (K)
polyvinylchlorid (K)
polyvinylchloridová fólia (K)
pomenovanie nebytového priestoru (KN)
pomer signál/šum (F)
pomer zmenšenia (K)
pomer zväčšenia (K)
pomocná kópia (K)
pomocná vrstevnica (M)
pomocná zobrazovacia plocha (K)
pomocný meračský bod (M)
pootočenie (IG)
pootočenie snímky (F)
popis mapy (M)
popisné údaje (GI)
popisová legenda (K)
popisovacia šablóna (P)
popisovanie mapy (K)
popisové pole (KN)
poradie farieb (K)
porastený terén (M)
poriečny polygónový ťah (M)
porovnanie styku (mapových listov) (M)
porovnateľnosť mierok (K)
porovnávací bod (G)
porovnávací etalón (MET)
portál verejnej správy (O)
poskytovatel' informácií (GI)
poskytovatel' služieb (GI)
Postelovo azimutálne zobrazenie (K)
postprocesing (O)
postupy generalizácie (K)
posun (IG)
posun hodín (GNSS)
posunutý klad mapových listov (M)
posuvné meradlo (P)
potlačená plocha (papiera) (K)
potlačiteľná plocha (papiera) (K)
potvrdenie geometrického plánu (KN)
používatel' mapy (K)
povinný výtlačok (K)
povrchová meračská značka (M)
pozdĺžny lom (K)
pozdĺžny posun (IG)
pozdĺžny prekryt snímok (F)
pozdĺžny profil (IG)
pozdĺžny sklon snímky (F)
pozemková kniha (KN)
pozemková mapa (KN)
pozemková parcela (KN)
pozemková reforma (KN)
pozemkové úpravy (KN)
pozemkovoknižná mapa (KN)
pozemkovoknižná vložka (KN)
pozemkový hárok (KN)
pozemkový informačný systém (KN)
pozemkový kataster (KN)
pozemky zlúčené do pôdneho celku (KN)
pozemná fotogrametria (F)
pozemná lanová dráha (IG)
pozemná meračská kamera (F)
pozemná meračská snímka (F)
pozemná stanica na komunikáciu s družicami, pozemná anténa (GNSS)
pozemná vzdialenosť vzorkov (GI)
pozemné laserové skenovanie (F)
pozemný rozširujúci systém (GNSS)
pozemok (KN)
pozičná astronómia (G)
pozitívna kópia (K)
pozitívna maska (K)
pozitívne rytie do vrstvy (K)
pozitívny reprodukčný proces (K)
poznámka (KN)
poznámka k druhu pozemku (KN)
poznámka k nehnúteľnosti (KN)
poznámka k osobe (KN)
poznámka o práve k nehnuteľnosti (KN)
poznámka o spornej hranici (KN)
poznámka spornosti (KN)
poznámky v pozemkovej knihe (KN)
pozorovací pilier (G)
pozorovaný bod (G)
pozorovateľ diaľkovo riadeného lietadla (F)
požiadavka (MET)
pôda ležiaca úhorom (KN)
pôdne pokrytie (GI)
pôdny celok (KN)
pôdny druh (KN)
pôdny fond (KN)
pôdny typ (KN)
pôdorysná značka (K)
pôvodná mapa (M)
pôvodné meranie (M)
pôvodný pozemok (KN)
pracovná mapa (KN)
pracovná mierka (M)
pracovná stanica (P)
pracovný cyklus leteckej meračskej kamery (F)
pracovný etalón (MET)
pragmatika znakového systému (K)
prah generalizovania (K)
prah pohyblivosti (MET)
praktická kartografia, aplikovaná kartografia (K)
pramenná mapa (K)
pravá anomália (G)
pravá deklinácia (G)
pravá hodnota (TCH)
pravá hodnota veličiny, skutočná hodnota veličiny (MET)
pravdepodobná kruhová chyba (GNSS)
pravé zobrazenie; jednoduché zobrazenie (K)
pravidelná deformácia podložky (K)
pravidelná údržba (mapy) (K)
právny vzťah k nehnuteľnosti (KN)
právo hospodárenia (KN)
právo hospodárenia (KN)
právo hospodárenia s majetkom štátu (KN)
právo stavby (KN)
pravouhlá rovinná sieť (K)
pravouhlé rovinné súradnice (M)
pravouholníková vytyčovacia sieť (IG)
pravý greenwichský čas (G)
pravý horizont (G)
pravý hviezdny čas (G)
pravý jarný bod (G)
pravý slnečný deň (G)
preberacie podmienky (O)
precíznosť (TCH)
predajňa úradných máp (K)
predbežné vydanie (K)
predkupné právo (KN)
predloha farieb (K)
predloha na rytie (K)
predloha popisu mapy, koncept popisu mapy (K)
predloha zmien (K)
predĺžená stupnica (MET)
predmet kartografického znázornenia (K)
predmet kartografie (K)
predmet merania (M)
predmet merania polohopisu (M)
predmet merania výškopisu (M)
predmet vyšetrovania (M)
predpis kresby a výpočtu výmer (M)
predpis opráv (K)
predpovedná mapa, prognostická mapa (K)
predsádka (K)
predscitlivená tlačová platňa (P)
prehistorická mapa (K)
prehľad kladu mapových listov (K)
prehľad úhrnných údajov evidenčných listov (KN)
prehľad vytyčovacej siete, výkres vytyčovacej siete (IG)
prehľad záznamov podrobného merania zmien (KN)
prehľadná banská mapa (K)
prehľadný náčrt bodového poľa (M)
prehľadný terén (M)
prechodné stanovisko (IG)
prekresl'ovač (P)
prekreslenie snímky (F)
prekryt listov (mapy) (K)
prekrývacia mapa (K)
premenlivá mierka (mapy) (K)
premietnutie zmeny do katastra nehnuteľností (KN)
prenášanie obsahu mapy (K)
prenášanie štvorcovou sieťou (K)
prenos dát (O)
prenosný etalón (MET)
prepájacie meranie (M)
prepočet mierky (K)
prepracované vydanie (K)
prepracovanie pôvodnej mapy (M)
prerušovaná čiara (K)
prerušovaná dráha satelita na kozmickej snímke (G)
presná nivelácia (G)
presnosť (TCH)
presnosť analógovej mapy (M)
presnosť kresby (K)
presnosť mapovania (M)
presnosť mapy (M)
presnosť meracieho prístroja, exaktnosť meracieho prístroja (MET)
presnosť merania (TCH)
presnosť merania (MET)
presnosť metódy podrobného merania (M)
presnosť sútlače (K)
presný fotogrametrický skener (P)
prestavová podložka (P)
prestavový klinec (P)
presvecovanie (K)
presvetl'ovací stôl (P)
presvitanie tlače, prenikanie farby (K)
pretínanie (M)
pretínanie napred (M)
pretínanie nazad (G)
pretínanie z dĺžok (G)
pretlač (K)
pretlač cez hotovú tlač mapy (K)
pretlačový papier (K)
pretočenie čísla týždňa GPS (GNSS)
pretvorenie (IG)
prevažovaná úsečka, premietaná úsečka (IG)
prevod číselného vyjadrenia analógovej mapy v S-JTSK do digitálnej podoby (KN)
prevod súradnic (G)
prevýšenie, výškový rozdiel (M)
prevzatá hranica (KN)
prevzorkovanie (GI)
priama komparačná meracia metóda (MET)
priama meracia metóda (MET)
priama poloha (GI)
priama tlač (K)
priame meranie (M)
priame meranie dĺžok (G)
priamy priestorový referenčný systém (GI)
približná mierka (K)
približovacia mapa (K)
prídavok papiera (K)
prídelové konanie (KN)
prídelový plán (KN)
pridružený bod (G)
priečne meradlo, transverzálna mierka (P)
priečny lom (K)
priečny posun (IG)
priečny prekryt snímok (F)
priečny profil (IG)
priečny sklon snímky (F)
priehľadná predloha (K)
priehlbina, priekopa, závrt (M)
priehliadacia služba (GI)
priehyb (IG)
priehyb pásma (G)
priekopa (M)
priemer (TCH)
priemerovanie (GNSS)
priemet vonkajšieho obvodu budovy na terén (KN)
priemysel 4.0 (O)
priemyselná geodézia (IG)
priemyslová metrológia (MET)
prienik vonkajšieho obvodu budovy s terénom (KN)
priesečník súradnicovej siete (K)
priesečník zemepisnej siete (K)
priesek (M)
prieseková fotogrametria (F)
prieskum (MET)
priesmyk (M)
priestorová analýza (GI)
priestorová informácia (GI)
priestorová referencia (GI)
priestorová schéma (GI)
priestorová sieť (G)
priestorové dáta, prostorové údaje (GI)
priestorové rozlíšenie (GI)
priestorový diagram (K)
priestorový diagram, stereodiagram (K)
priestorový objekt (GI)
priestorový referenčný systém (GI)
priesvitka (M)
priesvitná predloha (K)
priesvitnosť papiera (K)
prihlásenie (GI)
prílohová mapa, mapová príloha (K)
príložná mapa, doplnková mapa (KN)
príložný (meračský) náčrt (M)
príložný (meračský) náčrt, pomocný (meračský) náčrt (M)
primárne laboratorium (MET)
primárny etalón (MET)
primárny systém (IG)
princíp merania (MET)
prípad použitia (GI)
pripájací bod (G)
pripájací smer (M)
pripájacia strana (M)
príprava stroja (na tlač) (K)
prírodný jav (K)
prírodný zdroj žiarenia (F)
prirodzené priestorové videnie (F)
príručná katastrálna mapa (KN)
príručná mapa (K)
príručný atlas (K)
Príslušnosť k vlastníkovi nehnuteľnosti (KN)
príslušnosť parcely ku katastrálnemu územiu (KN)
pristávacia mapa (K)
prístavisko (M)
prístupové právo (GI)
prítlač (K)
prívoz (M)
proces (MET)
proces merania (TCH)
produkčná tlač (K)
produkt (O)
produkt s pridanou hodnotou (GI)
profil (GI)
programovací jazyk (GI)
projekčné centrum (F)
projekt (O)
projekt kartografického diela (K)
projekt mapovania (M)
projektívna transformácia (TCH)
projektová hodnota vytyčovanej veličiny (IG)
projektovanie kartografického diela (K)
projektovanie znakových systémov (K)
propagačná mapa (K)
propagačná mapa (K)
proporcionálna generalizácia (K)
prospektová mapa (K)
protiľahlý poludník (K)
protokol o kontrolnom meraní (IG)
protokol o vytyčovaní (IG)
protokol o vytyčovaní hranice pozemku (KN)
prúdnica (M)
prvé vydanie (K)
prvky vnútornej orientácie (F)
prvky vonkajšej orientácie (F)
prvok (GI)
prvok mapy (M)
prvok priestorovej polohy (IG)
prvotný doklad (KN)
prvotný doklad evidencie nehnuteľností (KN)
pseudoazimutálne zobrazenie; nepravé azimutálne zobrazenie (K)
pseudodružica (GNSS)
pseudoizočiara (K)
pseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum (GNSS)
pseudostatické meranie (GNSS)
pseudovzdialenost (GNSS)
pseudovzdialenosť, zdanlivá vzdialenosť (GNSS)
pushbroom senzor (F)
R
rad smerov (G)
radar so syntetickou aperturou (SAR) (F)
radarová mapa (K)
radarová snímka (F)
radarový diaľkový prieskum Zeme (F)
radarový tieň (F)
radiálna distorzia (F)
radiálna vzdialenosť (F)
radiálny posun (F)
rádiometrická rozlišovacia schopnosť (F)
rádiometrické úpravy obrazu (F)
rádiové meranie dĺžok (M)
rádiový diaľkomer (P)
radová aerotriangulácia (F)
radová kamera (F)
rajón (M)
rámec (GNSS)
rámová značka (F)
rámové údaje (M)
rámové údaje (F)
rámové značky pravouhlej rovinnej siete (K)
rámové značky zemepisnej siete (K)
rámový náčrt (M)
rámový údaj (K)
raná mapa (K)
raster (GI)
raster (K)
rastrová mapa (GI)
rastrová transformácia, transformácia rastrového obrazu (F)
rastrovaná plocha (K)
rastrovanie (GI)
rastrové dáta, mriežkové dáta (GI)
rastrový negatív (K)
rastrový procesor (GI)
rašelinisko (M)
razenie (K)
razenie farbou (K)
razenie fóliou (K)
reálne bremeno (KN)
reambulácia mapy (M)
reambulačné práce, reambulácia mapy (M)
reambulovaný kataster (KN)
recentné pohyby zemskej kôry (G)
recenzent mapy (atlasu) (K)
recenzia kartografického diela (K)
redakcia mapy (K)
redakčná príprava (mapy) (K)
redakčná rada (K)
redakčná uzávierka (K)
redakčné pokyny (K)
redakčný náhľad (K)
redakčný plán (K)
redigovanie kartografického diela (K)
redukcia dĺžky na hladinu mora (G)
redukcia dĺžky na výpočtovú plochu (M)
redukcia prvkov mapy (K)
redukcia smerov na výpočtovú plochu (G)
redukcia z prevýšenia (M)
redukčná lupa (P)
redukčná mierka (K)
redukčné kružidlo (P)
redukčné pravítko (P)
redukovaná dĺžka (G)
redukovaná dĺžka geodetickej čiary (G)
referenčná guľa (K)
referenčná plocha (K)
referenčná stanica (GNSS)
referenčná stupnica hodnôt veličiny (MET)
referenčné dáta, referenčné údaje (GI)
referenčné podmienky (MET)
referenčné rozhranie ISVS (GI)
referenčný bod (G)
referenčný bod tiažového zrýchlenia (G)
referenčný elipsoid (G)
referenčný etalón (MET)
referenčný súradnicový systém nosiča (F)
reflektografia (K)
reflektografický papier (K)
refrakcia (G)
refrakčný koeficient (G)
región NUTS (O)
región súdržnosti (O)
regionálna mapa (K)
regionálna norma (GI)
regionálny atlas (K)
register atlasu (K)
register evidencie nehnuteľností (KN)
register geografických názvov (K)
register mapy (K)
register parciel (KN)
Register územnej identifikácie, adres a nehnúteľností (KN)
register užívatel'ov a vlastníkov (KN)
register vlastníkov a iných oprávnených osôb (KN)
registračná tematická mapa (K)
registračné médium, registračný materiál (MET)
registračné zariadenie (P)
registračný merací prístroj (P)
registračný tachymeter (P)
registračný teodolit (P)
regresná analýza (TCH)
regulačný plán (IG)
reiteračný teodolit, teodolit s kruhom na posun (P)
rekognoskácia terénu (M)
rekognoskačný náčrt (M)
rekonštruovaný raster mapového listu (KN)
rektifikácia (P)
rektifikačná hodnota (IG)
rektifikačná hodnota v strojárstve (IG)
rektifikačný posun (IG)
relačná databáza (GI)
relatívna (výšková) kóta (M)
relatívna hĺbka (M)
relatívna chyba (TCH)
relatívna kóta (M)
relatívna orientácia (F)
relatívna výška (M)
relatívna výška letu (F)
relatívne určovanie polohy (GNSS)
relatívny gravimeter (G)
relatívny posun (IG)
relatívny tiažový bod (G)
reliéfna čiara (M)
reliéfna mapa (K)
reliéfna stupňová matrica (K)
reliéfny glóbus (K)
remeňovitá parcela (KN)
rendering (GI)
repetičný teodolit (P)
reprodukcia (K)
reprodukcia máp, rozmnožovanie máp (K)
reprodukčná fotografia (K)
reprodukčná chyba (K)
reprodukčná predloha, obrazová predloha (K)
reprodukčná technika (K)
reprodukčný film (K)
reprodukčný fotograf (K)
reprodukčný náhľad (K)
reprodukovatel'nosť (TCH)
reprodukovateľnosť merania (MET)
reprografia (K)
reštitúcia (KN)
retuš (K)
retušovací prostriedok (K)
reverzný bod (G)
revízia mapy (K)
revízia údajov katastra nehnuteľností (KN)
revízna priesvitka (K)
revízna tematická priesvitka (K)
revízny odtlačok (K)
revízny originál (mapy) (K)
revízny podklad mapy (K)
revízor mapy (K)
rez písma (K)
rezacie značky (K)
rezačka (P)
rezná línia (F)
režim určovania dvojrozmernej polohy (GNSS)
režim určovania trojrozmernej polohy (GNSS)
riadenie kvality (MET)
riadiaca priamka (IG)
riadiaci segment (GNSS)
riečna navigačná mapa (K)
riešenie ambiguít metódou OTF (On-The-FLY) (GNSS)
riešenie vrstevníc, konštrukcia vrstevníc (M)
ročná aberácia (G)
rodina písma (K)
rodné číslo (KN)
roh mapového listu (M)
rok (G)
rok vydania mapy (K)
roklina (M)
röntgenová fotogrametria (F)
rotačný čas (G)
rovina (M)
rovina merania, pozorovacia rovina (M)
rovinatý terén (M)
rovinná pravouhlá súradnicová sieť (M)
rovinná tlač (K)
rovinnosť papiera (K)
rovnakodĺžkové zobrazenie, ekvidištančné zobrazenie (K)
rovnakoplošné zobrazenie, ekvivalentné zobrazenie (K)
rovnakouhlové zobrazenie, konformné zobrazenie (K)
rovnica kartografického zobrazenia (K)
rovník (K)
rovníková družica (G)
rovnoběžka (K)
rozbehový hárok (K)
rozbor zmien v pôdnom fonde (KN)
rozhranie (GI)
rozhranie spôsobu využitia pozemkov (KN)
rozchod koľaje (IG)
rozľahlá počítačová sieť (GI)
rozlíšenie (GI)
rozlíšiteľnosť indikačného meradla (P)
rozlišovacia medza znaku (K)
rozlišovacia schopnosť (F)
rozlišovacia schopnosť fotografického materiálu (F)
rozlišovacia schopnosť na zemskom povrchu (F)
rozmazanie obrazu (F)
rozmer (TCH)
rozmer súradnic (TCH)
rozmer veličiny (MET)
rozmerová stálosť (K)
rozostavaná budova (KN)
rozostavaná jednotka (KN)
rozostup vrstevníc (M)
rozpis farieb (K)
rozpis písma (K)
rozpoznavanie obrazcov, vzoriek (GI)
rozptyl žiarenia (F)
rozptýlenie (TCH)
rozptylová fólia (K)
rozsah diela (K)
rozsah stupnice (MET)
rozsiahly rozširujúci systém (GNSS)
rozsiahly systém DGPS (GNSS)
rozšírená realita (GI)
rozšíriteľný značkovací jazyk (GI)
roztieranie (K)
rozvinovacia sieť, základnicová sieť (G)
rozvodie (M)
rozvodnica (M)
rubová strana mapy (K)
rubová strana papiera (K)
ručná sadzba (K)
ručná väzba (K)
ručné tónovanie (K)
ručný popis (K)
rukopis (K)
rukopisná mapa (K)
rúrková libela (P)
ružica vetrov (K)
rycí hrot (P)
rycí pantograf (P)
rycí prstenec (P)
rycia fólia (K)
rycia hlava (P)
rycia ihla (P)
rycia trojnožka (P)
rycia vrstva (K)
rycie prístroje (P)
rydlo (P)
rýchle statické meranie (GNSS)
rýchlosť prenosu čipov (GNSS)
rysovacie pero (P)
rytie do vrstvy, vyrývanie do vrstvy (K)
S
sada etalónov (MET)
sadanie (IG)
sadnutie (IG)
sadzač (K)
sadzba popisu (K)
samohlásková značka (K)
samostatná mapa (K)
satinovanie (K)
sceľovanie, komasácia (KN)
scéna (F)
sečná rovnobežka (K)
sedlo (M)
sekčná čiara (K)
sekulárna aberácia (G)
sekundárny etalón (MET)
sekundárny systém (IG)
sekundový teodolit (P)
selénografia (K)
selenonymum (K)
sémantická interoperabilita (GI)
sémantická konzistentnosť (GI)
sémantická presnosť (GI)
semianalytická aerotriangulácia (F)
senzitometrická charakteristika (K)
senzitometrická krivka, gradačná krivka (K)
senzor (F)
serif (K)
server (P)
severná orientácia mapy (K)
severná súradnica (G)
severná zemepisná šírka (K)
severník (G)
severný bod (G)
severný pól (K)
severozápadné osvetlenie (K)
sférická astronómia (G)
sférická dľžka (K)
sférická pravdepodobná chyba (GNSS)
sférická šírka (K)
sférický súradnicový systém (G)
sféroid (G)
schéma hraníc (K)
schéma kladu listov (K)
schematická mapa (K)
Schreiberova metóda (G)
siaha (KN)
siahová mierka (K)
sídelné názvoslovie (KN)
sídelné názvoslovie (K)
sídelný názov (K)
sieť meračských priamok (M)
Sieť permanentných staníc GNSS Českej republiky (CZEPOS) (GNSS)
sieťotlač, serigrafia (K)
sieťotlačová farba (K)
sieťový graf (mapy) (K)
signalizácia (M)
signalizovaný bod (G)
signálny výtlačok (K)
signatúra sídla (K)
siločiara (G)
silomer (P)
simulácia (GI)
sivotlač (K)
sivý klin (K)
skalná stabilizácia (M)
skalné šrafy (K)
sken (F)
skener (P)
skenovaná snímka (F)
skenovanie (GI)
skicovanie, kartografické skicovanie (K)
sklad máp (K)
sklad papiera (K)
sklad tlačových foriem (K)
skladací kombinovaný stroj (P)
skladací nožový stroj (P)
skladací stroj (P)
skladacia mapa (K)
skladacie značky (K)
skladanie máp (K)
sklenená platňa (K)
skleník (M)
sklon obežnej dráhy (GNSS)
sklon písma (K)
sklon reliéfu (M)
sklon zámery (M)
sklonitý terén (M)
sklonomer (P)
sklonová mierka (M)
sklonový nomogram (K)
skratka (K)
skreslenie kartografického zobrazenia (K)
skreslenie obrazu (F)
skrutkový mikrometer (P)
skupinový etalón (MET)
skúška (TCH)
skutočná hodnota geometrického parametra (IG)
skutočná hodnota veličiny (IG)
skutočná hodnota vytýčenej veličiny (IG)
skutočná mierka (M)
skutočný rozmer (TCH)
skutočný rozmer mapy (M)
slapová sila (G)
slapová stanica (G)
slapy zemskej kôry (G)
služba (GI)
služba kritická z hľadiska bezpečnosti (GNSS)
služba pre pátranie a záchranu (GNSS)
služba presného určovania polohy (GNSS)
služba so zárukou bezpečnosti (GNSS)
služba stiahovania (GI)
služba založená na mieste (GI)
služby CZEPOS (GNSS)
služobnosť (KN)
služobnosť cesty (KN)
služobný pozemok (KN)
směr výroby papieru (K)
smerná hodnota vytýčenej veličiny (IG)
smernica (O)
smerník (G)
smerodajná odchýlka (TCH)
smerové skreslenie (K)
smerový bod (G)
snepovanie (GI)
snímač, senzor (MET)
snímková dvojica (F)
snímková dvojica, stereoskopická dvojica (F)
snímkové súradnice (F)
snímkový let (F)
snímkový nadir (F)
sociálno-ekonomická mapa (K)
sociálno-geografická mapa, sociogeografická mapa (K)
softvér (GI)
softvérová licencia (GI)
spád terénneho reliéfu (M)
spádnica (M)
spádové šrafy (M)
spádovka (M)
spájací bod (F)
spätná kurzíva (K)
spätný azimut (G)
spätný rozptyl (F)
spektrálna citlivosť (F)
spektrálna charakteristika (F)
spektrálna odrazivosť (F)
spektrálna rozlišovacia schopnosť (F)
spektrálne pásmo (F)
spektrálny odraz (F)
spektrálny príznak (F)
spektrozonálna snímka (F)
sploštenie (G)
spojka (GI)
spoľahlivosť (TCH)
spoľahlivosť mapy, vernosť mapy (K)
spoločná kópia (K)
spoluvlastníctvo (KN)
sporná hranica (KN)
spotrebný exemplár mapy (K)
spôsob ochrany jednotky (bytu alebo nebytového priestoru) (KN)
spôsob ochrany nehnuteľnosti (KN)
spôsob užívania nehnuteľnosti (KN)
spôsob využitia budovy (KN)
spôsob využitia jednotky (bytu alebo nebytového priestoru) (KN)
spôsob využitia pozemku (KN)
spôsobilosť (O)
spracovanie dát, spracovanie údajov (GI)
spracovanie obrazu (F)
správa katastra nehnúteľností (KN)
správa NANU (GNSS)
správa národného majetku (KN)
správa nehnuteľností vo vlastníctve štátu (KN)
správa pozemkov (KN)
správa údajov (GI)
správa zvereneckého fondu (KN)
správca inžinierskej siete, správca TI (GI)
správca údajov (dát) (GI)
správca znaku bodu bodového poľa (G)
správne právo (O)
správnosť meracieho prístroja (MET)
správny obvod v Prahe (KN)
spravovanie súboru (GI)
spravovanie technického vybavenia (IG)
sprievodič (G)
stabilizácia (M)
stabilizovaný bod (G)
stabilizovaný bod technickej nivelácie (G)
stabilný kataster (KN)
stálosť (MET)
staničenie (M)
staničenie trasy (IG)
staničník (M)
stanovený rozmer mapy (M)
stanovisko (M)
stanovisko polárneho merania (M)
starý atlas (K)
statické meranie (GNSS)
statív, stojan (P)
statívová podložka (P)
stavacia (urovnávacia) skrutka (P)
stavba (O)
stavba bez súpisného čísla a evidenčného čísla (KN)
stavba s evidenčným číslom (KN)
stavba so súpisným číslom (KN)
stavebná geodézia (IG)
stavebná parcela (KN)
stavebný objekt (KN)
stavebný objekt s priestorovou skladbou (IG)
stavebný pozemok (KN)
stena (GI)
stereofotogrammetrické vyhodnotenie (F)
stereografická projekcia (K)
stereokomparátor (P)
stereomapa, stereoskopická mapa (K)
stereoskop (P)
stereoskopické pokrytie (F)
stereoskopický prekryt (F)
stereotypia (K)
stľpcová korektúra (K)
stĺpcový obťah (K)
stĺpec sadzby (K)
stojaté písmo (K)
stolný počítač (P)
stolová buzola (P)
stolová tachymetria (M)
stolový tachymeter, eklimeter (P)
stopa obežnej dráhy (F)
stotinný stupeň, gon (G)
strana atlasu (K)
stránka sadzby (K)
stránková korektúra (K)
stránková montáž (K)
stránkovanie (K)
stranovo obrátená kópia (K)
stranovo prevrátený obraz (K)
stranovo správna kópia (K)
stranovo správny obraz (K)
stred mapového znaku (K)
stred premietania (F)
stred snímky (F)
stredná anomália (G)
stredná deklinácia (G)
stredná mierka (K)
stredná morská hladina (G)
stredné infračervené žiarenie (F)
stredný hviezdny čas (G)
stredný hviezdny deň (G)
stredný jarný bod (G)
stredný poludník pása; osový poludník pása (K)
strešný presah (M)
striekacia pištoľ (P)
strojová sadzba (K)
strojovo hladký papier (K)
strojový nátlačok (K)
strž (M)
studený štart (GNSS)
stúpanie terénneho reliéfu (M)
stupeň hustoty (K)
stupeň voľnosti (TCH)
stupnica (MET)
stupnica farieb (K)
stupnica s potlačenou nulou (MET)
stupnicový nátlačok (K)
stupňové delenie (G)
stupňové meranie (G)
stupňovitý model reliéfu (K)
styk mapových listov (K)
styková čiara (K)
styková páska (K)
stykový list (M)
subdružicový bod (G)
súbor geodetických informácií (KN)
súbor máp, mapový súbor (K)
súbor popisných informácií (KN)
súbor tlačových platní (K)
súbor údajov (dát) (GI)
subregistre eviencie nehnuteľností (KN)
substitučná meracia metóda (MET)
subtraktivne miešanie farieb (K)
súčtové kružidlo (P)
súčtový merací prístroj (MET)
suchý otlačok (K)
súkromná kartografia (K)
súkromné vlastníctvo (KN)
súkromné vlastníctvo fyzickej osoby (KN)
súkromné vlastníctvo právnickej osoby (KN)
sumarizačná územná jednotka (KN)
sumarizačné výkazy (KN)
sumárny kartodiagram (K)
superpozícia (GI)
súpis parciel (KN)
súpisné číslo budovy (KN)
súradnica (G)
súradnice rohov listov (K)
súradnicová operácia (G)
súradnicová sieť (K)
súradnicový referenčný systém (G)
súradnicový referenčný systém obrazu (GI)
súradnicový systém (G)
Súradnicový systém 1942 (S-42/83) (G)
Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (G)
súradnicový systém UTM (G)
surové dáta (GI)
sútlač farieb (K)
suťový kužeľ (M)
súvislé mapovanie (M)
súvislý raster (KN)
svah (M)
svahová kopa (M)
svahový chrbát (M)
svetelná hlava (P)
svetelná rovina (IG)
svetelná stopa (IG)
svetelné pero (P)
svetelný diaľkomer (P)
svetlostála farba (K)
svetlotlač (K)
svetlotlačová forma (P)
svetový čas (G)
Svetový geodetický systém 1984 (G)
svietiaci glóbus (K)
symbolická značka (K)
synoptická mapa, poveternosná mapa (K)
syntaktická interoperabilita (GI)
syntetická mapa (K)
syntetický papier (K)
systém (O)
systém diaľkovo riadeného lietadla (F)
systém EGNOS (GNSS)
systém katalogizácie máp (K)
systém kladu listov (K)
systém manažmentu (O)
systém manažmentu kvality (O)
systém meracích jednotiek, sústava meracích jednotiek (MET)
systém NAVSTAR GPS (GNSS)
systém označovania listov (K)
systém riadenia databázy (bázy údajov) (GI)
systematická chyba (TCH)
systematická chyba meracieho prístroja (MET)
sýtost farby (K)
Š
šesťdesiatinný stupeň (G)
šesťstupňový poludníkový pás (K)
šikmá dĺžka (G)
šikmá letecká snímka (F)
šírka lúča (F)
šírka písma (K)
šírka stĺpca sadzby (K)
široké písmo (K)
širokouhlá kamera (P)
širokoúhly objektív (F)
šitie (K)
šitie na striešku (K)
škálovateľnosť (GI)
školská kartografia (K)
školská mapa (K)
školský atlas (K)
školský dejepisný atlas (K)
školský zemepisný atlas (K)
špagety (GI)
špecifikované pracovné podmienky (MET)
špecifikovaný merací rozsah (MET)
špirálová väzba (K)
šrafa (K)
šrafová stupnica (K)
šrafovaná mapa (K)
šrafovanie reliéfu (K)
štandard (O)
štandardizácia geografického názvoslovia (K)
štandardizované alonymum; štandardizovaný variantný geografický názov (K)
štandardizované endonymum (K)
štandardizovaný geografický názov (M)
štandardná polohová služba (GNSS)
štandardný dopytovací jazyk (SQL) (GI)
štát (O)
štatistická mapa (K)
štátna hranica (K)
Štátna mapa 1:5000 – hospodárska (K)
Štátna mapa 1:5000 – odvodená (K)
štátne mapové dielo (K)
štátny etalón (MET)
štočok (K)
štrbinová uzávierka (F)
štruktúrny kartodiagram (K)
štruktúrny kartogram (K)
štruktúrny raster (K)
štvorcová siaha (KN)
štvorec pravouhlej rovinnej siete (K)
štvorfarbotlač (K)
štvorfarebná tlač mapy (K)
štvrťlist (K)
štýl atlasu (K)
štýl mapy (K)
štylizovaný znak (K)
šum (DPZ) (F)
švajčiarska metóda (K)
T
tabul'ka mapových znakov (K)
ťah (M)
ťahové vyrovnanie (M)
tachymeter (P)
tachymetria (M)
tachymetrická lata (P)
tachymetrický náčrt (M)
tachymetrický ťah (M)
ťažná veža (M)
ťažobná mapa (IG)
technická infraštruktúra (IG)
technická mapa (M)
technická mapa mesta (M)
technická nivelácia (G)
technická norma (O)
technická redakcia (K)
technická správa (M)
technická špecifikácia (GI)
technické šrafy (K)
technicko-ekonomické atribúty (KN)
technicko-hospodárska mapa (M)
technicko-hospodárske mapovanie (M)
technicko-normalizačné informácie (O)
technický dátum (IG)
technický expert (IG)
technický redaktor (mapy) (K)
technický stav družice (GNSS)
technický súradnicový referenčný systém (IG)
technika kartografického kreslenia (K)
technika tľače (K)
technológia GNSS (GNSS)
technológia polygrafickej výroby máp (K)
technológia spracovania mapy (K)
technológia výroby glóbusov (K)
technológia výroby reliéfnych máp (K)
technologicko-kalkulačný list (mapy) (K)
telesová značka, perspektívna značka (K)
tematická kartografia (K)
tematická mapa (M)
tematické mapovanie (M)
tematické priestorové dáta (GI)
tematické štátne mapové dielo (M)
tematický atlas (K)
tematický obsah mapy (K)
tematický redaktor mapy (K)
tenký klient (GI)
teodolit (P)
teodolit s automatickým urovnávaním indexu (P)
teoretická kartografia (K)
teoretická mierka (M)
teoretická mierka (K)
teória generalizácie (K)
teória chýb (TCH)
tepelné infračervené pásmo (F)
tepelné žiarenie (F)
teplota čierneho telesa (F)
teplotná korekcia (G)
teplý štart (GNSS)
terabajt (GI)
terén (M)
terénna kostra, kostra reliéfu (M)
terénny bod (M)
terénny stupeň (M)
terénny tvar (M)
terestrický laserový skener, statický laserový skener (P)
termálna kamera (F)
termálny obrazový záznam (F)
terminologická komisia (O)
termografia (K)
termografický papier (K)
textová čast' atlasu (K)
textová mapa (K)
textová predloha (K)
textúra (GI)
tezaurus (GI)
tiažnica (G)
tiažnicová odchýlka (G)
tiažová anomália (G)
tiažová redukcia (G)
tiažové bodové pole (G)
tiažové zrýchlenie (G)
Tiažový systém 1995 (G)
tieňová vrstevnica (K)
tieňovanie zemského reliéfu (K)
tieňové šrafy (K)
titulný list kartografického diela (K)
tlač (K)
tlač máp (K)
tlač máp so skrátenou farebnou stupnicí (K)
tlač mapy na spadávanie (K)
tlač nákladu mapy (K)
tlač z hĺbky (K)
tlač z plochy (K)
tlač z výšky (K)
tlačiaca plocha (K)
tlačiareň (K)
tlačová farba (K)
tlačová forma (K)
tlačová forma polohopisu (K)
tlačová forma popisu (K)
tlačová forma reliéfu (K)
tlačová forma vodstva (K)
tlačová matrica (K)
tlačová platňa (P)
tlačové písmo (K)
tlačový cyklus (K)
tlačový formát (K)
tlačový hárok (K)
tlačový obraz (K)
tlačový papier (K)
tlačový podklad (K)
tlačový valec (P)
tlakový valec (P)
tmavá komora (K)
tolerancia (TCH)
tón reliéfu (K)
tónová predloha, poltónová predloha (K)
tónovanie (K)
tónový negativ (K)
topocentrická deklinácia (G)
topograf (O)
topografia (M)
topografická kartografia (K)
topografická mapa (M)
topografická plocha (M)
topografická redukcia (G)
topografická revízia (M)
topografické dáta, topografické údaje (GI)
topografické hmoty (G)
topografické mapovanie (M)
topografické predmety a javy (K)
topografické šrafy (M)
topografický originál mapy (M)
topológia (GI)
topologická konzistentnosť (GI)
topologické primitívum (GI)
topologický vzťah (GI)
toponomastika (K)
toponymum (K)
transfokácia, zoomovanie (GI)
transformácia (TCH)
transformácia súradníc (G)
transformačný kľúč (G)
transformátor (M)
transformovaná hodnota meranej veličiny (TCH)
transkripcia (K)
transliterácia (K)
transparencia farby (K)
transplantácia znakov a popisu (K)
trasa (IG)
trasa vedenia (IG)
trať (IG)
traťová značka (IG)
triangulácia (G)
triangulačný bod (G)
triangulačný list (G)
triangulátor (G)
tribúna (M)
trieda (GI)
trieda presnosti (TCH)
trieda presnosti (P)
trieda presnosti mapovania (M)
triedenie atlasov, klasifikácia atlasov (K)
triedenie máp; klasifikácia máp (K)
trigonometrická nivelácia (G)
trigonometrická sieť (G)
trigonometrická výška (G)
trigonometrické meranie dĺžok (M)
trigonometrické meranie výšok (M)
trigonometrický bod (G)
trilaterácia (G)
trilateračná sieť (G)
trimetalická (trojkovová) platňa (K)
trimetalická platňa, trojkovová platňa (P)
trojfarbotlač (K)
trojchotárový bod, trojchotárnik (KN)
trojitá diferencia (GNSS)
trojnožový rezací stroj (P)
trojosový elipsoid (K)
trojpodstavcová súprava (P)
trojrozmerná mapa (K)
trojstupňový poludníkový pás (K)
trojuholníkový diagram (K)
trojuholníkový reťazec (G)
troposféra (GNSS)
troposférická refrakcia (GNSS)
troposférické meškanie (GNSS)
trubičkové technické pero (P)
trvalá signalizácia (M)
trvalé užívanie nehnuteľnosti (KN)
trvalo signalizovaný bod (G)
trvalo stabilizovaný bod (G)
trvalý trávny porast (KN)
tučné písmo (K)
tučný klient (GI)
tuhá väzba (K)
turistická mapa (K)
tuš (K)
tvarová čiara (M)
tvarová šrafa (K)
tvarovací model (K)
tvarovanie glóbusu (K)
tvorba mapy, výroba mapy, zhotovenie mapy, spracovanie mapy (K)
tyčová stabilizácia (M)
tyčový signál (P)
tyflografická mapa, slepecká mapa (K)
tyflokartografia (K)
typ atlasu (K)
typ budovy (KN)
typ jednotky (bytu, alebo nebytového priestoru) (KN)
typ mapy (K)
typ parcely (KN)
typograf (K)
typografia (K)
typografická úprava (K)
typografický bod (K)
typografický systém (K)
U
úboč, úbočie (M)
účarie (K)
účel mapy (K)
účelová banská mapa (IG)
účelová katastrálna mapa (KN)
účelová mapa veľkej mierky (M)
údaj evidencie nehnuteľností (KN)
údaj katastra nehnuteľností (KN)
údaj meradla, indikácia meradla (MET)
údaj o budove (KN)
údaj o byte a nebytovom priestore (KN)
údaj o katastrálnom území (KN)
údaj o magnetickej deklinácii (K)
údaj o parcele (KN)
údaj o vlastníkovi nehnuteľnosti a o inom oprávnenom (KN)
údaj pozemkového katastra (KN)
údaj(e) (GI)
údaje o mape (atlase) (K)
údajový model (GI)
údajový typ (GI)
údolnica (M)
údržba pracovnej mapy (KN)
uhlomer (P)
uhlové skreslenie (K)
uhlový uzáver (M)
úhol dopadu (F)
uhol pohľadu antény (F)
uholník (P)
úhrnné hodnoty druhov pozemkov (KN)
úhrnné hodnoty druhov pozemku (ÚHDP) (KN)
uchovávanie etalónov (MET)
ukazovateľ (MET)
ukážka písma (K)
ukážkový mapový list (M)
ukladanie dát, ukladanie údajov (GI)
ulica alebo iné verejné priestranstvo (O)
uličná čiara (K)
uloženie máp (K)
ultrafialové žiarenie (F)
umelá družica Mesiaca (G)
umelá družica Zeme (G)
umelé priestorové videnie (F)
umiestnenie popisu (K)
univerzálna meracia stanica. totálna stanica (P)
univerzálny teodolit (P)
úpätie (M)
úpätnica (M)
úplná Bouguerova anomália (G)
úplná chyba merania (TCH)
úplný list mapy (M)
úradná mapa (K)
úradné meno, oficiálne meno (K)
úradné oprávnenie (O)
urbár (KN)
určená norma (O)
určenie mierky (K)
určenie mierky mapy (M)
určenie polohy (GI)
určenie polohy a času bez znalosti ich počiatočného odhadu (GNSS)
určenie trojrozmerné polohy (G)
určovací smer (M)
určovacia dĺžka (M)
určovanie geoidu (G)
určovanie priestorových vzťahov (konštrukcií) (IG)
urovnanie meračského stola (M)
úsekový bod geodetickej základnice (G)
usmerňovacie meranie (IG)
ustaľovač (K)
ustanovka (P)
ústavné právo (O)
ústie šachty, štôlne (M)
Ú
Ústredný archív geodézie a katastra (O)
U
utvrzovanie svetlom (K)
uzáver nivelačného ťahu (G)
uzáver ťahu (G)
uzávierka objektívu (K)
územná jednotka (KN)
územné plánovanie (O)
územnoplánovacia dokumentácia (IG)
územnosprávna hranica (KN)
územnotechnická jednotka (KN)
územný celok (KN)
územný plán (IG)
územný plán rozvoja (GI)
územný systém ekologickej stability (O)
úzke písmo (K)
úzkouhlá kamera (P)
uzlová čiara, uzlová priamka (G)
uzlový bod (G)
uzlový polygónový ťah (G)
uzol (GI)
užívacia hranica (KN)
užívacie právo ako služobnosť (KN)
užívanie máp (K)
užívanie nehnuteľnosti (KN)
užívateľ nehnuteľnosti (KN)
užívateľský segment (GNSS)
V
váha merania (TCH)
váhová matica (TCH)
vakat (K)
vákuové tvarovanie (K)
vákuové tvarovanie (K)
vákuový tvarovací prístroj (P)
valcové zobrazenie (K)
validácia (TCH)
validácia (GI)
variačne rozpätie (TCH)
vážený priemer (TCH)
väzba atlasu (K)
väzba s voľnými listami (K)
vecné bremeno (KN)
vecné právo k nehnuteľnosti (KN)
vedecká metrológia (MET)
vedľajší polygónový ťah (M)
vedľajšia kružnica (K)
veduta (K)
vegetačný kryt, rastlinný kryt (M)
vektor (GI)
vektorizácia (GI)
vektorizácia mapy (M)
vektorová mapa (GI)
vektorové dáta, vektorové údaje (GI)
vektorový diagram (K)
veľká mierka (K)
veľké dáta (GI)
veľkosť písma (K)
veľký atlas (K)
veľmi blízka fotogrametria (F)
verejná infraštruktúra (IG)
verejná listina (KN)
verejná regulovaná služba (GNSS)
verejné knihy (KN)
verejné právo (O)
verejne regulovaná služba (GNSS)
verejnosť katastrálneho operátu (KN)
verejný diaľkový prístup k údajom RÚIAN (KN)
verejný majetok (KN)
verejný priestor (KN)
verejný zoznam (KN)
verné ortofoto (true ortofoto) (F)
verniér (P)
verniérový mikroskop (P)
verniérový teodolit (P)
vertikálna gravimetrická základnica (G)
vertikálna paralaxa (F)
vertikálny uhol, zvislý uhol (M)
verzálka, majuskula (K)
viaccestné šírenie (GNSS)
viacfarebná mapa (K)
viacfarebná tlač (máp) (K)
viacjazyčná mapa (K)
viacjazyčný popis mapy (K)
viacpísmová mapa (K)
viacpísmový popis mapy (K)
viacsnímková fotogrametria (F)
viditeľné žiarenie (F)
viedenská siaha (KN)
vineta (K)
vinica (KN)
virtuálna realita (GI)
virtuálna referenčná stanica (GNSS)
visutá lanová dráha (IG)
vizualizácia (GI)
vizuálna interpretácia leteckej snímky (F)
vklad práva (KN)
vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (KN)
vkopírovanie (K)
vláknová optika (P)
vlasová čiara (K)
vlastivedná mapa (K)
vlastivedný atlas (K)
vlastnícka hranica (KN)
vlastnícke právo (KN)
vlastnícke právo k nehnuteľnosti (KN)
vlastnícky vzťah (KN)
vlastníctvo (KN)
vlastníctvo bytu (KN)
vlastníctvo právnickej osoby (KN)
vlastník nehnuteľnosti (KN)
vlastnosti mapy (K)
vlastnosti papiera (K)
vlepená príloha (K)
vlhčiaca súprava (P)
vlnenie papiera (K)
vlnová dĺžka (G)
vložená príloha (K)
vložený ťah (M)
vnútorná čiara rámu mapy (K)
vnútorná orientácia (F)
vodná kniha (KN)
vodná plocha (KN)
vodohospodárska mapa (K)
vodorovná dĺžka (G)
vodorovná vzdialenosť (K)
vodorovný kruh (P)
vodorovný posun (IG)
vodorovný uhol, horizontálny uhol (M)
vodováha (P)
vojenská kartografia (K)
vojenská mapa (M)
vojenská perspektíva (K)
vojenské kartografické dielo (K)
vojenské štátne mapové dielo (K)
vojenskogeografická mapa (K)
vojenský informačný systém o územi (GI)
vojenský zemepisný atlas (K)
vol'ba zobrazenia (K)
voľná meračská priamka (M)
voľná sieť (TCH)
voľnoosé rydlo (P)
voľnoosé rysovacie pero, voľnooska (P)
voľný softvér (GI)
voľný ťah (M)
vonkajšia orientácia (F)
vonkajšia presnosť merania, rozptyl merania (TCH)
vonkajšia rámová čiara (M)
voxel (GI)
vrásnenie (papiera) (K)
vreckový atlas (K)
vrchol sedla (M)
vrcholová (výšková) kóta (M)
vrcholový bod, vrchol polygónového ťahu (G)
vrcholový uhol (M)
vrcholový uhol polygónového ťahu (M)
vročenie (K)
vrstevnica (M)
vrstevnica skál (K)
vrstevnicová mapa (M)
vrstevnicový interval (M)
vrstva (GI)
vrt (M)
vstup do jaskyne (M)
vstupné údaje, vstupné dáta (GI)
všeobecná kartografia (K)
všeobecnozemepisná mapa, všeobecnogeografická mapa (K)
vtáčia perspektíva (K)
výber prvkov mapy (K)
výberová dostupnosť, selektívna dostupnosť (GNSS)
výberová smerodajná odchýlka (TCH)
výberový rozptyl (TCH)
vyblednutie farieb (K)
vydanie atlasu (K)
vydanie kartografického diela, vydanie mapy (K)
vydavatel' atlasu (K)
vydavatel' mapy (K)
vydavatel'ské oprávněnie (K)
vydavateľská mierka (K)
vydavateľský hárok (K)
vydržanie práva k nehnuteľnosti (KN)
vyhľadanie bodu (M)
vyhľadanie podzemného vedenia (IG)
vyhľadanie údajov (dát), dopyt dát (GI)
vyhľadávací dotaz (GI)
vyhľadávacia a záchranná služba (GNSS)
vyhladzovanie (K)
vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti (KN)
vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu (KN)
vyhotovenie originálu (mapy) (K)
výhrada práva lepšieho kupca (KN)
výhrada práva spätnej kúpy (KN)
výhrada spätného predaja (KN)
výhrada vlastníckeho práva (KN)
východisková mapa (M)
východisková mierka (M)
východiskový bod, začiatočný bod (G)
východná dĺžka (G)
východná súradnica (E) (G)
východná zemepisná dľžka (K)
vyjadrovanie značkami (K)
výkaz úhrnných hodnôt druhov pozemkov (KN)
výkaz výmer (KN)
výkaz zmien (KN)
vyklápacia mapa (K)
výkop (M)
vykrývací prostriedok (K)
vykrývanie (K)
výmenný formát dát (GI)
vymenný formát dát RÚIAN (KN)
výmenný formát ISKN (KN)
výmera dielu bonitovanej pôdne-ekologickej jednotky (KN)
výmera katastrálneho územia (KN)
výmera parcely (KN)
vymyslená mapa (K)
výpis z evidencie nehnuteľností (KN)
výpis z katastra nehnuteľností (KN)
výpočet výmer (KN)
výpočet zápisníka, vystredenie zápisníka (M)
výpočtový protokol (KN)
výpožička (KN)
výroba máp (K)
výrobca glóbov (K)
výrobný časový plán (K)
vyrovnaná dĺžka (G)
vyrovnanie (TCH)
vyrovnanie hranice (M)
vyrovnanie na stanovisku (G)
vyrovnanie styku (mapových listov) (M)
vyrovnávacia maska (K)
vyrovnávacie zobrazenie, kompenzačné zobrazenie (K)
Výskumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) (O)
výsledok merania (MET)
výsledok pozemkových úprav (KN)
výstava máp (K)
vystavané prostredie, vybudované prostredie (GI)
výstižnosť mapy (K)
výstupné údaje, výstupné dáta (GI)
vyšetrovanie (M)
výška (M)
výška fiktívnej porovnávacej roviny (F)
výška geoidu (G)
výška kvázigeoidu (G)
výška obežnej dráhy (F)
výška písma (K)
výška prístroja (M)
výškopis (M)
výškopisná mapa (M)
výškopisná priesvitka (K)
výškopisné mapovanie, výškopisné meranie (M)
výškopisný náčrt (M)
výšková anomália (G)
výšková členitosť terénneho reliéfu (M)
výšková kóta (M)
výšková mierka mapy (M)
výšková úroveň (M)
výšková vrstva (K)
výškové bodové pole (G)
výškové pripájanie (M)
výškové terénne úpravy (IG)
výškový bod (M)
výškový dátum (G)
výškový geodetický bod (G)
výškový meračský údaj (M)
výškový prvok (M)
výškový súradnicový referenčný systém (G)
výškový súradnicový systém (G)
Výškový systém baltský - po vyrovnaní (Bpv) (G)
výškový ťah (M)
výškový uhol (M)
vyššia geodézia (G)
výťažkový filter (K)
vyťažovanie dát (GI)
výtlačok (K)
výtlačok mapy (K)
výtvarný redaktor (K)
vytýčená veličina (IG)
vytýčenie hranice pozemku (KN)
výtyčka (P)
vytyčovací hranolček (P)
vytyčovací náčrt (KN)
vytyčovací prvok (IG)
vytyčovací výkres (IG)
vytyčovací výkres priestorovej polohy (IG)
vytyčovacia odchýlka (IG)
vytyčovacia priamka (IG)
vytyčovacia sieť (IG)
vytyčovacia tolerancia (IG)
vytyčovacia základnica (IG)
vytyčovacia značka (IG)
vytyčovacie zrkadielko (P)
vytyčovanie priestorovej polohy objektu (IG)
vytyčovanie vrstevnice (IG)
vytyčovanie, vytýčenie (IG)
využitie mapy (K)
využitie pôdy (GI)
vyváženosť mapy (K)
vývesný hárok (K)
vyvlastnenie (KN)
vývojka (K)
vyvolávací prístroj (P)
vyvolávanie (K)
vyvýšenina (M)
vyznačovacie písmo (K)
význam mapového znaku (K)
vyžarovanie pôdy (F)
vyžarovanie zemského povrchu (F)
vzdialené infračervené žiarenie (F)
vzdialenostná zóna (GI)
vzdušná základnica (F)
vzletová a pristávacia dráha (M)
vzorník farieb, tabul'ka farieb (K)
vzorník mapových znakov (K)
vzorník písiem (K)
vzorník rastrov (K)
vzorový mapový list (M)
vzťah objektov (K)
vzťažná mierka (M)
vzťažná sústava (IG)
vzťažný výškový bod, referenčný výškový bod (G)
vžitý názov, exonymum (M)
W
web vecí (GI)
webová mapová aplikácia (GI)
webová mapová služba (GI)
webová prvková služba (GI)
webová služba pokrytia (GI)
webové služby (GI)
webový mapový portál (GI)
webový portál (GI)
webový server (GI)
whiskbroom senzor (F)
X
xerografia (K)
xylografia (K)
Z
zacielenie (G)
začiatočné čítanie (G)
začiatok oblúka (IG)
záhrada (KN)
záhumienok (KN)
zaistený kresliaci papier, korektostatový papier (K)
zaisťovací bod (G)
zaisťovací smer (M)
zaisťovacia značka (IG)
zaisťovacia značka koľaje (IG)
zákaz scudzenia alebo zaťaženia (KN)
zákazník (O)
základná (meracia) jednotka (MET)
základná banská mapa (IG)
Základná báza geografických dát (GI)
Základná báze údajov pre GIS (ZBGIS) (GI)
základná farba (K)
základná frekvencia (GNSS)
Základná geodynamická sieť Českej republiky (ZGS) (G)
základná chyba meracieho prístroja (MET)
základná mapa (M)
Základná mapa Českej republiky (K)
základná mapa depa metra (IG)
základná mapa diaľnice (IG)
základná mapa letiska (IG)
základná mapa lomu (IG)
základná mapa sídliska (IG)
základná mapa stanice metra (IG)
základná mapa tunela metra (IG)
základná mapa veľkej mierky (M)
základná mapa závodu (IG)
základná meracia metóda (MET)
základná mierka (mapového diela) (M)
základná rovnobežka (K)
základná sídelná jednotka (KN)
základná služba (GNSS)
základná územná jednotka (KN)
základná veličina (MET)
základná vrstevnica (M)
základná vytyčovacia sieť (IG)
základné bodové pole (G)
základné kartografické poňatie (K)
základné mapovanie (M)
základné meranie (IG)
základné písmo (K)
základné polohové bodové pole (G)
základné štátne mapové dielo (M)
základné tiažové bodové pole (G)
základné výškové bodové pole (G)
základnicová stabilizácia (M)
základnicové meranie (G)
základnicový bod (G)
základnicový pomer (F)
základný bod (G)
základný bod geodetického systému (G)
základný nivelačný bod (G)
základný objekt Národnej sady priestorových objektov (GI)
základný poludník (K)
základný register (O)
základný rozmer (IG)
základný sektorový prehľad o plochách kultúr (KN)
základný triangulačný list (G)
základný trigonometrický bod (G)
základný uhol (TCH)
základný vrstevnicový interval (M)
záloh (KN)
záložné právo (KN)
záložné právo k nehnuteľnosti (KN)
zámera (M)
zámera stranou (M)
zámerná os (G)
zámerná priamka (M)
zámerné pravítko (P)
zámerný kríž (P)
zaobľovanie chrbtov blokov (K)
zaokrúhlená mierka (K)
západná dĺžka (G)
západná zemepisná dl'žka (K)
západný bod (G)
zápis právnych vzťahov k nehnuteľnostiam (KN)
zápisník (meraných údajov) (M)
zapisovateľ (G)
záplavová čiara (M)
záplavové územie (M)
zárez (M)
zariadenie (M)
zaručený elektronický podpis (KN)
zásady generalizácie (K)
zásady územného rozvoja (IG)
zásoba máp (K)
zastaralá mapa (K)
zastavaná plocha a nádvorie (KN)
zastavané územie (IG)
zastavaný stavebný pozemok (IG)
zasychavosť tlačovej farby (K)
záväzné údaje katastra nehnuteľností (KN)
záväznosť evidencie nehnuteľností (KN)
záverečná revízia (mapy) (K)
záverečná úprava meračského náčrtu (M)
záves meračskej kamery (F)
závesná značka (G)
závesný pantograf (P)
závesný teodolit (P)
zavesovanie (knižného bloku) (K)
závoj (K)
záznam dát (údajov) (GI)
záznam na ďalšie konanie evidencie nehnuteľností (KN)
záznam na ďalšie konanie katastra nehnuteľností (KN)
záznam nepovolených zmien druhov pozemkov (KN)
záznam podrobného merania zmien (KN)
záznam práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností (KN)
záznam zmien (KN)
záznamy v pozemkovej knihe (KN)
zber dát, zber údajov (GI)
zbierka listín (KN)
zdanlivá deklinácia (G)
zdanlivý horizont (G)
zdieľanie (GI)
zdroj dát (GI)
zdrojový raster východiskového mapového podkladu (KN)
združený pozemok (KN)
zdvíhanie (IG)
zdvihnutie (IG)
zememerač (O)
Zememerač (Zeměměřič) (O)
Zememeračský a katastrálny inšpektorát (ZKI) (O)
Zememeračský úrad (ZÚ) (O)
zememeračstvo (O)
zemepisná dĺžka na guli (K)
zemepisná dľžka, geografická dľžka (K)
zemepisná sieť, geografická sieť (M)
zemepisné súradnice, geografické súradnice (K)
zemepisný pól (K)
zemepisný sever (K)
zemské žiarenie (F)
zemský glóbus (K)
zemský reliéf (M)
zenit (M)
zenitový uhol, zenitová vzdialenosť (M)
zenitteleskop, zenitový teleskop (ďalekohľad) (P)
zhladzovanie (GI)
zhoda (GI)
zhodnostná transformácia (TCH)
zhusťovací bod (G)
zistená mierka (K)
zjasnenie farby (K)
zjednodušená evidencia (KN)
zjednodušenie (GI)
zjednodušenie prvkov mapy (K)
zjednotený katastrálny operát (KN)
zlepovanie máp (K)
zlomkové parcelné číslo (KN)
zložené toponymum (K)
zložený kartodiagram (K)
zložený súradnicový referenčný systém (G)
zlučka (KN)
zlučovanie parciel (KN)
zlučovanie pozemkov (KN)
zlúpavací film (K)
zlúpavanie (vrstvy) (K)
zlupovacia vrstva (K)
zlý technický stav družice (GNSS)
zmena druhu pozemku (KN)
zmena katastrálneho územia (KN)
zmena mierky (K)
zmiešaná anomália (G)
značka (meracej) jednotky (MET)
značka stupnice (MET)
značková stupnica (K)
znak a charakteristika (O)
znalecký posudok (O)
znášací stroj (P)
znázornenie (GI)
znázornenie nad mieru; kreslenie nad mieru (K)
zničený bod (G)
zníženie horizonta (G)
zníženina (M)
zobrazenie (GI)
zobrazenie v normálnej polohe (K)
zobrazenie v priečnej polohe, priečne zobrazenie (K)
zobrazenie vo všeobecnej polohe (K)
zobrazený bod (M)
zobrazovací súradnicový referenčný systém (K)
zobrazovacia plocha (K)
zobrazovacia rovina (K)
zobrazovacie pravítko (P)
zobrazovacie trojuholníčky (P)
zobrazovanie (M)
zodpovedný redaktor (mapy, atlasu) (K)
zorné pole (F)
zorné pole ďalekohľadu (G)
zorný uhol (F)
zostavitel'ský originál mapy (K)
zostaviteľské práce (K)
zostavovanie mapy (K)
zostavovateľ mapy (K)
zosuv (M)
zoznam máp (K)
zoznam mapových prírastkov (K)
zoznam mapových znakov, znakový kľúč (M)
zoznam nesúladov medzi skutočným stavom a evidovaným stavom druhov pozemkov (KN)
zoznam užívateľov a vlastníkov (KN)
zoznam vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených (KN)
zráz (M)
zrážka fotografického filmu (K)
zrážka papiera (K)
zrkadlo mapy (K)
zrkadlo sadzby (K)
zrkadlový astroláb, cirkumzenitál (P)
zrkadlový odraz (F)
zrnenie (K)
zrnitosť (K)
zrovnávacie zostavenie parciel (KN)
zrýchlenie (G)
Zväz miest a obcí Českej republiky (O)
zväzok lúčov (F)
zverenecký fond (KN)
zvislá letecká snímka (F)
zvislica (G)
zvislý kruh (P)
zvislý posun (IG)
zvlášť presná nivelácia (G)
zvlnenie povrchu geoidu (G)
zvlnený terén (M)
zvýraznená vrstevnica (M)
Ž
žaluziová uzávierka (F)
železničná evidencia nehnuteľností (KN)
železničná geodézia (IG)
železničná kniha (KN)
železničná mapa (IG)
železničná trať (M)
železničný polygónový bod (IG)
železničný polygónový ťah (IG)
žiarenie čierneho telesa (F)
žiarivosť (F)
žieravová dráha (M)
životný cyklus informácie (GI)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována